Menu

Jaarrekening 2017/2018

VOORRADEN (5)

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Handelsgoederen

4.590

2.519

4.590

2.519

De voorraad handelsgoederen heeft betrekking op de merchandisingactiviteiten. Onder deze post zijn vooruitbetalingen op voorraden opgenomen voor een bedrag van EUR 189.579 (per 30 juni 2017 EUR 69.240).

Onder de voorraad handelsgoederen is een voorziening voor incourante voorraden begrepen van EUR 71.750 (per 30 juni 2017 EUR 95.816). De dotatie aan of vrijval van de voorziening voor incourante voorraden is opgenomen onder de inkoopwaarde omzet. In het boekjaar is EUR 47.898 wegens afschrijving van voorraden als last verantwoord (2016/2017 EUR 70.556).

In 2017/2018 is van de voorraadwaarde een bedrag van EUR 4.980.773 als last onder de inkoopwaarde omzet verantwoord (2016/2017 EUR 4.883.417).

< FINANCIËLE VASTE ACTIVA
VORDERINGEN >