Menu

Jaarrekening 2017/2018

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Netto omzet (23)

91.949

118.223

Inkoopwaarde omzet (24)

7.452

6.994

Lonen, salarissen en sociale lasten (25)

52.836

55.096

Afschrijvingen op vaste activa (26)

3.175

3.180

Overige bedrijfskosten (27)

41.691

44.581

Som der bedrijfslasten

105.154

109.851

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en

resultaat vergoedingssommen

(13.205)

8.372

Afschrijvingen vergoedingssommen (28)

(24.979)

(18.082)

Resultaat vergoedingssommen (29)

39.361

78.616

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en

resultaat vergoedingssommen

1.177

68.906

Waardeverandering deelnemingen (30)

-

(2.200)

Financieel resultaat (31)

380

136

Waardeverandering effecten (32)

204

174

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

vóór belastingen

1.761

67.016

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (33)

(328)

(17.277)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

na belastingen

1.433

49.739

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van

de vennootschap

1.186

49.461

Niet-controlerend belang

247

278

1.433

49.739

Per gewoon aandeel vóór en na verwatering (x EUR 1)

0,06

2,70

< Geconsolideerde balans
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten >