Menu

Jaarrekening 2017/2018

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen (3)

BEDRAGEN x EUR 1.000

Certificaten van een aandeel F Stadion Amsterdam NV

Certificaten van een aandeel A Stadion Amsterdam NV

Overig

Totaal

2017/2018

Beginbalans

2.800

1.353

13

4.166

Eindbalans

2.800

1.353

13

4.166

2016/2017

Beginbalans

5.000

1.353

13

6.366

Bijzondere waardevermindering

(2.200)

-

-

(2.200)

Eindbalans

2.800

1.353

13

4.166

Onder de deelnemingen is opgenomen het belang van 13,2% in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) van EUR 2.800.000 (per 30 juni 2017 EUR 2.800.000). Het belang van 13,2% in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) resulteert niet in een invloed van betekenis en de certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV zijn hierdoor geclassificeerd als ‘voor verkoop beschikbare deelnemingen’ en gewaardeerd tegen de kostprijs onder aftrek van een eventueel geschatte duurzame waardevermindering. In het kader van een beoogde verkoop van certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) van de Gemeente Amsterdam aan Ajax hebben de Gemeente Amsterdam en Ajax in 2017 een externe waardering laten uitvoeren. Deze waardering is met name afhankelijk van de inschatting van de verwachte toekomstige kasstromen, de gehanteerde disconteringsvoet en de aanname van een conservatief dividendbeleid waarbij dividend wordt uitgekeerd indien wordt voldaan aan een positief netto inkomen alsmede een positieve netto kasstroom. De verwachte kasstromen zijn zeer sterk afhankelijk van één hoofdhuurder, toekomstige investeringen en het meerjarenonderhoudsplan. De kasstromen zijn contant gemaakt met een disconteringsvoet van 8,1%. Op basis van het externe waarderingsrapport is de waarde van het belang in Stadion Amsterdam NV in 2016/2017 bijgesteld naar EUR 2.800.000. Dit heeft geleid tot een bijzondere waardevermindering van het belang in Stadion Amsterdam NV voor een bedrag van EUR 2.200.000. In 2017/2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de inschatting van de verwachte toekomstige kasstromen, de disconteringsvoet en het dividendbeleid wat mogelijkerwijs zal resulteren in een wijziging van de waardering van certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV. De nominale waarde van het belang, bestaande uit 20.000 certificaten op aandelen F, bedraagt EUR 9.075.604.

In 2009/2010 is 1 certificaat van een aandeel A in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) aangekocht voor een bedrag van EUR 225.100. In 2014/2015 zijn 3 certificaten van een aandeel A in Stadion Amsterdam NV aangekocht voor een totaal bedrag van EUR 677.500 en in 2015/2016 2 certificaten van een aandeel A in Stadion Amsterdam NV voor een totaal bedrag van EUR 450.000. Totaal een bedrag van EUR 1.352.600 en een belang van 1,0% in Stadion Amsterdam NV. Het certificaat van een aandeel A, met een nominale waarde van EUR 113.445, geeft recht op een skybox met 10 plaatsen en 5 op naam gereserveerde parkeerplaatsen. Aan dit exclusieve recht is geen tijdslimiet verbonden.

Onder de deelnemingen is tevens begrepen een belang in Eredivisie NV van EUR 13.613. Dit belang betreft een deelname van 1 certificaat van een aandeel, nominaal groot EUR 2.500. Het meerdere boven het nominale bedrag is aan te merken als een storting van agio op het aandeel.

Overige vorderingen (4)

BEDRAGEN x EUR 1.000

Lening Coöperatieve Contract- partners

Lening Stadion Amsterdam NV

Debiteuren

Totaal

2017/2018

Beginbalans

2.782

3.610

16.920

23.312

Verstrekking

232

8.625

-

8.857

Toevoeging

-

-

29.005

29.005

Aflossing

(389)

-

-

(389)

Opgenomen onder kortlopende vorderingen

-

(2.022)

(16.859)

(18.881)

Eindbalans

2.625

10.213

29.066

41.904

2016/2017

Beginbalans

2.782

840

2.418

6.040

Verstrekking

-

2.875

-

2.875

Toevoeging

-

-

16.920

16.920

Aflossing

-

-

-

-

Opgenomen onder kortlopende vorderingen

-

(105)

(2.418)

(2.523)

Eindbalans

2.782

3.610

16.920

23.312

De post overige vorderingen bestaat uit een verstrekte lening aan Coöperatieve Contractpartners welke wordt aangewend voor de financiering van de aankoop van de bedrijfsleaseauto’s. De hoofdsom van de lening bedraagt maximaal EUR 3 miljoen. De stand van de lening per 30 juni 2018 bedraagt EUR 2.625.000 (per 30 juni 2017 EUR 2.781.529). De rentevoet is gelijk aan de Interest Rate Swap (IRS) voor 2 jaar vermeerderd met 1%. Als zekerheid heeft de vennootschap een pandrecht op onder andere de bedrijfsleaseauto’s die met de lening zijn gefinancierd. De lening heeft een waarschijnlijke looptijd van langer dan 1 jaar.

In 2014/2015 is een lening verstrekt aan Stadion Amsterdam NV (de ArenA) welke wordt aangewend voor de financiering van de uitbreiding van de tribunes in de grachten aan de noord- en oostkant van het stadion. De hoofdsom van de lening bedraagt EUR 1.050.000. De stand van de lening per 30 juni 2018 bedraagt EUR 630.000 (per 30 juni 2017 EUR 735.000). De rentevoet is gelijk aan 12 maands Euribor vermeerderd met 1,5%. De lening heeft een resterende looptijd van meer dan 5 jaar.

In 2016/2017 is aan Stadion Amsterdam NV (de ArenA) een lening verstrekt welke wordt aangewend voor de realisatie van het nieuwbouwplan 2020. De hoofdsom bedraagt EUR 11.500.000 en is in vier gelijke tranches van EUR 2.875.000 ter beschikking gesteld. De stand van de lening bedraagt per 30 juni 2018 EUR 9.583.339 (per 30 juni 2017 EUR 2.875.000). De rentevoet is gelijk aan 3 maands Euribor met een opslag van 1,5% met dien verstande dat de rente bij een negatief 3 maands Euribor rentetarief 1,5% bedraagt. De lening heeft een looptijd van meer dan 5 jaar.

De vorderingen met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar bedragen EUR 29.065.553 (per juni 2017 EUR 16.920.087), gelijk aan het maximale kredietrisico, en betreffen uitgestelde betalingen met betrekking tot de verkoop van spelers voor een bedrag van EUR 28.937.736 (per 30 juni 2017 EUR 16.747.526) en vooruitbetaalde kosten voor een bedrag van EUR 127.817 (per 30 juni 2017 EUR 172.561). De vennootschap heeft ter dekking van de uitgestelde betalingen geen bankgaranties ontvangen (per 30 juni 2017 EUR 7.719.120). Voor een bedrag van EUR 28.912.064 zijn garanties van een derde partij ontvangen (per 30 juni 2017 EUR 9.000.000). Het niet gegarandeerde deel heeft betrekking op aanspraken uit solidariteitsbijdragen.

De overige vorderingen worden aangehouden tot einde looptijd.

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Tussen 1 en 5 jaar

37.152

19.257

Meer dan 5 jaar

4.752

4.055

41.904

23.312

< MATERIËLE VASTE ACTIVA (2)
VOORRADEN (5) >