Menu

Jaarrekening 2017/2018

Enkelvoudige balans

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1)

Vergoedingssommen

88.346

54.396

Software

1.075

1.195

89.421

55.591

Materiële vaste activa (2)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

14.320

10.447

Machines en installaties

279

170

Andere vaste bedrijfsmiddelen

3.399

2.668

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

1.707

686

19.705

13.971

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen (3)

1.512

1.958

Andere deelnemingen

4.166

4.166

Overige vorderingen

41.904

23.312

47.582

29.436

Totaal vaste activa

156.708

98.998

Vlottende activa

Voorraden

4.578

2.510

Vorderingen

Debiteuren

65.616

52.538

Overige vorderingen

7.916

3.210

Overlopende activa

2.644

2.272

76.176

58.020

Effecten

23.941

23.326

Liquide middelen

9.587

62.401

Totaal vlottende activa

114.282

146.257

Totaal activa

270.990

245.255

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Geplaatst kapitaal

8.250

8.250

Agio

101.120

101.120

Reserve omrekeningsverschillen

(1.018)

(875)

Overige reserves

48.759

486

Onverdeeld resultaat boekjaar

1.186

49.461

158.297

158.442

Langlopende verplichtingen

Belastinglatenties

9.432

8.746

Overige schulden

10.863

6.247

20.295

14.993

Kortlopende verplichtingen

Crediteuren

21.446

14.042

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.779

19.000

Overige schulden

13.441

11.791

Overlopende passiva

50.732

26.987

92.398

71.820

Totaal passiva

270.990

245.255

< GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Enkelvoudige winst- en verliesrekening >