Menu

Jaarrekening 2017/2018

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Netto omzet

88.436

115.297

Inkoopwaarde omzet

7.436

6.984

Lonen, salarissen en sociale lasten

49.975

52.808

Afschrijvingen op vaste activa

3.098

3.115

Overige bedrijfskosten

40.460

43.693

Som der bedrijfslasten

100.969

106.600

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en

resultaat vergoedingssommen

(12.533)

8.697

Afschrijvingen vergoedingssommen

(24.885)

(17.858)

Resultaat vergoedingssommen

38.792

77.602

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en

resultaat vergoedingssommen

1.374

68.441

Resultaat deelnemingen

(304)

289

Waardeverandering deelnemingen

-

(2.200)

Financieel resultaat

237

34

Waardeverandering effecten

204

174

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

vóór belastingen

1.511

66.738

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

(325)

(17.277)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

na belastingen

1.186

49.461

< Enkelvoudige balans
ALGEMEEN >