Menu

Jaarrekening 2017/2018

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Netto omzet

Netto omzet betreft de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen. De netto omzet en andere opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop recht is verkregen.

De netto omzet van de te onderscheiden opbrengstcategorieën wordt als volgt in het boekjaar verantwoord:

- Recettes en premies

In de periode dat de wedstrijden worden gespeeld.

- Seizoenkaarten

Naar rato van het aantal gespeelde thuiswedstrijden in de competitie.

- Business-seats en skybox-plaatsen

Lineair verdeeld over het boekjaar.

- Indirecte wedstrijdbaten

Bij levering van de prestatie.

- Partnerships

Lineair naar rato van de looptijd van de overeenkomst. De variabele elementen op het moment dat de bijbehorende voorwaarden zijn vervuld. Overige baten bij levering van de prestatie.

- Televisie

TV opbrengsten naar rato van het aantal gespeelde wedstrijden. Opbrengsten website ajax.nl naar rato van de looptijd van de overeenkomst.

- Merchandising

Opbrengsten merchandising bij levering van de artikelen. Overige naar rato van de looptijd van de overeenkomst.

- Overige baten

Bij levering van de prestatie. Overige naar rato van de looptijd van de overeenkomst.

Indien in de bovenstaande opbrengstcategorieën opbrengsten worden verantwoord die zijn gerelateerd aan wedstrijden dan worden deze opbrengsten verwerkt in de periode dat de wedstrijden worden gespeeld.

Inkoopwaarde omzet

De inkoopwaarde omzet omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen, de kosten van het exploiteren van portretrechten, de exploitatiekosten van de website ajax.nl en de exploitatiekosten van de horeca op sportpark de Toekomst.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Onder de sociale lasten worden tevens de pensioenlasten verantwoord. Ajax heeft verschillende pensioenregelingen.

In beginsel vallen alle Nederlandse contractspelers die zijn verbonden aan een Nederlandse Betaald Voetbal Organisatie (BVO) onder de pensioenregeling van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK). Deze regeling is vastgelegd in de CAO Betaald Voetbal en verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. De regeling voorziet in een ouderdomspensioen (kapitaal bij leven) en voor de actieve deelnemer in een nabestaanden- en wezenpensioen.

De pensioenen van de trainers, coaches en overig personeel zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Ook deze collectieve pensioenregelingen streven naar een ouderdomspensioen (kapitaal bij leven) en voor de actieve deelnemer een nabestaanden- en wezenpensioen.

Ajax heeft jegens de verzekeringsmaatschappij de verplichting tot het inbrengen van de premies, gebaseerd op een overeengekomen percentage van het salaris van de betreffende werknemers. Er is voor de medewerkers een mogelijkheid om na meerdere jaren dienstverband via de beschikbare premie een garantieaanspraak te kopen bij de verzekeringsmaatschappij. De regeling heeft in de basis alle kenmerken van een beschikbare premieregeling en wordt als zodanig verwerkt. Wel is aan te merken dat een mogelijke garantieaanspraak van toepassing is bij vertrek voor de pensioengerechtigd leeftijd. Bij uitdiensttreding van betreffende medewerkers met een garantieaanspraak ontstaat voor Ajax de verplichting om mee te werken aan de uitgaande waardeoverdracht. Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioen- en daaraan gerelateerde regelingen worden als last verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen op vaste activa

De afschrijvingen op vaste activa, met uitzondering van terreinen, worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen op vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische gebruiksduur.

Overige bedrijfskosten

Hieronder zijn opgenomen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten en de beheer- en administratiekosten.

Resultaat vergoedingssommen

Het resultaat vergoedingssommen betreft de opbrengst uit de verkoop van spelers, onder aftrek van het aandeel van derden, de contante waarde aanpassing bij uitgestelde betalingen, transferkosten en de boekwaarde op de transactiedatum van de betreffende spelers. De opbrengst wordt verantwoord in het boekjaar waarin de verkooptransactie plaatsvindt.

Belastingen

De belastingen naar de winst zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verliesrekening, de voor dat jaar geldende belastingtarieven en rekening houdend met permanente verschillen tussen het resultaat volgens de winst- en verliesrekening en het fiscale resultaat en met de in de verschillende landen geldende belastingtarieven en -regelingen.

Resultaat deelnemingen

De resultaten van deelnemingen in groepsmaatschappijen worden in de enkelvoudige winst- en verliesrekening verantwoord overeenkomstig de nettovermogensmutatiemethode.

< GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
FINANCIEEL RISICOBEHEER >