Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en Titel 9 Boek 2 BW. De in deze toelichting opgenomen bedragen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betrekking op de geconsolideerde cijfers. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro's, de functionele valuta van AFC Ajax NV.

De geconsolideerde jaarrekening over 2020/2021 van AFC Ajax NV, gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 33302453, is door de directie opgemaakt en behandeld in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Deze jaarrekening dient nog te worden goedgekeurd door de aandeelhouders. De goedkeuring is geagendeerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 november 2021.

COVID-19
Nadat in 2019/2020 het voetbalseizoen voortijdig is beëindigd ter voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zijn met ingang van het seizoen 2020/2021 nieuwe maatregelen van kracht. De competitie 2020/2021 is van start gegaan met een beperkte bezetting van de stadioncapaciteit, rekening houdend met de 1,5 meter maatregelen. Als gevolg van deze 1,5 meter maatregelen was het mogelijk om in de maand september weer wedstrijden met een beperkt publiek te spelen. De thuiswedstrijden tegen RKC Waalwijk en SBV Vitesse hebben hierdoor met een beperkt publiek kunnen plaatsvinden. Vanaf oktober 2020 werden de wedstrijden vanwege een aanscherping van de maatregelen gespeeld zonder publiek. Als testwedstrijd heeft de thuiswedstrijd tegen AZ in de tweede seizoenshelft nog wel met een beperkt publiek kunnen plaatsvinden. Alhoewel de competitie in het seizoen 2021/2022 reeds van start is gegaan met versoepelde maatregelen, waardoor er wedstrijden met meer publiek mogelijk zijn, is er sprake van een aanhoudende onzekerheid over de economische en zakelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie. Bij de schattingen, beoordelingen en veronderstellingen in de jaarrekening heeft de directie rekening gehouden met de gevolgen van COVID-19, waarvan de uiteindelijke uitkomsten nog onzeker zijn. Hierbij is de financiële impact op zowel de lange termijn als de korte termijn beoordeeld. Deze zijn afhankelijk van de lengte van de periode dat er zonder of met een beperkt publiek gespeeld wordt, de mogelijkheid tot het uitspelen van de diverse competities, de impact van COVID-19 op de partnerships en de daarbij horende contracten en de marktwaarde van spelers. Ajax heeft meerdere scenario’s voor het seizoen 2021/2022 doorgerekend, waarbij het scenario dat Ajax in het begin van het seizoen met een beperkt publiek speelt (67%) en de reguliere bedrijfsvoering uiterlijk in het tweede halfjaar van het seizoen 2021/2022 weer is genormaliseerd als meest waarschijnlijk wordt geacht. Het meest sombere scenario wordt als onwaarschijnlijk ingeschat. Ajax is daarbij afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en als gevolg hiervan het wel of niet versoepelen van de huidige coronamaatregelen.

Het effect op de geconsolideerde jaarrekening is als volgt:

Immateriële en materiële vaste activa en leaseactiva
Bij de beoordeling van een duurzame waardevermindering op immateriële vaste activa van EUR 141,6 miljoen, waaronder de vergoedingssommen van EUR 138,5 miljoen zijn opgenomen, materiële vaste activa van EUR 19,3 miljoen en lease activa van EUR 144,5 miljoen, is de impact van COVID-19 in overweging genomen. Hierbij is uitgegaan van de continuïteit van de vennootschap. Rekening houdend met de huidige liquiditeits- en solvabiliteitspositie is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de vennootschap haar activiteiten niet kan continueren. De impact van COVID-19 heeft derhalve niet geresulteerd in duurzame waardeverminderingen.

Financiële vaste activa
Deelnemingen

Onder de deelnemingen is een belang van 13,2% opgenomen in Stadion Amsterdam NV van EUR 2,8 miljoen, gewaardeerd tegen de reële waarde. Een intern uitgevoerde waardering aan de hand van een recente waarderingsanalyse door een externe partij in 2021 op basis van verdisconteerde kasstromen, inclusief de impact van COVID-19, hebben niet geleid tot indicaties voor een duurzame waardevermindering. De verwachte kasstromen zijn sterk afhankelijk van Ajax als hoofdhuurder, waarbij er sprake is van een sterke onderlinge afhankelijkheid tussen Stadion Amsterdam NV en Ajax. Ondanks de onzekerheid over de hoogte van de toekomstige kasstromen verwacht de vennootschap niet een dermate significante wijziging in de toekomstige kasstromen dat de continuïteit van Stadion Amsterdam NV niet zal zijn gewaarborgd. Hierbij is uitgegaan van de inschatting dat COVID-19 een tijdelijke gebeurtenis is waardoor er geen permanent effect op de kasstromen wordt verwacht.

Overige vorderingen
Voor de vorderingen op Stadion Amsterdam NV wordt bij de berekening van de verwachte kredietverliezen uitgegaan van de boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte impact van COVID-19 op de operationele kasstromen en resultaten van Stadion Amsterdam NV en heeft niet geleid tot een aanpassing van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. De contractueel overeengekomen aflossingen op de leningen aan Stadion Amsterdam NV zijn in het seizoen 2020/2021 conform afspraak ontvangen. De inschatting van de vennootschap is dat het risico op kredietverliezen niet significant is toegenomen als gevolg van COVID-19. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de voorgaande tekst onder deelnemingen.

Kredietverliezen debiteuren
De gevolgen van COVID-19 zijn in overweging genomen bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de vorderingen op debiteuren, namelijk debiteuren inzake vergoedingssommen en overige debiteuren, en als gevolg daarvan de bepaling van verwachte kredietverliezen. Ten aanzien van de debiteuren inzake vergoedingssommen hanteert de vennootschap een beleid waarbij afdoende zekerheid wordt verlangd door middel van bankgaranties, garanties van derden en kredietverzekeringen. De impact van COVID-19 op een eventueel kredietrisico tendeert hierdoor naar nihil. De inschatting van de kans op mogelijke wanbetaling voor de bepaling van de verwachte kredietverliezen op overige debiteuren is gebaseerd op de beschikbare informatie op de datum van het opmaken van de jaarrekening. De voorziening overige debiteuren is als gevolg hiervan met EUR 0,4 miljoen verhoogd.

Netto-omzet
Recettes, seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen

Ondanks de aanhoudende onzekerheid rondom de impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering, waaronder de bezetting van de stadioncapaciteit, heeft voor het seizoen 2020/2021 de verkoop van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen toch plaatsgevonden. Echter, als gevolg van coronamaatregelen heeft Ajax de meeste wedstrijden in de verschillende competities zonder publiek moeten spelen, met uitzondering van drie thuiswedstrijden in de Eredivisie, die alleen toegankelijk waren voor seizoenkaarthouders. Aan supporters en partners is een tegemoetkoming aangeboden in de vorm van een volledige restitutie op basis van de gemiste wedstrijden. Ajax heeft derhalve beperkte wedstrijdbaten verantwoord, waarbij het bijbehorende deel van de opbrengst uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen is toegerekend aan de drie thuiswedstrijden. De opbrengsten uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen die niet toegerekend kunnen worden aan de overige gespeelde wedstrijden in 2020/2021 zijn opgenomen onder de kortlopende verplichtingen. Het tegemoetkomingsbedrag is bij betaling afgeboekt van de verplichting, tenzij is afgezien van de aangeboden tegemoetkoming. In dat geval is het bijbehorende bedrag in 2020/2021 verantwoord onder de overige baten als donatie. Onder de kortlopende verplichtingen per balansdatum is een bedrag van EUR 1,1 miljoen (per 30 juni 2020 EUR 1,3 miljoen) aan nog niet afgewikkelde tegemoetkoming opgenomen.

Partnerships
In het seizoen 2019/2020 zijn er regelingen getroffen in de vorm van behoud van misgelopen voordelen in het seizoen 2019/2020 en het verstrekken van additionele toezeggingen voor toekomstige seizoenen voor een bedrag van EUR 1,2 miljoen. In het seizoen 2020/2021 is hiervan EUR 0,8 miljoen toegerekend aan de partnershipopbrengsten. De aanhoudende impact van COVID-19, waaronder het spelen van wedstrijden zonder publiek, heeft als gevolg dat partners ook in het seizoen 2020/2021 niet ten volle van de voordelen van de associatie, waaronder begrepen hospitality, met Ajax hebben kunnen genieten. Ajax is continu in gesprek met partners om regelingen te treffen in de vorm van korting, het behoud van misgelopen voordelen en het verstrekken van additionele toezeggingen vanaf het seizoen 2021/2022, waarbij Ajax voor een aantal partners een inschatting heeft gemaakt van een eventuele tegemoetkoming, gebaseerd op de contractuele afspraken. Deze tegemoetkoming aan partners is in 2020/2021 onder de kortlopende verplichtingen verwerkt als uitgestelde omzet. De toegezegde kortingen zijn tijdens het seizoen al deels verrekend en de uitgestelde omzet per balansdatum zal worden toegerekend aan de partnershipopbrengsten vanaf het seizoen 2021/2022. De hoogte van de uitgestelde omzet is gebaseerd op de reële waarde van de toezeggingen. Van de uitgestelde omzet in het seizoen 2020/2021 is per 30 juni 2021 een bedrag van EUR 3,0 miljoen (per 30 juni 2020 EUR 1,2 miljoen) onder de kortlopende verplichtingen opgenomen.

Overheidssubsidies
In de geconsolideerde winst- en verliesrekening is onder de post overige baten een subsidie uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 3.0) ten bedrage van EUR 10,7 miljoen (2019/2020 EUR 4,5 miljoen) verantwoord ter tegemoetkoming van de loonkosten in het seizoen 2020/2021. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het percentage omzetdaling in de perioden november 2020 tot en met januari 2021 (NOW 3.1), februari 2021 tot en met april 2021 (NOW 3.2) en mei 2021 tot en met juli 2021 (NOW 3.3) ten opzichte van de referentieomzet in 2019, waarbij is uitgegaan van de netto-omzet en het netto transferresultaat. Door de aanhoudende onzekerheid van COVID-19 is Ajax financieel getroffen als gevolg van de impact op de bedrijfsvoering. Dit heeft als gevolg dat de omzet uit voetbal gerelateerde baten, partnershipopbrengsten en overige baten dalen, terwijl de grootste kostenposten, waaronder de salariskosten, doorlopen. Van het bedrag van EUR 10,7 miljoen is een bedrag van EUR 8,3 miljoen aan voorschotten ontvangen. Het nog te ontvangen bedrag van EUR 2,4 miljoen is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde omzet in 2020/2021 en de verantwoorde omzet in juli 2021. Bij de aanvraag van de subsidie is geen rekening gehouden met de loonsom van de spelers. In het boekjaar 2018/2019 is de retentiebonus voor de seizoenen 2019/2020 tot en met 2023/2024 van de directeur voetbalzaken in één bedrag als vooruitbetaling uitbetaald. De retentiebonus voor het boekjaar 2020/2021 bedraagt EUR 250.000. Door het aanspraak maken door de vennootschap op de derde, vierde en vijfde tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 3.1, 3.2 en 3.3) gelden er bepaalde (subsidie)voorwaarden, waaronder de verplichting om geen bonussen uit te keren aan de bestuurders. Met de directeur voetbalzaken is overeengekomen om de retentiebonus over 2020/2021 terug te betalen voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW 3 subsidies. De definitieve berekeningen van zowel de NOW 1 en de NOW 3 subsidies zijn nog onderhevig aan een accountantscontrole en de definitieve toekenningen zijn afhankelijk van de goedkeuring van het UWV. De huidige verantwoording in de jaarrekening is gebaseerd op schattingen op basis van de huidige interpretatie van de subsidieregelingen. Deze interpretatie kan, door nadere toelichtingen op of uitleg van de subsidieregelingen vóór de definitieve subsidieafrekeningen, nog wijzigen en kan mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de NOW subsidies zoals deze momenteel zijn opgenomen in de jaarrekening.

Continuïteitsveronderstelling
De in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op een continuïteitsveronderstelling. Hoewel de toekomstige financiële impact van de uitbraak van COVID-19 ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is, is de directie van mening dat op basis van de thans beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen, de huidige liquiditeits- en solvabiliteitspositie en de kwalificatie voor de groepsfase van de UEFA Champions League de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet wordt beïnvloed.

Activiteiten
AFC Ajax NV heeft de activiteiten voortgezet van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’, Amsterdam (‘de Vereniging’). De onderneming van de Vereniging is ingebracht in AFC Ajax NV zulks met uitzondering van de KNVB-licentie. De vennootschap is op 1 mei 1998 opgericht. De onderneming wordt vanaf 1 januari 1998 voor rekening en risico van AFC Ajax NV gedreven. Het statutaire boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

De aandelen van de vennootschap zijn ter beurze genoteerd aan Euronext te Amsterdam.

Vergelijkbare cijfers
De jaarrekening van de vennootschap heeft betrekking op het boekjaar dat loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers van het boekjaar van de vennootschap dat loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Nieuwe of gewijzigde International Financial Reporting Standards (IFRS)
De waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening zijn consistent met de waarderingsgrondslagen toegepast in het boekjaar 2019/2020.
Nieuwe of gewijzigde IFRS standaarden en interpretaties, die door de Europese Commissie zijn overgenomen en van toepassing zijn vanaf het boekjaar 2020/2021 hebben geen impact gehad op de jaarverslaggeving van AFC Ajax NV. Overige nieuwe standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties die nog niet zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of niet van toepassing zijn op het boekjaar 2020/2021, zijn nog niet (vervroegd) toegepast door de vennootschap. Er wordt geen noemenswaardig effect op de jaarverslaglegging van AFC Ajax NV verwacht bij eerste toepassing van deze standaarden.

Segmentatie
Ajax kent slechts één operationeel segment, zijnde voetbal. De directie, verantwoordelijk voor de toewijzing van middelen en de beoordeling van de prestaties, ontvangt de financiële informatie van Ajax als één geheel.

KNVB-Licentie
Toen in mei 1998 de huidige structuur van Ajax ontstond, kon op basis van de regelgeving binnen de KNVB alleen aan verenigingen en stichtingen een licentie worden verleend om deel te nemen aan de diverse voetbalcompetities. Het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB heeft toen een besluit genomen dat een accordering inhoudt van de volgende opzet:
De Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’, Amsterdam blijft licentiehouder, terwijl AFC Ajax NV haar middelen beschikbaar stelt om het de Vereniging mogelijk te maken van de licentie gebruik te maken. De lasten en lusten zijn echter geheel voor AFC Ajax NV.

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van AFC Ajax NV en van groepsmaatschappijen waarin AFC Ajax NV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin AFC Ajax NV op grond van aanvullende regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. AFC Ajax NV heeft zeggenschap over een groepsmaatschappij indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de groepsmaatschappij is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap over de groepsmaatschappij. De activa, passiva, resultaten en kasstromen van deze groepsmaatschappijen zijn in de consolidatie betrokken volgens de integrale consolidatiemethode op basis van uniforme waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Intragroep vorderingen en schulden alsmede onderlinge transacties binnen de groep en niet-gerealiseerde resultaten binnen de groep worden bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Nieuwe groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen vanaf het moment dat AFC Ajax NV beslissende zeggenschap over de vennootschap kan uitoefenen.

De geconsolideerde buitenlandse groepsmaatschappijen zijn:
– Ajax Cape Town Ltd, Kaapstad, Zuid Afrika: voetbalclub (deelname 51%); opgenomen voor de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020
– AFC Ajax USA Inc, New York, Verenigde Staten: commerciële activiteiten (deelname 100%)

Indien het aandeel van een minderheidsaandeelhouder in een verlies en/of in rechtstreekse negatieve vermogensmutaties groter is dan diens belang in het vermogen, dient het verschil ten laste van de minderheidsaandeelhouder te worden gebracht ook indien dit in een negatief saldo minderheidsbelang resulteert.

AFC Ajax NV heeft op 28 september 2020 overeenstemming bereikt met de minderheidsaandeelhouder Cape Town Stars (Proprietary) Limited over de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. De verkooptransactie is per 30 september 2020 geëffectueerd. De ontvangen verkoopopbrengst van de aandelen in Ajax Cape Town Ltd. bedraagt EUR 1 en kan bij invulling van vooraf gestelde voorwaarden verder oplopen. Deze voorwaarden hebben betrekking op een aandeel in de verkoop van spelers, een aandeel in de verkoop van de voetballicentie, een aandeel in de verkoop van de gehele club en een aandeel in het liquidatieresultaat bij liquidatie na de transactiedatum. Deze variabele opbrengsten worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord op het moment van realisatie. Het netto boekverlies van EUR 1,2 miljoen en de in de reserve omrekeningsverschillen opgenomen bijbehorende omrekeningsverschillen van EUR 1,3 miljoen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het resultaat deelneming. In de geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn de opbrengsten en kosten van Ajax Cape Town Ltd. over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 verantwoord.

AFC Ajax NV heeft een lidmaatschap in Coöperatieve Contractpartners XXVI U.A. De leden van de coöperatie zijn te onderscheiden in een A-lid, zijnde AFC Ajax NV en een B-lid, zijnde Stern Partners B.V. De coöperatie heeft als doel het ten minste kostendekkend (laten) beheren en/of financieren van het wagenpark van het A-lid. Beide leden hebben op de Algemene Vergadering één stem met dien verstande dat het B-lid vijfmaal zoveel stemmen als het A-lid uitbrengt. Gezien het geringe belang en het niet beschikken over beslissende zeggenschap door AFC Ajax NV zijn de financiële gegevens van Coöperatieve Contract partners XXVI U.A. niet in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Mogelijke financiële risico’s die kunnen voortkomen uit het lidmaatschap worden door AFC Ajax NV als klein ingeschat. Door de verkoop van de leaseactiviteiten door Stern aan ALD Automotive zijn in 2020/2021 de bedrijfsleaseauto’s van Ajax door de coöperatie verkocht aan ALD Automotive. Door de coöperatie zijn aan ALD Automotive garanties verstrekt voor een periode van 18 maanden. De garantieperiode loopt af op 1 januari 2022. Tijdens de garantieperiode kan geen volledige uitkering uit het positieve saldo van de ledenrekening worden gedaan en kan de coöperatie niet worden opgeheven. De opheffing van de coöperatie zal naar verwachting na 1 januari 2022 plaatsvinden.

Vreemde valuta
De resultaten en financiële positie worden weergegeven in euro's, zijnde de functionele valuta van AFC Ajax NV, en de rapporteringsvaluta voor de geconsolideerde jaarrekening.
Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. De omrekening van de activa en passiva van de buitenlandse groepsmaatschappijen geschiedt tegen de per balansdatum geldende valutakoers. De winst- en verliesrekening van de buitenlandse groepsmaatschappijen wordt omgerekend tegen de gemiddelde valutakoers in het boekjaar. De bij de omrekening ontstane verschillen worden ten gunste of ten laste van de reserve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen gebracht. Deze omrekeningsverschillen worden bij afstoting verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en betalingen uit hoofde van rente en winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden en aflossingen van leaseverplichtingen worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
In het kasstroomoverzicht worden de werkelijke kasstromen in het boekjaar uit hoofde van (des)investeringen in immateriële, materiële en financiële vaste activa opgenomen. Door uitgestelde ontvangsten en betalingen in verband met deze posten sluiten de hiervoor in het kasstroomoverzicht opgenomen mutaties niet rechtstreeks aan op de mutaties in de daarmee samenhangende posten in de balans. In het geconsolideerde kasstroomoverzicht is rekening gehouden met de mutaties als gevolg van de verkoop van het belang in Ajax Cape Town Ltd. Het saldo liquide middelen van Ajax Cape Town Ltd. op het moment van verkoop van het belang in Ajax Cape Town Ltd. bedroeg EUR 1.005.778. De overige activa, exclusief de liquide middelen, bedroegen EUR 667.721 en de verplichtingen EUR 400.539.

De werkelijke kasstroom met betrekking tot investeringen in vergoedingssommen bedraagt EUR 72,7 miljoen (2019/2020 EUR 91,4 miljoen) en wordt berekend door de investeringen in vergoedingssommen van EUR 73,0 miljoen (2019/2020 EUR 67,1 miljoen) te verminderen met de mutatie in de lang- en kortlopende verplichtingen inzake vergoedingssommen van EUR 1,6 miljoen (2019/2020 vermeerdering EUR 24,0 miljoen) en te vermeerderen met de direct ten laste van het resultaat gebrachte transferkosten van EUR 1,3 miljoen (2019/2020 EUR 0,3 miljoen), zoals de betaalde opleidingsvergoedingen voor niet-contractspelers.

De werkelijke kasstroom uit desinvesteringen vergoedingssommen bedraagt EUR 89,3 miljoen (2019/2020 EUR 75,8 miljoen). De werkelijke kasstroom wordt berekend door de totale bruto-opbrengsten uit hoofde van transfersommen van EUR 116,6 miljoen (2019/2020 EUR 94,2 miljoen) te verminderen met de mutatie in de lang- en kortlopende vorderingen van EUR 25,1 miljoen (2019/2020 EUR 3,8 miljoen) en met de mutatie in de verplichtingen inzake verkochte spelers van EUR 3,3 miljoen (2019/2020 EUR 16,5 miljoen), waaronder het aandeel in transfersommen van derden bij verkoop van spelers, en te vermeerderen met de direct ten gunste van het resultaat verantwoorde opbrengsten van EUR 1,1 miljoen (2019/2020 EUR 1,9 miljoen), zoals de ontvangen solidariteitsbijdragen van andere clubs.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de directie veronderstellingen en schattingen die invloed hebben op waardering en resultaatbepaling. Deze schattingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst waarvan wordt verondersteld dat deze een redelijke basis vormen in de gegeven omstandigheden. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van de gehanteerde schattingen.
De schattingen en daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen worden in continuïteit geëvalueerd. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien indien deze alleen voor die periode gevolgen heeft. Indien de herziening ook gevolgen heeft voor toekomstige perioden, dan wordt deze opgenomen in de verslagperiode en toekomstige perioden.
De meest belangrijke schattingen hebben betrekking op de post vergoedingssommen. Een belangrijke veronderstelling bij de impairment toets voor de vergoedingssommen zijn de verwachte ontwikkelingen in de transfermarkt. In de impairment toets worden de aankopen en verkopen na jaareinde meegenomen alsmede de huidige marktwaarde van de spelersgroep ten opzichte van de boekwaarde. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening op de betreffende posten.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens een stelsel gebaseerd op de kostprijs, tenzij anders vermeld. De rapporteringsvaluta is de euro waarbij de bedragen in duizendtallen zijn weergegeven. In de tekstuele toelichting op de in de jaarrekening opgenomen tabellen zijn de bedragen in euro's weergegeven. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva op kostprijs gewaardeerd. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Niet langer opnemen in de balans van financiële activa en passiva
Een financieel actief (of, indien van toepassing, een deel van een financieel actief of een deel van een groep van soortgelijke financiële activa) wordt niet langer in de balans opgenomen, indien de groep geen recht meer heeft op de kasstromen uit dit actief of vrijwel alle risico’s en voordelen van het actief zijn overgedragen of, indien niet vrijwel alle risico’s en voordelen van het actief zijn overgedragen, de entiteit de ‘control’ over het actief heeft overgedragen.
Een financiële verplichting wordt niet langer op de balans opgenomen zodra aan de prestatie ingevolge de verplichting is voldaan, deze is opgeheven of is verlopen. Indien een bestaande financiële verplichting wordt vervangen door een andere van dezelfde geldgever tegen substantieel andere voorwaarden, of de voorwaarden van de bestaande verplichting aanzienlijk worden gewijzigd, wordt een dergelijke vervanging of wijziging behandeld als het niet langer opnemen van de oorspronkelijke verplichting op de balans en de opname van de nieuwe verplichting. Het verschil in de betreffende boekwaarden wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Vergoedingssommen
Transfer- en tekengelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan worden geactiveerd als vergoedingssommen en verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats over de looptijd van het contract waarbij de restwaarde op nihil is gesteld. Per balansdatum wordt door de directie per kasstroom genererende eenheid beoordeeld of sprake is van duurzame waardevermindering. Hoewel individuele spelers niet apart worden gezien van de kasstroom genererende eenheid kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat een speler niet langer in de kasstroom genererende eenheid wordt opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een mogelijk blijvende arbeidsongeschiktheid, waarbij het de inschatting is van de directie dat het niet waarschijnlijk is dat de speler nog wedstrijden voor Ajax zal kunnen spelen. De boekwaarde van de desbetreffende speler wordt bij het niet langer opnemen in de kasstroom generende eenheid ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Een kasstroom genererende eenheid bestaat uit een spelersgroep. Een spelersgroep is de verzameling van spelers die hetzij voor een transferbedrag, een opleidingsvergoeding of een trainingcompensation, dan wel zonder dat er een vergoeding voor is betaald deel uitmaken van een team van Ajax. Voorwaarde is dat zij dit middels een afgesloten arbeidsovereenkomst doen, hetzij een reeds lopende arbeidsovereenkomst dan wel voor een nog aan te vangen looptijd van een gesloten arbeidscontract. Specifiek betekent dit zelf opgeleide spelers, spelers aangetrokken voor een transferbedrag, spelers waarvoor een opleidingsvergoeding of trainingcompensation betaald is, dan wel een transfervrije speler, in het bezit van een arbeidsovereenkomst. Bij de vennootschap worden op basis van de onderlinge samenhang en inzetbaarheid van de spelers twee kasstroom genererende eenheden onderscheiden, namelijk een spelersgroep waarbij de spelers kunnen uitkomen voor het eerste elftal, het beloftenelftal, zaterdagamateurs, dan wel voor een jeugdteam in de opleiding en een spelersgroep waarbij de spelers uitkomen voor het vrouwenelftal. Bij overgang van spelerscontracten worden de nog resterende geactiveerde vergoedingssommen ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Dit gebeurt in dezelfde periode als waarin de verkoopopbrengst is verantwoord. Vergoedingen bij verlenging van contracten worden op dezelfde wijze verwerkt als transfer- en tekengelden, tenzij de aard anders is. Bij tussentijdse verlenging van contracten vindt afschrijving van de nog aanwezige boekwaarde plaats gedurende de na verlenging resterende looptijd.

De beëindigingsvergoedingen, tekengelden en bijkomende kosten inzake trainerscontracten waarvoor een bindende overeenkomst is aangegaan worden eveneens geactiveerd als vergoedingssommen en verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Voor zover van toepassing worden voor de geactiveerde vergoedingssommen inzake trainerscontracten dezelfde grondslagen voor de waardering gehanteerd welke ook voor de spelerscontracten worden toegepast. De trainers behoren tot dezelfde kasstroom genererende eenheid als een spelersgroep.

Overige immateriële vaste activa
Software wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden lineair verdeeld over de geschatte economische gebruiksduur vanaf de maand waarin het actief in gebruik is genomen. De geschatte economische levensduur is 5 jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden, rekening houdend met de restwaarde, lineair verdeeld over de geschatte economische gebruiksduur vanaf de maand waarin het actief in gebruik is genomen:

– Bedrijfsgebouwen 5 tot 20 jaar
– Machines en installaties 5 jaar
– Andere vaste bedrijfsmiddelen 5 jaar

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering vertegenwoordigen nog niet in gebruik genomen activa en worden verantwoord tegen de verkrijgingsprijs. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering worden overgeboekt naar één van bovengenoemde categorieën materiële vaste activa op de datum dat de desbetreffende activa beschikbaar zijn voor hun beoogde gebruik. Ontvangen vergoedingen voor investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Op balansdatum wordt beoordeeld of er een indicatie is die wijst op een mogelijke bijzondere waardevermindering van een individueel actief. Indien een dergelijke indicatie bestaat, wordt de realiseerbare waarde van het actief ingeschat. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde, zijnde de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen uit het gebruik van het bedrijfsmiddel en de uiteindelijke desinvestering. Voor de bepaling van de contante waarde wordt gebruikgemaakt van een disconteringsvoet vóór belastingen die een goede weergave vormt van de huidige marktbeoordeling van de tijdswaarde van het geld en de specifieke risico’s van het actief. Een bijzondere waardevermindering wordt ten laste van het resultaat verantwoord in de periode waarin zij zich voordoet. Een bijzondere waardevermindering wordt teruggenomen indien een aanwijzing bestaat dat de bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of mogelijk is afgenomen en de schattingen zijn veranderd aan de hand waarvan de realiseerbare waarde is bepaald. De bijzondere waardevermindering wordt uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger is dan de boekwaarde die zou zijn bepaald als geen bijzondere waardevermindering was verantwoord.

Lease activa
Het gebruiksrecht voor gehuurde gebouwen en bedrijfsauto’s (lease activa) wordt op de balans geactiveerd waarbij lease activa met een maximale looptijd van 12 maanden en lease activa met een geringe waarde van maximaal EUR 5.000 niet worden geactiveerd. Lease activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs gelijk aan de contante waarde van de leaseverplichtingen rekening houdend met de initiële directe kosten, kosten van ontmanteling en verwijdering van het onderliggende actief en leasebetalingen die voor ingangsdatum van het leasecontract zijn gedaan. De contante waarde wordt berekend op basis van een marginale rentevoet. Na de eerste opname worden de lease activa gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en gecorrigeerd voor herwaardering van de leaseovereenkomsten. Van herwaardering is sprake bij een aanpassing van de leasevoorwaarden, de leasebetalingen en de looptijd van de lease. De lease activa worden lineair afgeschreven over de gebruiksduur van de activa.

Financiële vaste activa
Geassocieerde deelnemingen in de geconsolideerde balans waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op basis van de nettovermogensmutatiemethode.
Voor verkoop beschikbare deelnemingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij waardeveranderingen direct in het eigen vermogen worden verwerkt. Indien de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald vindt waardering tegen kostprijs plaats tenzij verwacht wordt dat van een duurzame waardevermindering sprake is. In dat geval wordt de waardering verlaagd met deze geschatte duurzame waardevermindering.
Belangen in joint ventures worden gewaardeerd op basis van de nettovermogensmutatiemethode.
De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs, of tegen de netto opbrengstwaarde indien deze lager is. De netto opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs minus de geschatte verkoopkosten.

Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden vorderingen gewaardeerd tegen kostprijs minus bijzondere waardeverminderingen. Vorderingen uit hoofde van transfersommen met uitgestelde betaling worden contant gemaakt. De rente wordt in de winst- en verliesrekening onder financieel resultaat verantwoord.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Koersresultaten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Deze koersresultaten betreffen mogelijke dividenden of ontvangen rente over de gehouden effecten. De reële waarde van de effecten is te verdelen in niveaus van de volgende reële waarde hiërarchie:

  • Genoteerde prijs in een actieve markt voor gelijke bezittingen en verplichtingen (niveau 1);
  • Gegevens anders dan een genoteerde prijs binnen niveau 1; dit betreffen observeerbare bezittingen, zowel direct (de prijs) als indirect (afgeleide prijs) (niveau 2).

De in de beleggingsportefeuille begrepen liquiditeiten worden opgenomen onder de liquide middelen.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen als gevolg van een gebeurtenis voor balansdatum waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat.

Belastinglatenties
Latente belastingverplichtingen en -vorderingen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen het commerciële en fiscale vermogen alsmede uit hoofde van toekomstige verliescompensatie, worden op de balans verantwoord onder de actieve en passieve belastinglatenties. De acute belastingschuld wordt opgenomen onder belastingen en premies sociale verzekeringen.

De geactiveerde en gepassiveerde belastinglatenties zijn opgenomen tegen nominale waarde op basis van het tarief dat waarschijnlijk op het moment van afwikkeling van toepassing zal zijn, gebaseerd op de huidige belastingtarieven en -wetgeving per balansdatum. De boekwaarde van uitgestelde belastingvorderingen ter zake van compensabele verliezen wordt op elke balansdatum beoordeeld en aangepast indien en voor zover het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige fiscale winsten zullen zijn.

Langlopende verplichtingen en kortlopende verplichtingen
Verplichtingen worden gewaardeerd tegen kostprijs. De eerste opname geschiedt tegen reële waarde. Verplichtingen uit hoofde van transfersommen met uitgestelde betaling worden contant gemaakt. De rente wordt in de winst- en verliesrekening onder financieel resultaat verantwoord.

Leaseverplichtingen
Leaseovereenkomsten waarbij de vennootschap feitelijk alle voordelen en risico’s van eigendom heeft, worden aangemerkt als financiële lease. Materiële vaste activa, die middels financiële lease zijn verworven, worden bij aanvang van de lease opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige leasebetalingen. De desbetreffende activa worden daarna verantwoord volgens de grondslagen voor materiële vaste activa. De financiële leasebetalingen worden gesplitst in een rentecomponent en een aflossingscomponent. De rentecomponent is gebaseerd op de vaste periodieke rente over de boekwaarde van de investering. De rentecomponent wordt in de desbetreffende periode ten laste gebracht van het resultaat en de aflossing wordt in mindering gebracht op de financiële leaseverplichtingen.

Voor gehuurde gebouwen en bedrijfsauto’s worden de leaseverplichtingen op de balans opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige leaseverplichtingen waarbij voor kortlopende leaseverplichtingen met een maximale looptijd van 12 maanden en leaseverplichtingen voor activa met een geringe waarde tot EUR 5.000 van een vrijstelling gebruik wordt gemaakt. De contante waarde van de leaseverplichtingen wordt bij eerste toepassing berekend op basis van een marginale rentevoet. De leaseverplichtingen worden op de balans opgenomen gedurende de looptijd van niet opzegbare perioden waarbij alleen rekening wordt gehouden met verlengingsopties indien de uitoefening ervan als redelijk zeker is ingeschat. De leaseverplichtingen worden aangepast indien er sprake is van een aanpassing van de leasevoorwaarden, de leasebetalingen en de looptijd van de lease. In de leaseverplichtingen worden variabele leasebetalingen niet meegenomen. De variabele leasebetalingen worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet
Netto-omzet betreft de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen. De netto-omzet en andere opbrengsten worden gewaardeerd tegen de waarde van de vergoeding volgens de regels zoals opgenomen in IFRS 15.

De vastgestelde transactieprijs bij het begin van een contract kan gelijk worden gesteld aan de vaste inkomsten in het contract. Voor de variabele inkomsten in een contract wordt een inschatting gemaakt van het meest waarschijnlijke bedrag dat met een hoge mate van zekerheid kan worden gerealiseerd. Op het moment dat deze hoge mate van zekerheid is verkregen, verhoogt dit de transactieprijs, en worden deze variabele inkomsten verantwoord. Indien er vooraf geen hoge mate van zekerheid is verkregen dan wordt met de variabele inkomsten in een contract rekening gehouden op het moment dat de bijbehorende voorwaarden daadwerkelijk zijn vervuld.

De netto-omzet van de te onderscheiden opbrengstcategorieën wordt als volgt in het boekjaar verantwoord:

- Recettes en premies Recettes op een tijdstip. Toerekening aan de wedstrijden.
Passe-partouts over een periode. Toerekening aan de wedstrijden.
Premies over een periode. Toerekening aan de wedstrijden.
- Seizoenkaarten Over een periode. Toerekening aan de wedstrijden.
- Business-seats en skybox-plaatsenJaarkaarten over een periode. Toerekening aan de wedstrijden.
Losse kaarten op een tijdstip. Toerekening aan de wedstrijden.
- Indirecte wedstrijdbatenZowel op een tijdstip als over een periode. Afhankelijk van de te leveren prestatieverplichting.
- PartnershipsVaste inkomsten over een periode. Op basis van vervulling van de prestatieverplichtingen.
Variabele vergoedingen over een periode. Op basis van de vervulling van de prestatieverplichting vanaf het moment dat de bijbehorende voorwaarden zijn voldaan.
- Televisie TV-opbrengsten over een periode. Toerekening aan de wedstrijden.
Opbrengsten website ajax.nl over een periode. Lineair over de looptijd van de overeenkomst.
- Merchandising Opbrengsten uit verkoop merchandising op een tijdstip. Bij levering van de artikelen.
Licenties over een periode. Lineair over de looptijd van de overeenkomst.
- Overige batenZowel op een tijdstip als over een periode. Afhankelijk van de te leveren prestatieverplichting.

Herzieningen van contracten worden verantwoord op het moment van een wijziging in de afdwingbare rechten en verplichtingen of van de prijs van een contract, of beide.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies, die classificeren als exploitatiesubsidies, worden verantwoord op het moment dat sprake is van een redelijke mate van zekerheid van ontvangst van de subsidie en een redelijke mate van zekerheid dat wordt voldaan aan alle aan de subsidie verbonden voorwaarden. De subsidie wordt in de netto-omzet onder de overige baten verantwoord en in het boekjaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt.

Inkoopwaarde omzet
De inkoopwaarde omzet van de verkochte Ajax-artikelen bestaat uit de inkoopwaarde van handelsgoederen verhoogd met de direct en indirect met de inkoop verband houdende kosten. De inkoopwaarde omvat verder de kostprijs overige verkopen bestaande uit de exploitatiekosten van de website ajax.nl en de exploitatiekosten van de horeca op sportpark de Toekomst. Aan de exploitatiekosten zijn geen personeelskosten, afschrijvingen of overige bedrijfskosten toegerekend.

Lonen, salarissen en sociale lasten
Onder de sociale lasten worden tevens de pensioenlasten verantwoord. Ajax heeft verschillende pensioenregelingen.
In beginsel vallen alle Nederlandse contractspelers die zijn verbonden aan een Nederlandse Betaald Voetbal Organisatie (BVO) onder de pensioenregeling van Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK). Deze regeling is vastgelegd in de CAO Betaald Voetbal en verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. De regeling voorziet in een ouderdomspensioen (kapitaal bij leven) en voor de actieve deelnemer in een nabestaanden- en wezenpensioen.
De pensioenen van de trainers, coaches en overig personeel zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Ook deze collectieve pensioenregelingen streven naar een ouderdomspensioen (kapitaal bij leven) en voor de actieve deelnemer een nabestaanden- en wezenpensioen.
Ajax heeft jegens de verzekeringsmaatschappij de verplichting tot het inbrengen van de premies, gebaseerd op een overeengekomen percentage van het salaris van de betreffende werknemers. Er is voor de medewerkers een mogelijkheid om na meerdere jaren dienstverband via de beschikbare premie een garantieaanspraak te kopen bij de verzekeringsmaatschappij. De regeling heeft in de basis alle kenmerken van een beschikbare premieregeling en wordt als zodanig verwerkt. Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioen- en daaraan gerelateerde regelingen worden als last verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen op vaste activa
De afschrijvingen op vaste activa, met uitzondering van terreinen, worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen op vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische gebruiksduur.

Overige bedrijfskosten
Hieronder zijn opgenomen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten en de beheer- en administratiekosten.

Resultaat vergoedingssommen
Het resultaat vergoedingssommen betreft de opbrengst uit de verkoop van spelers en trainers, onder aftrek van het aandeel van derden, de contante waarde aanpassing bij uitgestelde betalingen, transferkosten en de boekwaarde op de transactiedatum van de betreffende speler en trainer, betaalde en ontvangen solidariteitsbijdragen en opleidingsvergoedingen en de uitkeringen uit hoofde van transferwaardeverzekeringen. De opbrengst wordt verantwoord in het boekjaar waarin de transactie plaatsvindt.

Belastingen
De belastingen naar de winst zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verliesrekening, de voor dat jaar geldende belastingtarieven en rekening houdend met permanente verschillen tussen het resultaat volgens de winst- en verliesrekening en het fiscale resultaat en met de in de verschillende landen geldende belastingtarieven en -regelingen.

Resultaat deelnemingen
De resultaten van deelnemingen in groepsmaatschappijen worden in de enkelvoudige winst- en verliesrekening verantwoord overeenkomstig de nettovermogensmutatiemethode.

Financieel risicobeheer

Algemeen
Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten en de financieringsstructuur van AFC Ajax NV waarbij nauwelijks gebruik wordt gemaakt van vreemd rentedragend vermogen, is er in beperkte mate sprake van risico’s in de zin van IFRS 7. Derhalve wordt in deze paragraaf volstaan met een beknopte toelichting.

Beheer van financiële risico’s
De onderneming is onderhevig aan de volgende risico’s: kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, marktrisico en renterisico. Het beheer van financiële risico’s wordt centraal uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de financieel directeur, volgens beleidslijnen goedgekeurd door de directie en de Raad van Commissarissen. De directie bepaalt de uitgangspunten voor het algehele risicobeheer en stelt richtlijnen vast voor specifieke terreinen zoals valutarisico, renterisico, kredietrisico, marktrisico en het beheer van liquiditeitsoverschotten. De financiële risico’s waaraan de onderneming onderhevig is en het risicobeheer zijn niet significant gewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar.

Kredietrisico
Voor de vorderingen op debiteuren wordt de mogelijkheid van een kredietrisico beoordeeld op twee te onderscheiden categorieën, namelijk debiteuren inzake vergoedingssommen en overige debiteuren.

AFC Ajax NV loopt voornamelijk kredietrisico als gevolg van te vorderen transfersommen. Door de hoogte van individuele transfersommen kunnen hier geconcentreerde risico’s bij afzonderlijke debiteuren ontstaan. Het kredietrisico wordt beheerst door middel van een kredietbeleid waarbij voor vorderingen uit hoofde van transfers zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van door de tegenpartij gestelde bankgaranties en van garanties gesteld door derde partijen. Daarbij hanteert AFC Ajax NV interne procedures om de kredietwaardigheid van de zekerheidsstellingen vast te stellen.

AFC Ajax NV beoordeelt de mogelijke kredietverliezen op de overige debiteuren volgens de vereenvoudigde benadering onder IFRS 9 toepasbaar voor handelsdebiteuren zonder een significante financieringscomponent. Voor het berekenen van de hoogte van de kredietverliezen wordt uitgegaan van de boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. AFC Ajax NV beoordeelt de kredietwaardigheid van de overige debiteuren en vorderingen op individueel niveau.

Voor de verstrekte leningen en overige vorderingen wordt bij de berekening van de verwachte kredietverliezen uitgegaan van de boekwaarde en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Indien er onder de overige vorderingen vooruitbetaalde kosten zijn opgenomen dan is een kredietverlies niet van toepassing.

Liquiditeitsrisico
AFC Ajax NV streeft ernaar om flexibiliteit in de financiering te waarborgen door een voldoende groot deel van de geldmiddelen uit te zetten zonder beperkende voorwaarden aan de opeisbaarheid. Hiertoe beoordeelt de onderneming de verwachte kasstromen van het eerstkomende jaar in gedetailleerde vorm. Het doel is te allen tijde voldoende liquiditeit ter beschikking te hebben om de liquiditeitsbehoefte in de eerstkomende jaren zeker te stellen. De invloed van de gevolgen van COVID-19 op de liquiditeitspositie van AFC Ajax NV is onzeker. De continuïteit van de vennootschap is echter niet in het geding. Vorderingen uit hoofde van uitgestelde betalingen van gerenommeerde clubs met betrekking tot de verkoop van spelers kunnen door de vennootschap op korte termijn liquide worden gemaakt door de vorderingen te verkopen aan een financieringsmaatschappij. De onderneming beschikt niet over een kredietfaciliteit. De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) of van hedge-activiteiten. Voor een nader inzicht in specifieke elementen van het liquiditeitsrisico zoals de looptijden van de financiële verplichtingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen, wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en de toelichting daarop.

Valutarisico
Valutarisico’s vloeien voort uit transacties betreffende transfers van spelers die niet in de functionele valuta (euro) worden overeengekomen en verantwoorde activa en passiva in de buitenlandse deelnemingen Ajax Cape Town Ltd. en AFC Ajax USA Inc. De valutarisico’s zijn gezien de omvang van de transacties in vreemde valuta en de omvang van de buitenlandse deelnemingen niet significant en worden, zolang zij niet significant zijn, niet afgedekt. De invloed van wijzigingen in de koers van de Zuid-Afrikaanse Rand, Amerikaanse Dollar en andere vreemde valuta op het eigen vermogen en het resultaat van de onderneming is niet significant.

Marktrisico
Marktrisico betreft het risico dat de waarde van een belegging fluctueert als gevolg van externe factoren door wijzigingen in de hoogte van bijvoorbeeld de inflatie- en rentestanden, de valutakoers of de marktprijs van een investering. AFC Ajax NV streeft er naar om het marktrisico wat de onderneming loopt zo veel mogelijk te beperken. Door de vennootschap wordt een beleggingsportefeuille met een zeer defensief risicoprofiel aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van AFC Ajax NV het beheer over de beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Primair wordt de beleggingsportefeuille aangehouden in obligaties en liquiditeiten die op korte termijn oproepbaar zijn door AFC Ajax NV. Gezien het zeer defensieve risicoprofiel bevat de positie een brede spreiding over obligaties van zowel overheden als van bedrijven met een sterk kredietprofiel.

Renterisico
Activa en passiva waarop de onderneming een renterisico loopt betreffen de onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen, contant gemaakte vorderingen en schulden uit hoofde van transfersommen met uitgestelde betaling, alsmede liquide middelen. Het renterisico is door de beperkte looptijd van de betreffende posten van geringe omvang. Om deze reden voert AFC Ajax NV geen actief risicobeheer ten aanzien van het renterisico.
Aangezien AFC Ajax NV financiële instrumenten na eerste opname waardeert tegen kostprijs, zijn het resultaat en het vermogen niet onderhevig aan significante renterisico’s door wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten.