Menu

Jaarrekening 2017/2018

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Belastinglatenties (16)

Beginbalans

8.754

5.494

Toevoegingen

688

3.260

Eindbalans

9.442

8.754

De voorziening voor belastinglatenties is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de vergoedingssommen door toepassing van ruilarresten en de materiële vaste activa. De latente belastingverplichtingen moeten naar verwachting vrijwel geheel als langlopend worden beschouwd.

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Kredietinstellingen (17)

Kredietinstellingen

25

29

Opgenomen onder kortlopende verplichtingen

(9)

(8)

16

21

Onder de kredietinstellingen zijn financiële leaseverplichtingen van EUR 16.099 opgenomen welke zijn aangewend voor de financiering van de bedrijfsauto’s in Zuid-Afrika (per 30 juni 2017 EUR 20.715).

De leaseverplichtingen met betrekking tot de bedrijfsauto’s hebben een resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar. De gehanteerde rentevoet is 9,9%.

De leaseverplichtingen vervallen als volgt:

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Korter dan 1 jaar (opgenomen onder kortlopende verplichtingen)

9

8

Tussen 1 en 5 jaar

16

21

Het verschil tussen de toekomstige minimale leasebetalingen op de balans en de contante waarde is niet materieel gezien de geringe looptijd van de verplichtingen.

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Overige schulden (18)

Crediteuren inzake vergoedingssommen

5.367

1.045

Overige schulden

5.498

5.232

10.865

6.277

De crediteuren inzake vergoedingssommen betreffen uitgestelde betalingen met betrekking tot de aankoop van spelers.
De overige schulden hebben met name betrekking op te betalen transferkosten en betalingsverplichtingen aan spelers met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar.

< voorstel resultaatbestemming
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN >