Menu

Jaarrekening 2017/2018

VORDERINGEN

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Debiteuren (6)

Debiteuren inzake vergoedingssommen

47.521

36.621

Overige debiteuren

19.050

17.553

Voorziening debiteuren

(900)

(1.553)

65.671

52.621

Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Het maximale kredietrisico is gelijk aan de boekwaarde van de debiteuren.

Van de debiteuren inzake vergoedingssommen is een bedrag van EUR 32.287.483 binnen 60 dagen na balansdatum ontvangen (per 30 juni 2017 EUR 23.206.988). Het openstaande bedrag na 60 dagen van EUR 15.233.010 (per 30 juni 2017 EUR 13.414.041) heeft voornamelijk betrekking op uitgestelde betalingen waarvan de betalingstermijn nog niet is vervallen.

Als gevolg van te vorderen transfersommen is er sprake van concentratie van vorderingen bij enkele debiteuren van EUR 46.816.327 (per 30 juni 2017 EUR 36.027.041). Hieronder is begrepen een vordering betreffende een vooruitgefactureerde transfersom van EUR 16.732.500. Deze vordering is na balansdatum verkocht aan een financieringsmaatschappij. Tevens zijn hieronder uitgestelde betalingen voor een bedrag van EUR 29.608.682 opgenomen met betrekking tot de verkoop van spelers (per 30 juni 2017 EUR 30.780.099). De vennootschap heeft ter dekking van de uitgestelde betalingen voor een bedrag van EUR 7.719.120 bankgaranties ontvangen (per 30 juni 2017 EUR 13.894.120). Voor een bedrag van EUR 18.089.562 zijn er garanties van een derde partij ontvangen (per 30 juni 2017 EUR 11.965.000) en voor een bedrag van EUR 3.600.000 is een kredietverzekering afgesloten (per 30 juni 2017 EUR 3.600.000).

Het verloop van de voorziening debiteuren is als volgt:

BEDRAGEN x EUR 1.000

2017/2018

2016/2017

Beginbalans

(1.553)

(1.145)

Dotatie

(58)

(544)

Vrijval

26

13

Onttrekkingen

685

123

Eindbalans

(900)

(1.553)

De dotatie aan en vrijval van de voorziening debiteuren zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten.

De betalingstermijn voor de vorderingen op debiteuren bedraagt 14 dagen. De vorderingen op debiteuren, waarvoor geen reële waardeaanpassing is doorgevoerd, bestaan voor een deel uit vorderingen waarbij sprake is van een overschrijding van de betalingstermijn en die derhalve zijn vervallen. De ouderdom van deze vorderingen is als volgt te specificeren:

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Niet vervallen

51.203

44.554

0 tot 30 dagen vervallen

11.689

6.257

30 tot 60 dagen vervallen

2.007

1.385

Meer dan 60 dagen vervallen

772

425

65.671

52.621

De directie van Ajax is van mening dat de kredietwaardigheid, rekening houdend met verkregen zekerheden, ten aanzien van de vorderingen waarvoor geen reële waardeaanpassing is doorgevoerd voldoende is, waardoor een reële waardeaanpassing als gevolg van mogelijke oninbaarheid niet noodzakelijk is.

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Overige vorderingen (7)

Overige vorderingen

7.855

3.211

7.855

3.211

Er zijn geen overige vorderingen aan te merken als langlopend.

De overige vorderingen betreffen met name de kortlopende aflossingstermijnen van de verstrekte leningen aan Stadion Amsterdam NV, nog te ontvangen verzekeringsuitkeringen inzake spelers en het afgebrande Supportershome en nog te ontvangen inkomsten uit partnerships.

Onder de overige vorderingen is tevens begrepen te vorderen vennootschapsbelasting uit hoofde van achterwaartse verliescompensatie.

In 2017/2018 zijn geen overige vorderingen afgeboekt ten laste van het resultaat en opgenomen onder de overige bedrijfskosten (2016/2017 geen).

BEDRAGEN x EUR 1.000

30 juni 2018

30 juni 2017

Overlopende activa (8)

Overlopende activa

2.646

2.275

2.646

2.275

De overlopende activa betreffen voornamelijk vooruitbetaalde bedrijfslasten.

< VOORRADEN (5)
EFFECTEN (9) >