Menu

Jaarrekening 2017/2018

EFFECTEN (9)

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Beleggingen

23.941

23.326

23.941

23.326

De post beleggingen betreft een beleggingsportefeuille die wordt aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van Ajax het beheer over deze beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Per balansdatum worden beleggingen aangehouden in obligaties. De reële waarde van de obligaties is gelijk aan de genoteerde prijzen binnen niveau 1 van de reële waarde hiërarchie.

< VORDERINGEN
LIQUIDE MIDDELEN (10) >