Financiële balans

Ondanks de sportieve successen wordt het jaar afgesloten met een verlies. Het coronavirus heeft een grote impact gehad op het seizoen 2020-2021. Het seizoen 2020-2021 is financieel een zwaar jaar geweest; nagenoeg alle wedstrijdgerelateerde inkomsten zijn weggevallen terwijl een groot deel van de kosten een vast karakter hebben. Hierdoor waren kostenbeheersing en cashmanagement van evident belang. Ajax heeft met meerdere scenario’s voor het seizoen 2020-2021 gerekend om de financiële balans continu te bewaken. Ajax heeft onder andere gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) en is er een loonoffer overeengekomen met de spelers en het personeel. Als gevolg van beperkte of geen toegang tot de wedstrijden waren er voor de supporters en partners tegemoetkomingsregelingen. Een deel van de supporters en partners heeft afgezien van tegemoetkoming waardoor de financiële impact enigszins werd beperkt.

Ajax heeft in het seizoen 2020-2021 sportieve successen behaald door het spelen van de groepsfase UEFA Champions League 2020-2021, behalen van de kwartfinale UEFA Europa League, de winst van de KNVB Beker en het landskampioenschap waardoor Ajax zich direct gekwalificeerd heeft voor de groepsfase UEFA Champions League 2021-2022.

Kerncijfers

 • De netto-omzet bedraagt 125,2 miljoen, een daling van 37,1 miljoen door lagere voetbalopbrengsten, vooral als gevolg van het spelen zonder publiek.
 • Ajax heeft aanspraak gemaakt op de NOW 3 subsidies voor een bedrag van 10,7 miljoen, waarbij geen aanvraag is gedaan voor de spelers.
 • De kosten zijn met 7,1 miljoen gedaald naar 158,3 miljoen voornamelijk door een daling van de wedstrijdgerelateerde kosten.
 • Uit de ontvangen gelden als gevolg van de UEFA Champions League deelname heeft Ajax een eenmalige solidariteitsbijdrage voor een bedrag van 3,0 miljoen aan Eredivisie C.V. gedaan voor verdere verdeling onder de niet Europees spelende clubs.
 • Het operationele verlies bedraagt derhalve 33,1 miljoen.
 • De bijdrage van inkomsten uit transfers van spelers is 86,1 miljoen, met name als gevolg van de transfers van Donny van de Beek naar Manchester United FC, Sergiño Dest naar FC Barcelona, Hakim Ziyech naar Chelsea FC en Lassina Traoré naar FK Shakhtar Donetsk.
 • Het resultaat na belastingen bedraagt 8,1 miljoen negatief.
 • Het totaal eigen vermogen daalt met 6,8 naar 222,0 miljoen, 44,1% van het balanstotaal, exclusief leaseverplichtingen is dit 62,2%.

Omzet

De netto-omzet bedraagt 125,2 miljoen, een daling van 37,1 miljoen door lagere voetbalopbrengsten, vooral als gevolg van het spelen zonder publiek.

Voetbal

De voetbalomzet is ten opzichte van boekjaar 2019-2020 gedaald met 41,4 miljoen naar 47,9 miljoen.

 • Inkomsten nationale competities
  De inkomsten uit nationale competities hebben betrekking op de 3 gespeelde thuiswedstrijden in de competitie en 3 gespeelde vriendschappelijke wedstrijden met beperkt publiek met inachtneming van 1,5 meter maatregelen. De overige thuiswedstrijden zijn gespeeld zonder publiek. Als gevolg hiervan zijn de inkomsten uit nationale competities ten opzichte van vorig seizoen gedaald.
  Seizoenkaarten

  De opbrengst uit seizoenkaarten is gedaald met 11,7 naar 0,4 miljoen. Er zijn in het seizoen 2020-2021 in Amsterdam 40.528 seizoenkaarten verstrekt.
  Business-seats en skyboxen
  De inkomsten uit verkochte business-seats en skyboxen zijn gedaald met 13,4 miljoen naar 0,8 miljoen. In totaal zijn 3.843 kaarten verstrekt.
  Jaarkaarten
  In totaal komt het aantal uitgegeven jaarkaarten op 44.371, 1.077 minder dan vorig jaar.
  Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden
  De omzet uit losse kaartverkoop is gedaald met 5,1 naar 0,7 miljoen.
 • Recettes Europese competities
  Er zijn geen recettes van Europese competities gerealiseerd als gevolg van het spelen van de Europese wedstrijden zonder publiek, waardoor deze opbrengsten zijn gedaald met 10,1 miljoen.
 • Premies Europese competities
  De premies uit Europese competities zijn gedaald met 1,9 miljoen naar 43,6 miljoen als gevolg van een lagere ranking op de UEFA ranglijst en door een verlaging van de premies door de UEFA ten behoeve van de beperking van de coronagevolgen.
 • Indirecte wedstrijdbaten
  Hier zijn onder meer de vergoedingen voor het uitlenen van spelers in opgenomen en vergoedingen voor het ter beschikking stellen van spelers aan nationale elftallen met name voor de UEFA EURO 2020. De totale indirecte voetbalbaten zijn op 2,4 miljoen uitgekomen, een stijging van 0,8 miljoen.

Partnerships

De partnershipomzet bestaat uit inkomsten uit bedrijfssponsoring en is dit jaar gedaald met 6,9 miljoen naar 27,7 miljoen. De daling komt voornamelijk door de tegemoetkoming aan partners als het gevolg van het niet kunnen verlenen van toegang tot de wedstrijden. Met ingang van het seizoen 2020-2021 zijn nieuwe partnerships aangegaan met Acronis en Replay en vernieuwde contracten gesloten met onder meer Ziggo, ABN AMRO en de Vriendenloterij. Daarnaast is een internationale partnership aangegaan met Sharjah FC.

Televisie

De televisie-inkomsten van 11,7 miljoen zijn gestegen met 1,5 miljoen met name door hogere televisie-inkomsten uit de Europese competities.

Merchandising

Deze omzet is, ondanks tijdelijke sluitingen van de fysieke winkels, gestegen met 2,7 miljoen naar 21,6 miljoen voornamelijk als gevolg van de herintroductie van het derde tenue.

Overige baten

De overige baten ten bedrage van 16,3 miljoen, kennen een stijging van 7,0 miljoen ten opzichte van vorig seizoen door de subsidie uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) en donaties van supporters en partners door het afzien van de aangeboden tegemoetkoming.

Bedrijfslasten

De kosten zijn met 7,1 miljoen gedaald naar 158,3 miljoen voornamelijk door een daling van de wedstrijdgerelateerde kosten.

Inkoopwaarde omzet

De inkoopwaarde van de omzet is toegenomen met 3,3 miljoen naar 14,2 miljoen in lijn met de stijging van de merchandise omzet.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Deze post is toegenomen met 2,3 miljoen van 92,4 miljoen naar 94,7 miljoen voornamelijk door een toename in de salariskosten voetbal als gevolg van de gestegen premies door de behaalde sportieve resultaten. De vaste spelerssalarissen zijn daarentegen gedaald als gevolg van mutaties in de spelersgroep en door een overeengekomen loonoffer met de spelersgroep. Ook met de directie en werknemers werd een loonoffer overeengekomen.

Het aantal fte’s in Amsterdam is dit jaar afgenomen met 1 fte naar 408.

Afschrijvingen op vaste activa

De afschrijvingen op vaste activa zijn gestegen met 0,7 miljoen naar 12,1 miljoen door een toename van de lease activa als gevolg van nieuwe investeringen en tussentijdse mutaties door indexatie van leaseovereenkomsten.

Overige bedrijfskosten

De totale overige bedrijfskosten zijn met 13,4 miljoen gedaald naar 37,3 miljoen.

De belangrijkste onderdelen van de overige bedrijfskosten zijn:

 • Overige personeelskosten: daling van 1,3 miljoen naar 4,9 miljoen door een lagere verantwoording onder IFRS 16 van de leasekosten bedrijfsauto’s en lagere personeelskosten als gevolg van corona.
 • Wedstrijdkosten: daling van 6,5 miljoen naar 15,5 miljoen met name als gevolg van lagere organisatiekosten en overige wedstrijdgerelateerde kosten voor de wedstrijden in de nationale en Europese competities als gevolg van het coronavirus. De wedstrijdkosten kennen een stijging door de kosten van de eenmalige solidariteitsbijdrage van 3,0 miljoen van Ajax uit de ontvangen gelden door de UEFA Champions League deelname.
 • Huisvestingskosten: daling van 3,0 miljoen naar 2,9 miljoen voornamelijk als gevolg van een lagere recette-afhankelijke huur door het spelen van de thuiswedstrijden met beperkt of geen publiek.
 • Beheer- en administratiekosten: daling van 2,6 miljoen naar 14,0 miljoen onder meer door een daling van scoutingskosten, reis- en verblijfkosten en verkoopkosten.

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn gestegen met 8,0 miljoen naar 60,5 miljoen met name als gevolg van het aantrekken van Antony dos Santos in de tweede helft van het seizoen 2019-2020 en Sébastien Haller, Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Sean Klaiber in het seizoen 2020-2021.

Het resultaat vergoedingssommen bedraagt 86,1 miljoen. Met name de transfers van Donny van de Beek, Sergiño Dest, Hakim Ziyech, Sven Botman en Lassina Traoré hebben voor dit resultaat gezorgd. Het resultaat vergoedingssommen bestaat daarnaast uit opleidingsvergoedingen, ontvangen solidariteitsbijdragen voor getransfereerde voormalige Ajax-spelers en aandelen uit transfersommen bij doorverkoop.

Resultaat deelneming

Ajax heeft op 28 september 2020 overeenstemming bereikt met de minderheidsaandeelhouder Cape Town Stars Ltd. over de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town. De verkooptransactie is per 30 september 2020 geëffectueerd. Het totale resultaat uit hoofde van deze verkooptransactie van 2,6 miljoen negatief is verantwoord onder het resultaat deelneming.

Financieel resultaat, belastingen, aandeel derden en waardeverandering effecten

Deze post kende een daling van 10,2 miljoen voornamelijk door de belastingbate op het negatieve resultaat.

Ajax vindt het belangrijk om als onderdeel van de maatschappij een eerlijk aandeel te hebben in het bijdragen van belastingen en dat dit gebeurt binnen de wet- en regelgeving van de landen waar Ajax actief is. Aangezien we in toenemende mate internationale activiteiten ontplooien vinden we het belangrijk om zowel nationaal als internationaal te voldoen aan onze lokale belastingplicht. Dit betekent dat we onze belastingen afdragen daar waar we deze verschuldigd zijn.

Dividend

Over het boekjaar 2020-2021 zal geen dividend worden uitgekeerd. Ajax heeft een negatief bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen gerealiseerd in 2020-2021 waardoor overeenkomstig met het vastgestelde dividendbeleid geen dividend zal worden uitgekeerd. Bovendien heeft Ajax een beroep gedaan op de NOW 3 subsidies. In deze situatie is het niet toegestaan een dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Balans

De vergoedingssommen zijn gedaald met 22,8 miljoen naar 138,5 miljoen door uitgaande transfers van spelers en gestegen afschrijvingslasten.

De financiële vaste activa zijn met 18,8 miljoen gestegen met name door de toename in de lange termijn vorderingen uit transfers.

De kortlopende vorderingen, met een looptijd korter dan één jaar, zijn met 7,8 miljoen toegenomen, onder meer door hogere korte termijn vorderingen op clubs inzake spelertransfers en een vordering uit hoofde van de vennootschapsbelasting.

Ajax heeft op 30 juni 2021 17,7 miljoen aan liquide middelen. Dit betreft een daling van 4,8 miljoen ten opzichte van 30 juni 2020. De waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt 24,3 miljoen en bestaat uit obligaties.

De langlopende verplichtingen bedragen in totaal 191,5 en zijn met 1,8 miljoen gedaald met name door een afname in de leaseverplichtingen onder IFRS 16.

De kortlopende verplichtingen zijn gestegen naar 89,9 miljoen. De stijging van 3,6 miljoen wordt onder meer veroorzaakt door vooruitontvangen baten business-seats en skybox-plaatsen en niet toegerekende en uitgestelde omzet en te betalen solidariteitsbijdragen, beide als gevolg van de coronacrisis.

Na toevoeging van het resultaat bedraagt het totaal eigen vermogen 222,0 miljoen, 44,1% van het balanstotaal, exclusief leaseverplichtingen 62,2%. De overige reserves bedragen voor verwerking van het onverdeeld resultaat 120,6 miljoen.

Buitenlandse deelnemingen

Als gevolg van de verkoop van de aandelen in Ajax Cape Town zijn de opbrengsten en kosten van Ajax Cape Town, met een belang van 51% van AFC Ajax NV, alleen voor de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen, onder aftrek van een minderheidsbelang derden.

AFC Ajax USA Inc. is voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen. Het doel van de deelneming is in eerste instantie het aangaan van commerciële partnerships in de Verenigde Staten.

Verwachtingen

Ajax heeft zich voor het seizoen 2021-2022 gekwalificeerd voor de groepsfase UEFA Champions League. De voortdurende coronacrisis heeft naast een negatieve impact op het operationele resultaat ook een negatieve impact op de transfermarkt en de daarmee samenhangende transferresultaten. Na balansdatum zijn de transferresultaten in de zomertransferperiode lager dan verwacht. Zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2021-2022 zullen door deze impact naar verwachting negatief zijn. Mogelijke transferresultaten en sportieve resultaten in de tweede helft van het seizoen 2021-2022 kunnen er voor zorgen dat alsnog een positief nettoresultaat tot stand kan worden gebracht.