Menu

Jaarrekening 2017/2018

Geconsolideerde balans

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1)

Vergoedingssommen

87.975

54.565

Software

1.075

1.196

89.050

55.761

Materiële vaste activa (2)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

14.320

10.447

Machines en installaties

279

170

Andere vaste bedrijfsmiddelen

3.742

3.087

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

1.970

686

20.311

14.390

Financiële vaste activa

Deelnemingen (3)

4.166

4.166

Overige vorderingen (4)

41.904

23.312

46.070

27.478

Totaal vaste activa

155.431

97.629

Vlottende activa

Voorraden (5)

4.590

2.519

Vorderingen

Debiteuren (6)

65.671

52.621

Overige vorderingen (7)

7.855

3.211

Overlopende activa (8)

2.646

2.275

76.172

58.107

Effecten (9)

23.941

23.326

Liquide middelen (10)

12.190

64.499

Totaal vlottende activa

116.893

148.451

Totaal activa

272.324

246.080

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal (11)

8.250

8.250

Agio (12)

101.120

101.120

Reserve omrekeningsverschillen (13)

(1.018)

(875)

Overige reserves (14)

48.759

486

Onverdeeld resultaat boekjaar (15)

1.186

49.461

Eigen vermogen toe te rekenen aan de

aandeelhouders van de vennootschap

158.297

158.442

Niet-controlerend belang

640

431

158.937

158.873

Langlopende verplichtingen

Belastinglatenties (16)

9.442

8.754

Kredietinstellingen (17)

16

21

Overige schulden (18)

10.865

6.277

20.323

15.052

Kortlopende verplichtingen

Crediteuren (19)

21.628

14.120

Kredietinstellingen (17)

9

8

Belastingen en premies sociale verzekeringen (20)

6.859

19.083

Overige schulden (21)

13.524

11.818

Overlopende passiva (22)

51.044

27.126

93.064

72.155

Totaal passiva

272.324

246.080

< Verslag van de Raad van Commissarissen
Geconsolideerde winst- en verliesrekening >