Menu

Jaarrekening 2017/2018

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

1.433

49.739

Omrekeningsverschillen deelnemingen

(181)

196

Totaal van rechtstreekse vermogensmutaties

(181)

196

Totaalresultaat

1.252

49.935

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap

1.043

49.631

Niet-controlerend belang

209

304

1.252

49.935

< Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerd kasstroomoverzicht >