Menu

Jaarrekening 2017/2018

HONORARIUM ACCOUNTANT

Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van de vennootschap gekomen honorarium voor de externe accountant bedraagt EUR 140.000 (2016/2017 EUR 190.000). In het honorarium van boekjaar 2016/2017 was een eenmalig additioneel bedrag begrepen van EUR 50.000 voor extra controlewerkzaamheden op de vernieuwde IT-omgeving van Ajax. Van het totale honorarium is 75% gerelateerd aan de jaarrekeningcontrole en 25% aan overige controlewerkzaamheden.

< VERBONDEN PARTIJEN
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM >