Geconsolideerd kasstroomoverzicht

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen(33.154)(3.104)
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op vaste activa (28)12.13611.440
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen(2.230)(3.580)
(Toe)/afname voorraden(1.614)(318)
Toe/(af)name kortlopende verplichtingen12.738(917)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen)(12.124)3.521
Ontvangen rente161242
Betaalde rente(2.159)(2.059)
Betaalde winstbelastingen-(13.706)
Kasstroom uit operationele activiteiten(14.122)(12.002)
Investeringen in vergoedingssommen(72.660)(91.412)
Investeringen in overige immateriële vaste activa(1.794)(176)
Investeringen in materiële vaste activa(1.999)(3.664)
Investeringen in financiële vaste activa-(375)
Desinvesteringen vergoedingssommen89.28975.827
Desinvesteringen materiële vaste activa418
Desinvesteringen financiële vaste activa4.572115
Desinvesteringen effecten58193
Desinvestering Ajax Cape Town(1.006)-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten16.464(19.474)
Aflossingen langlopende schulden(3)(12)
Aflossingen leaseverplichtingen(7.313)(6.533)
Dividend-(1.238)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten(7.316)(7.783)
Toe/(af)name geldmiddelen(4.974)(39.259)
Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans (11)22.49661.971
Toe/(af)name geldmiddelen(4.974)(39.259)
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen191(216)
Geldmiddelen eindbalans (11)17.71322.496