Menu

Jaarrekening 2017/2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en Titel 9 Boek 2 BW. De in deze toelichting opgenomen bedragen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betrekking op de geconsolideerde cijfers. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro, de functionele valuta van AFC Ajax NV.

De geconsolideerde jaarrekening van 2017/2018 van AFC Ajax NV, gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 33302453, is door de directie opgemaakt en behandeld in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Deze jaarrekening dient nog te worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Deze goedkeuring is geagendeerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 november 2018.

Activiteiten

AFC Ajax NV heeft de activiteiten voortgezet van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’, Amsterdam (‘de Vereniging’). De onderneming van de Vereniging is ingebracht in AFC Ajax NV zulks met uitzondering van de KNVB licentie. De vennootschap is op 1 mei 1998 opgericht. De onderneming wordt vanaf 1 januari 1998 voor rekening en risico van AFC Ajax NV gedreven. Het statutaire boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

De aandelen van de vennootschap zijn ter beurze genoteerd aan Euronext te Amsterdam.

Vergelijkende cijfers

De jaarrekening van de vennootschap heeft betrekking op het boekjaar dat loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers van het boekjaar van de vennootschap dat loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.

Wijziging in waarderingsgrondslagen

In 2017/2018 zijn de waarderingsgrondslagen met betrekking tot vergoedingssommen inzake trainers en de effecten gewijzigd. De aanleiding voor deze wijzigingen is het verschaffen van een verbeterd inzicht in de betreffende jaarrekeningposten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de vergoedingssommen en effecten onder de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva.

Nieuwe of gewijzigde International Financial Reporting Standards (IFRS)

De waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening zijn verder consistent met de waarderingsgrondslagen toegepast in het boekjaar 2016/2017.

Een aantal nieuwe IFRS-standaarden zijn nog niet van toepassing op het boekjaar 2017/2018 en daarom ook nog niet (vervroegd) toegepast door AFC Ajax NV. Dit betreft:

  • IFRS 9 – Financiële Instrumenten (goedgekeurd door EU)
  • IFRS 15 – Opbrengstverantwoording (goedgekeurd door EU)
  • IFRS 16 – Leases (goedgekeurd door EU)

Na een uitgebreide interne analyse op de nieuwe IFRS-standaard IFRS 15 met gebruikmaking van de diensten van EY is vastgesteld dat bij eerste toepassing van deze standaard in 2018/2019 geen noemenswaardig effect op de jaarverslaggeving van AFC Ajax NV wordt verwacht. Momenteel voert AFC Ajax NV op de nieuwe IFRS-standaarden IFRS 9 en IFRS 16 een interne analyse uit om te analyseren of er noemenswaardige effecten zijn bij eerste toepassing van deze standaarden in 2019/2020.

Segmentatie

Ajax kent slechts één operationeel segment, zijnde voetbal. De directie, verantwoordelijk voor de toewijzing van middelen en de beoordeling van de prestaties, ontvangt de financiële informatie van Ajax als één geheel.

KNVB licentie

Toen in mei 1998 de huidige structuur van Ajax ontstond, kon op basis van de regelgeving binnen de KNVB alleen aan verenigingen en stichtingen een licentie worden verleend om deel te nemen aan de diverse voetbalcompetities. Het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB heeft toen een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet:
De Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’, Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar middelen beschikbaar stelt om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaatschappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. AFC Ajax NV heeft zeggenschap over een groepsmaatschappij indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de groepsmaatschappij is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap over de groepsmaatschappij. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze groepsmaatschappijen zijn in de consolidatie betrokken volgens de integrale consolidatiemethode op basis van uniforme waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Intragroep vorderingen en schulden alsmede onderlinge transacties binnen de groep en niet-gerealiseerde resultaten binnen de groep worden bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Nieuwe groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen vanaf het moment dat AFC Ajax NV beslissende zeggenschap over de vennootschap kan uitoefenen.

De geconsolideerde buitenlandse groepsmaatschappij is:
– Ajax Cape Town Ltd, Kaapstad, Zuid Afrika: voetbalclub (deelname 51%)

Indien het aandeel van een minderheidsaandeelhouder in een verlies en/of in rechtstreekse negatieve vermogensmutaties groter is dan diens belang in het vermogen, dient het verschil ten laste van de minderheidsaandeelhouder te worden gebracht ook indien dit in een negatief saldo minderheidsbelang resulteert.

AFC Ajax NV heeft een lidmaatschap in Coöperatieve Contractpartners XXVI U.A. De leden van de coöperatie zijn te onderscheiden in een A-lid, zijnde AFC Ajax NV en een B-lid, zijnde Stern Partners B.V. De coöperatie heeft als doel het ten minste kostendekkend (laten) beheren en/of financieren van het wagenpark van het A-lid. Beide leden hebben op de algemene vergadering één stem met dien verstande dat het B-lid vijfmaal zoveel stemmen als het A-lid uitbrengt. Gezien het geringe belang en het niet beschikken over beslissende zeggenschap door AFC Ajax NV zijn de financiële gegevens van Coöperatieve Contractpartners XXVI U.A. niet in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Mogelijke financiële risico’s die kunnen voortkomen uit het lidmaatschap worden door AFC Ajax NV als klein ingeschat.

Vreemde valuta

De resultaten en financiële positie worden weergegeven in euro, zijnde de functionele valuta van AFC Ajax NV, en de rapporteringsvaluta voor de geconsolideerde jaarrekening.
Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.
De omrekening van de activa en passiva van de buitenlandse groepsmaatschappij geschiedt tegen de per balansdatum geldende valutakoers. De winst- en verliesrekening van de buitenlandse groepsmaatschappij wordt omgerekend tegen de gemiddelde valutakoers in het boekjaar. De bij de omrekening ontstane verschillen worden ten gunste of ten laste van de reserve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen gebracht. Deze omrekeningsverschillen worden bij afstoting verwerkt in de winst- en verliesrekening. De volgende valutakoersen zijn gehanteerd:

Gemiddelde valutakoers

Valutakoers per balansdatum

2017/2018

2016/2017

2017/2018

2016/2017

Zuid-Afrikaanse Rand

0,064863

0,063993

0,06257

0,06716

Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en betalingen uit hoofde van rente en winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
In het kasstroomoverzicht worden de werkelijke kasstromen in het boekjaar uit hoofde van (des)investeringen in immateriële, materiële en financiële vaste activa opgenomen. Door uitgestelde ontvangsten en betalingen in verband met deze posten sluiten de hiervoor in het kasstroomoverzicht opgenomen mutaties niet rechtstreeks aan op de mutaties in de daarmee samenhangende posten in de balans.

De werkelijke kasstroom met betrekking tot investeringen in vergoedingssommen bedraagt EUR 53,2 miljoen en wordt berekend door de investeringen in vergoedingssommen van EUR 65,5 miljoen te verminderen met de mutatie in de lang- en kortlopende verplichtingen inzake vergoedingssommen van EUR 12,8 miljoen en te vermeerderen met de direct ten laste van het resultaat gebrachte transferkosten van EUR 0,5 miljoen zoals de betaalde opleidingsvergoedingen voor niet-contractspelers.

De totale bruto opbrengsten uit hoofde van transfersommen bedragen EUR 45,5 miljoen. De werkelijke kasstroom uit desinvesteringen vergoedingssommen bedraagt EUR 44,6 miljoen. De werkelijke kasstroom wordt berekend door de totale bruto opbrengsten uit hoofde van transfersommen van EUR 45,5 miljoen te verminderen met de mutatie in de lang- en kortlopende vorderingen van EUR 5,9 miljoen en te vermeerderen met de mutatie in de verplichtingen inzake verkochte spelers van EUR 4,4 miljoen, waaronder het aandeel in transfersommen aan vorige clubs bij doorverkoop van spelers, en te vermeerderen met de direct ten gunste van het resultaat verantwoorde opbrengsten van EUR 0,6 miljoen zoals de ontvangen solidariteitsbijdragen van andere clubs.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de directie veronderstellingen en schattingen die invloed hebben op waardering en resultaatbepaling. Deze schattingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst waarvan wordt verondersteld dat deze een redelijke basis vormen in de gegeven omstandigheden. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van de gehanteerde schattingen.
De schattingen en daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen worden in continuïteit geëvalueerd. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien indien deze alleen voor die periode gevolgen heeft. Indien de herziening ook gevolgen heeft voor toekomstige perioden dan wordt deze opgenomen in de verslagperiode en toekomstige perioden.
De meest belangrijke schattingen hebben betrekking op de post vergoedingssommen. Een belangrijke veronderstelling bij de impairment toets voor de vergoedingssommen zijn de verwachte ontwikkelingen in de transfermarkt. In de impairment toets worden de aankopen en verkopen na jaareinde meegenomen alsmede de huidige marktwaarde van de spelersgroep ten opzichte van de boekwaarde. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening op de betreffende posten.

< Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Segmentinformatie >