Menu

Jaarrekening 2017/2018

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

BEDRAGEN x EUR 1.000

Geplaatst kapitaal

Agio

Reserve om-rekenings- verschillen

Overige reserves

Onverdeeld resultaat boekjaar

Niet- contro- lerend belang

Totaal

2017/2018

Beginbalans

8.250

101.120

(875)

486

49.461

431

158.873

Mutaties

Dividend

-

-

-

-

(1.188)

-

(1.188)

Resultaatbestemming vorig boekjaar

-

-

-

48.273

(48.273)

-

-

Koersverschillen

-

-

(143)

-

-

(38)

(181)

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

1.186

247

1.433

Eindbalans

8.250

101.120

(1.018)

48.759

1.186

640

158.937

 

BEDRAGEN x EUR 1.000

Geplaatst kapitaal

Agio

Reserve om-rekenings- verschillen

Overige reserves

Onverdeeld resultaat boekjaar

Niet- contro- lerend belang

Totaal

2016/2017

Beginbalans

8.250

101.120

(1.045)

1.216

(730)

127

108.938

Mutaties

Resultaatbestemming vorig boekjaar

-

-

-

(730)

730

-

-

Koersverschillen

-

-

170

-

-

26

196

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

49.461

278

49.739

Eindbalans

8.250

101.120

(875)

486

49.461

431

158.873

< Geconsolideerd kasstroomoverzicht
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA >