Menu

Jaarrekening 2017/2018

EIGEN VERMOGEN

Additionele informatie met betrekking tot het eigen vermogen is opgenomen in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen.

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Geplaatst kapitaal (11)

Geplaatst kapitaal

8.250

8.250

8.250

8.250

Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld (bedragen x EUR 1):

- 45.000.000 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45

20.250.000

- 14.999.999 preferente aandelen van nominaal EUR 0,45

6.750.000

- 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45

-

27.000.000

Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x EUR 1):

- 18.333.332 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45

8.250.000

- 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45

-

8.250.000

De aard van het bijzonder aandeel is toegelicht bij de overige gegevens.

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Agio (12)

Agio

101.120

101.120

101.120

101.120

Het agio is aan te merken als fiscaal erkend in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting.

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Reserve omrekeningsverschillen (13)

Beginbalans

(875)

(1.045)

Koersverschillen

(143)

170

Eindbalans

(1.018)

(875)

De reserve omrekeningsverschillen bestaat uit alle omrekeningsverschillen vanaf 1 juli 2004 als gevolg van het omrekenen van de netto-investering in activiteiten die luiden in een andere valuta dan de euro. Deze koersverschillen worden in dit afzonderlijke onderdeel van het eigen vermogen verantwoord. Indien de netto-investering wordt afgestoten wordt het bijbehorende gedeelte van deze reserve verantwoord in de winst- en verliesrekening.

De reserve omrekeningsverschillen is een niet uitkeerbare wettelijke reserve.

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Overige reserves (14)

Beginbalans

486

1.216

Toevoeging respectievelijk onttrekking volgens resultaatbestemming

48.273

(730)

Eindbalans

48.759

486

In 2005/2006 is de nominale waarde van een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap gewijzigd van NLG 1 in EUR 0,45. Voor het verschil in de nominale waarde van EUR 69.304 houdt de vennootschap onder de overige reserves een niet uitkeerbare reserve aan.

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Onverdeeld resultaat boekjaar (15)

Beginbalans

49.461

(730)

Resultaat boekjaar

1.186

49.461

Subtotaal

50.647

48.731

Dividend

(1.188)

-

Toevoeging respectievelijk onttrekking aan de overige reserves

(48.273)

730

Eindbalans

1.186

49.461

< LIQUIDE MIDDELEN (10)
voorstel resultaatbestemming >