Menu

Jaarrekening 2017/2018

EIGEN VERMOGEN (4)

Additionele informatie met betrekking tot het eigen vermogen is opgenomen in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen alsmede in de toelichtingen 11 tot en met 15 van de toelichting op de geconsolideerde balans.

< FINANCIËLE VASTE ACTIVA
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN >