Menu

Jaarrekening 2017/2018

LIQUIDE MIDDELEN (10)

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Deposito's

13

13.062

Kasmiddelen en banktegoeden

12.177

51.437

12.190

64.499

De vennootschap beschikt niet over een kredietfaciliteit.

< EFFECTEN (9)
EIGEN VERMOGEN >