Enkelvoudige balans

(VOOR BESTEMMING RESULTAAT)

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
Vergoedingssommen138.511161.238
Software3.0531.004
141.564162.242
Materiële vaste activa (2)
Bedrijfsgebouwen en terreinen14.35415.838
Machines en installaties244271
Andere vaste bedrijfsmiddelen2.9553.643
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering1.7211.964
19.27421.716
Lease activa (3)144.482149.324
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (4)141.245
Andere deelnemingen4.6784.678
Overige vorderingen74.51655.751
79.20861.674
Totaal vaste activa384.528394.956
Vlottende activa
Voorraden5.3853.771
Vorderingen
Debiteuren51.73650.751
Overige vorderingen17.74810.661
Overlopende activa2.1152.211
71.59963.623
Effecten24.28524.098
Liquide middelen17.70921.514
Totaal vlottende activa118.978113.006
Totaal activa503.506507.962

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
PASSIVA
Eigen vermogen (5)
Geplaatst kapitaal8.2508.250
Agio101.120101.120
Reserve omrekeningsverschillen1(1.326)
Overige reserves120.63999.978
Onverdeeld resultaat boekjaar(8.057)20.661
221.953228.683
Langlopende verplichtingen
Belastinglatenties19.93519.747
Leaseverplichtingen140.014145.220
Overige schulden31.56228.310
191.511193.277
Kortlopende verplichtingen
Crediteuren30.17133.898
Belastingen en premies sociale verzekeringen10.5338.792
Leaseverplichtingen6.5915.375
Overige schulden18.94620.054
Overlopende passiva23.80117.883
90.04286.002
Totaal passiva503.506507.962