Geconsolideerde winst- en verliesrekening

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Netto-omzet (25)125.159162.299
Inkoopwaarde omzet (26)14.14710.940
Lonen, salarissen en sociale lasten (27)94.72992.401
Afschrijvingen op vaste activa (28)12.13611.440
Overige bedrijfskosten (29)37.30150.622
Som der bedrijfslasten158.313165.403
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen(33.154)(3.104)
Afschrijvingen vergoedingssommen (30)(60.503)(52.533)
Resultaat vergoedingssommen (31)86.06784.476
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen(7.590)28.839
Resultaat deelneming (32)(2.553)-
Financieel resultaat (33)(1.818)(1.892)
Waardeverandering effecten (34)245(17)
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen(11.716)26.930
Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening (35)3.611(6.551)
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na
belastingen(8.105)20.379
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van
de vennootschap(8.057)20.661
Niet-controlerend belang(48)(282)
(8.105)20.379
Per gewoon aandeel vóór en na verwatering (x EUR 1)(0,44)1,13