Menu

Jaarrekening 2017/2018

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Crediteuren (19)

Crediteuren inzake vergoedingssommen

16.013

6.429

Overige crediteuren

5.615

7.691

21.628

14.120

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Belastingen en premies sociale verzekeringen (20)

Loonbelasting

5.442

4.888

Omzetbelasting

1.165

519

Vennootschapsbelasting

-

13.427

Premies sociale verzekeringen

252

249

6.859

19.083

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Overige schulden (21)

Overige schulden

13.524

11.818

13.524

11.818

Deze post bevat onder andere te betalen transferkosten en betalingsverplichtingen aan spelers en overig personeel.

Onder de overige schulden zijn voor een bedrag van EUR 290.000 (per 30 juni 2017 geen) betalingsverplichtingen aan bestuurders opgenomen.

Onder de overige schulden is geen voorziening voor verlieslatende contracten opgenomen.

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Overlopende passiva (22)

Overlopende passiva

51.044

27.126

51.044

27.126

Deze post bevat met name vooruitontvangen baten uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats, skybox-plaatsen en partnerships en een vooruitgefactureerde transfersom.

< LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN >