Personeel en organisatie

Profesionaliseren van de organisatie

De marges in topsport zijn klein, mensen maken daarin het verschil. De ambities die wij hebben, vragen om een organisatie waarin dagelijks topprestaties geleverd kunnen worden, zowel op als naast het veld.

Achter de successen van Ajax als voetbalclub staat een organisatie met professionals uit allerlei disciplines. Deze diversiteit in expertise en mensen is cruciaal om te presteren op het UEFA Champions League-niveau. De vele ontwikkelingen op onder andere internationaal, digitaal en commercieel vlak volgen we nauwgezet en vertalen we naar nieuwe concepten en processen. Hierin willen we voorop lopen. Dit vraagt om een structuur die sturing op nieuwe kansen faciliteert en tegelijkertijd borgt dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen en compliant zijn met de regelgeving waaraan wij als beursgenoteerde voetbalclub moeten voldoen.

De sterke (internationale) groei die we doormaken vraagt om een continue evaluatie van de toekomstbestendigheid van functies en afdelingen. Om de professionalisering van het internationale voetbal te kunnen volgen, hebben we als organisatie een flinke groei moeten doormaken. Ook de snelle ontwikkelingen in digitalisering vragen om een andere manier van werken. Afgelopen jaar heeft dit tot nieuwe herstructureringsinzichten en initiatieven geleid. Naast de afronding van de transitie van de financiële afdeling die is ingezet in 2019-2020, zijn we in 2020-2021 gestart met de optimalisatie van onze media- en ICT-afdelingen. Binnen onze commerciële afdelingen hebben wij de organisatiestructuur op accenten aangepast, waarmee we nog meer focus willen leggen op hospitality.

Ontwikkeling medewerkers

De ambities van Ajax en ontwikkelingen rondom de club vragen andere competenties en vaardigheden van medewerkers. Onze kernwaarden hebben een kompasfunctie in de omgang met elkaar en de ontwikkeling van onze medewerkers. Zij hebben daarmee een centrale rol in ons HR-beleid. Wij stimuleren ontwikkeling bij onze medewerkers en zien in veel gevallen dat zij meegroeien met de ontwikkelingen in hun vakgebied. Waar dat (nog) niet lukt gaan leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek om afspraken te maken over persoonlijke ontwikkeling. Daarin focussen we niet alleen op prestaties, maar ook op gedrag. In 2020-2021 hebben we ons beoordelingssysteem verder geprofessionaliseerd. Hierbinnen faciliteren we medewerkers en hun leidinggevende om frequenter gedurende het gehele seizoen de dialoog met elkaar aan te gaan over persoonlijke doelstellingen en ontwikkeling. Onze kernwaarden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie.

Het leiderschapsprogramma voor onze leidinggevenden dat we vorig seizoen zijn gestart, hebben we als gevolg van COVID-19 beperkingen nog niet het gewenste vervolg kunnen geven. Het ziet er het met de huidige versoepelingen naar uit dat dat in seizoen 2021-2022 wel gaat lukken. Dat geldt ook voor de start van het talent management programma. Dat programma is afgelopen seizoen ontwikkeld en wordt in oktober 2021 opgestart.

De Ajax Coaching Academy heeft een interne opleiding ontwikkeld die aangeboden wordt aan alle nieuwe stagiairs en medewerkers op de Toekomst. Het programma geeft een inkijk in de verschillende afdelingen op de Toekomst. Afgelopen seizoen namen er ook collega’s van buiten het voetbal deel aan het programma en stond één bijeenkomst in het teken van de afdelingen die werkzaam zijn op de ArenA. We hebben de ambitie dit programma de komende jaren verder uit te breiden en delen daarvan ook extern aan te bieden.

Medewerkers in het buitenland

Met de groei van activiteiten in het buitenland is ook het aantal medewerkers dat buiten Nederland werkzaam is behoorlijk gestegen. Dat maakt dat internationale inzet geen ad-hoc aanpak meer vraagt, maar een gedegen en gestructureerd HR-beleid. In samenwerking met partners is hier in 2020-2021 aan gewerkt. Contracten en het beleid zijn meer gestandaardiseerd en medewerkers worden voor uitzending in een vroeg stadium al geïnformeerd over de voorwaarden bij en impact van het werken in het buitenland.

De coronacrisis heeft afgelopen jaar veel impact gehad op onze collega’s in het buitenland. Zij zijn geconfronteerd met veel beperkingen en hebben in onzekere omstandigheden op afstand van familie en dierbaren moeten werken. Wij zijn hen daar dankbaar voor en hebben hen uiteraard ondersteund waar dat mogelijk was.

Vitaliteit en gezondheid

Ook dit jaar werden we weer flink op de proef gesteld als het gaat om flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan de maatregelen en gevolgen van corona. Binnen het betaald voetbal en de jeugdopleiding hebben wij een veelvoud aan maatregelen getroffen met het oog op een zo veilig mogelijke omgeving voor onze spelers en staf. Bijvoorbeeld door frequent te testen en het organiseren van ‘fysieke bubbels’ om teams waar dat lukt van elkaar te scheiden. Grote uitbraken van het virus zijn uitgebleven dus het beleid lijkt zijn vruchten af te werpen.

Voor onze kantoormedewerkers is het toch al lage verzuimcijfer dit jaar verder gedaald (van 2,8% in 2019-2020 naar 1,6% in 2020-2021). Medewerkers geven aan door het thuiswerken meer regelruimte te ervaren dan voorgaande seizoenen. Dit lijkt de mentale gezondheid ten goede te komen. Vooral het langdurig verzuim is hierdoor fors gedaald. Mede op basis van deze inzichten gaat Ajax vanaf seizoen 2021-2022 over op een hybride model voor kantoormedewerkers met een voltijds dienstbetrekking. Zij krijgen de gelegenheid om 2 dagen per week thuis te werken en flexibel om te gaan met hun werktijden zodat onnodige reistijd in spitsuren kan worden vermeden.

Daarnaast hebben we extra aandacht gegeven aan mentale gezondheid door een samenwerking aan te gaan met OpenUp, een online platform waarmee wij onze medewerkers op een laagdrempelige manier toegang geven tot psychologische hulp. Bijna 5% van onze kantoormedewerkers heeft hiervan gebruikgemaakt.

Ten aanzien van de vitaliteit en gezondheid van onze spelers en medewerkers, sturen we uiteraard op een veilige omgeving. Ajax streeft ernaar om ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie en intimidatie te voorkomen en te bestrijden met een preventieve aanpak. Onderdeel hiervan is onze gedragscode waarin onze kernwaarden staan opgenomen. Naast een protocol ‘ongewenste omgangsvormen’ hebben we een klachtenregeling opgesteld en kan beroep worden gedaan op een van de drie vertrouwenspersonen binnen de organisatie.

Versterking van de samenwerking binnen de organisatie

Het bewaken van en het gericht verder bouwen aan een cultuur die uitnodigt tot samenwerken en het leveren van topprestaties, is een belangrijk streven voor Ajax. Een goede samenwerking tussen alle disciplines binnen de club zorgt ervoor dat alle capaciteiten en talenten benut worden. Dit bevordert de ontwikkeling van medewerkers en de professionalisering en de groei van de organisatie. Het afdeling overstijgend samenwerken heeft afgelopen seizoen meer structuur gekregen. Dit is terug te zien in de vele projecten en activiteiten met een multidisciplinair en/of internationaal karakter.

Met medewerkers die grotendeels thuiswerken was het dit seizoen nog belangrijker om aandacht te hebben voor interne communicatie. De managers speelden hierin een belangrijke rol om via frequente online bijeenkomsten de vertaling van strategie vanuit de directie naar hun teams te kunnen maken. Ook heeft de directie frequent rechtstreeks naar medewerkers gecommuniceerd met nieuwsbrieven en vlogs.

Digitalisering

Op het vlak van digitalisering zijn bij Ajax dit seizoen grote stappen gezet. Onze vernieuwde architectuur heeft een grote rol gespeeld in het kunnen organiseren van wedstrijden voor een beperkt aantal toeschouwers en in de tegemoetkoming van onze seizoenkaarthouders en overige relaties.

Gedurende het hele seizoen is er vanuit verschillende disciplines verder gewerkt aan de overgang naar nieuwe platformen voor ticketing en merchandise. Met deze overgang, in een volledig vernieuwde app en web omgeving, geven wij invulling aan onze digitalseringsstrategie waarin wij onze fans en relaties een klantreis bieden die voor alle producten en diensten van Ajax identiek is. Een zogenaamde 'one stop shop'. Zowel op desktop als mobiel staat op die manier de ervaring van de klant centraal en worden zij geïnspireerd door wat Ajax te bieden heeft. Het komende seizoen zal deze omgeving verder geoptimaliseerd worden.

Technologie speelt voor Ajax een centrale rol in de verdere verrijking van de klantervaring die wij bieden. Om met technologie zo goed mogelijk op de vraag en behoeften van onze klanten in te spelen, zullen we onze organisatie het komende seizoen aanpassen. Om de service te optimaliseren zullen we in kortere ontwikkelcycli moeten werken en meer experimenteren . Dit vraagt om een flexibele en schaalbare organisatie. We zijn begonnen met het toepassen van de agile methodiek om zowel onze business- en IT- afdelingen dichter bij elkaar te brengen.

Van maatschappelijke betekenis zijn

Ontwikkeling CSR-visie

Ajax is zich al jaren lang bewust van zijn maatschappelijke positie. Onder andere met onze foundation hebben wij op dat vlak veel impact. De positie die wij als club innemen in Amsterdam, Nederland en de wereld, maar ook onze ambities en (wereldwijde) ontwikkelingen op het vlak van Corporate Social Responsibilty (CSR) vragen om een uitgesproken visie en focus. Wij hebben dit seizoen gewerkt aan het verder uitwerken van onze CSR-visie. Ook in die visie hebben we talentontwikkeling een centrale positie gegeven. Deze is als volgt gedefinieerd:

Bij Ajax halen we het beste uit elkaar, inspireren we talent en gaan we zorgvuldig om met onze ecologische voetafdruk. We bieden kansen aan de jeugd en dragen bij aan het waarmaken van hun dromen.
Dit moet tot uiting komen in al het handelen binnen en namens de club.

Deze visie hebben wij vervolgens vertaald naar ambities over de pijlers mens, milieu en maatschappij.

Komend seizoen gaan we bestaande en nieuwe initiatieven koppelen aan deze visie en pijlers om deze nog verder te concretiseren. De pijler maatschappij gaat daarbij ook richting geven aan internationale samenwerking en lokale CSR-initiatieven die wij daar (gaan) ontplooien. De noodzaak hiertoe wordt steeds duidelijker. Als wereldspeler doen zich voor Ajax steeds meer kansen voor en dat vraagt om duidelijke kaders waarbinnen we strategisch keuzes kunnen maken. Keuzes die niet alleen financieel gedreven zijn, maar waarin ook gewicht wordt gegeven aan kenmerken als mensenrechten, arbeidsnormen en het politiek klimaat van landen waarin de kansen zich voordoen. We hebben ons tot doel gesteld in seizoen 2020-2021 een landenbeleid te ontwikkelen waarmee die kaders gaan worden geboden.

Wij realiseren ons dat in de huidige tijdsgeest steeds meer beroep op organisaties wordt gedaan om maatschappelijk kleur te bekennen en daarin een transparante positie in te nemen. Voor een club als Ajax die midden in de maatschappij staat is dat beroep niet vrijblijvend. Met de visie en doelstellingen die wij op het vlak van CSR hebben bepaald, gaan wij verder om komend seizoen te komen tot een tastbaar en herkenbaar beleid waarop wij kunnen worden aangesproken.

Verbruik faciliteiten

Tot ‘De Nieuwe Toekomst’ gereed is hebben we dagelijks te maken met het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het creëren van topsportklimaat met optimale voetbalvelden, de gezondheid en ontwikkeling van spelers, en anderzijds de voetafdruk die we daarmee op het milieu hebben.

Afgelopen jaren hebben we ons gas-, elektriciteit- en water verbruik gemonitord en maatregelen getroffen voor efficiënter gebruik. Deze inzichten geven ons belangrijke input voor het vaststellen van duurzaamheidsambities binnen onze plannen voor de ontwikkeling van ‘De Nieuwe Toekomst’. Door de voortdurende coronamaatregelen hebben we gedurende het hele seizoen onze faciliteiten niet volledig benut. Dit is terug te zien in de totale CO2 uitstoot van 1.187 ton in het afgelopen seizoen (2.000 ton CO2 in 2019-2020). Ook de grote afname van het aantal vluchten, als gevolg van de beperkende maatregelen, heeft bijgedragen aan de verminderde CO2 -uitstoot, net als de lichte daling in het busvervoer en gasverbruik.

Ook is er door de verminderde druk op de faciliteiten een daling in het waterverbruik zichtbaar.

Door de afwezigheid van uitsupporters is de inzet van bussen veel minder geweest bij uitwedstrijden; 13.052 kilometer ten opzichte van 40.104 kilometer vorig seizoen. Ook is het aantal kilometers dat is afgelegd met trainingsbusjes afgenomen; van 1.400.000 kilometer naar 1.050.000 kilometer, terwijl de kilometers met het openbaar vervoer zijn gestegen van 469.157 kilometer vorig seizoen naar 612.000 kilometer dit seizoen. Dit betreft een jaarlijkse fluctuatie die vooral het gevolg is van de wisselende woonadressen van jeugdspelers en hun persoonlijke voorkeur voor het openbaar vervoer of het vervoer met taxibusjes.

Verbruik water (in m3)

Verbruik elektriciteit (in mWh)

Verbruik gas (in m3)

Ajax Foundation

Als grootste club van Nederland vindt Ajax het belangrijk om op maatschappelijk vlak verantwoordelijkheid te nemen en zo een positieve stempel te drukken op de maatschappij. De Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax gelieerde stichting, gelooft en investeert in een samenleving waarin kinderen gelijke kansen krijgen en uitzicht hebben op een toekomst waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en verder ontwikkelen. De missie is het verhogen van het zelfbewustzijn van kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar in (groot) Amsterdam, met als doel hen perspectief te bieden om hun ambities waar te maken. De Ajax Foundation opereert hierbij als onafhankelijke organisatie en streeft haar eigen doelen na. Zij zet de kracht, kernwaarden en het netwerk van AFC Ajax in om kinderen te inspireren en bewust te maken van een gezonde leefstijl en gedrag. De spelers worden ingezet als rolmodel en de normen en waarden van AFC Ajax dienen als uitgangspunt en worden verwerkt in de verschillende educatie- en voetbalprogramma’s. Door middel van de Ajax Foundation geeft AFC Ajax invulling aan de rol die het heeft in de samenleving en vergroot het de maatschappelijke waarde. Door de onafhankelijke foundation te steunen met geld, tijd en mensen maakt AFC Ajax het mogelijk dat de Ajax Foundation haar eigen ambities waar kan maken en kan bijdragen aan een deel van de filosofie van AFC Ajax, namelijk het geven van dromen en kansen aan de jeugd.

Voor meer informatie en een uitgebreid overzicht van de strategische pijlers en activiteiten die vanuit de Ajax Foundation in het seizoen 2020-2021 zijn ondernomen verwijzen we graag naar het jaarverslag van de Ajax Foundation en naar www.ajax.nl/foundation.

Maatschappelijke samenwerkingen

Naast de eigen activiteiten vanuit Ajax CSR en de Ajax Foundation ondersteunen we externe stichtingen die passen binnen de maatschappelijke visie van de club. We doen dit door faciliteiten te leveren of door middel van andere manieren van sponsoring. Zo hebben we ook dit jaar onze samenwerking met de Cruyff Foundation (https://www.cruyfffoundation.org/) en Ajax Challenge voortgezet.