Menu

Jaarrekening 2017/2018

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen

(13.205)

8.372

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op vaste activa (26)

3.175

3.180

Veranderingen in werkkapitaal

(Toe)/afname vorderingen

(4.850)

(4.017)

(Toe)/afname voorraden

(2.071)

(79)

Toe/(af)name kortlopende verplichtingen

5.273

14.865

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen)

(11.678)

22.321

Rentebaten

426

205

Rentelasten

(6)

(3)

Winstbelastingen

(13.364)

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

(24.622)

22.523

Investeringen in vergoedingssommen

(53.228)

(46.275)

Investeringen in overige immateriële vaste activa

(201)

(439)

Investeringen in materiële vaste activa

(8.867)

(2.906)

Investeringen in financiële vaste activa

(8.857)

(2.875)

Investeringen in effecten

(411)

(23.152)

Desinvesteringen vergoedingssommen

44.645

47.170

Desinvesteringen materiële vaste activa

64

20

Desinvesteringen financiële vaste activa

494

105

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(26.361)

(28.352)

Mutatie langlopende verplichtingen

(5)

(10)

Dividend

(1.188)

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(1.193)

(10)

Toe/(af)name geldmiddelen

(52.176)

(5.839)

Mutatie overzicht geldmiddelen

Geldmiddelen openingsbalans (10)

64.499

70.270

Toe/(af)name geldmiddelen

(52.176)

(5.839)

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

(133)

68

Geldmiddelen eindbalans (10)

12.190

64.499

< Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen >