Geconsolideerde balans

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
Vergoedingssommen138.511161.290
Software3.0531.004
141.564162.294
Materiële vaste activa (2)
Bedrijfsgebouwen en terreinen14.35416.186
Machines en installaties244291
Andere vaste bedrijfsmiddelen2.9553.869
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering1.7211.964
19.27422.310
Lease activa (3)144.482149.324
Financiële vaste activa
Deelnemingen (4)4.6784.678
Overige vorderingen (5)74.51655.751
79.19460.429
Totaal vaste activa384.514394.357
Vlottende activa
Voorraden (6)5.3853.774
Vorderingen
Debiteuren (7)51.73650.771
Overige vorderingen (8)17.62210.705
Overlopende activa (9)2.1172.214
71.47563.690
Effecten (10)24.28524.098
Liquide middelen (11)17.71322.496
Totaal vlottende activa118.858114.058
Totaal activa503.372508.415


BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal (12)8.2508.250
Agio (13)101.120101.120
Reserve omrekeningsverschillen (14)1(1.326)
Overige reserves (15)120.63999.978
Onverdeeld resultaat boekjaar (16)(8.057)20.661
Eigen vermogen toe te rekenen aan de
aandeelhouders van de vennootschap221.953228.683
Niet-controlerend belang-117
221.953228.800
Langlopende verplichtingen
Belastinglatenties (17)19.93519.755
Kredietinstellingen (18)-7
Leaseverplichtingen (19)140.014145.220
Overige schulden (20)31.56228.312
191.511193.294
Kortlopende verplichtingen
Crediteuren (21)30.17133.984
Kredietinstellingen (18)-10
Belastingen en premies sociale verzekeringen (22)10.5348.803
Leaseverplichtingen (19)6.5915.375
Overige schulden (23)18.94620.108
Overlopende passiva (24)23.66618.041
89.90886.321
Totaal passiva503.372508.415