Toelichting op de enkelvoudige balans

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd die ook in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast. Voor de enkelvoudige jaarrekening wordt gebruikgemaakt van de optie van artikel 2:362 lid 8 Boek 2 BW. Klik hier voor een toelichting op de afzonderlijke grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat. Voor een toelichting op de schulden en vermelding van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar de betreffende toelichting op de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening. De waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen in de enkelvoudige balans geschiedt tegen nettovermogenswaarde gebaseerd op de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening.

De posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening wijken niet materieel af van dezelfde posten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Als gevolg hiervan worden de posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening niet verder toegelicht.

Immateriële vaste activa (1)

BEDRAGEN x EUR 1.000VergoedingssommenSoftwareTotaal
2020/2021
Aanschafwaarde
Beginbalans256.9144.088261.002
Investeringen72.6561.79474.450
Desinvesteringen(71.456)-(71.456)
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering-988988
Eindbalans258.1146.870264.984
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(95.676)(3.084)(98.760)
Afschrijvingen(60.488)(733)(61.221)
Afschrijvingen op desinvesteringen36.561-36.561
Eindbalans(119.603)(3.817)(123.420)
Boekwaarde
Eindbalans138.5113.053141.564
Beginbalans161.2381.004162.242
BEDRAGEN x EUR 1.000VergoedingssommenSoftwareTotaal
2019/2020
Aanschafwaarde
Beginbalans219.0293.571222.600
Investeringen66.94817667.124
Desinvesteringen(29.063)-(29.063)
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering-341341
Eindbalans256.9144.088261.002
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(60.765)(2.628)(63.393)
Afschrijvingen(52.726)(456)(53.182)
Afschrijvingen op desinvesteringen17.815-17.815
Eindbalans(95.676)(3.084)(98.760)
Boekwaarde
Eindbalans161.2381.004162.242
Beginbalans158.264943159.207

De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2021 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 4 jaar (per 30 juni 2020 korter dan 1 jaar tot 5 jaar).

Materiële vaste activa (2)

BEDRAGEN x EUR 1.000Bedrijfs- gebouwen en terreinenMachines en installatiesAndere vaste bedrijfs- middelenVaste bedrijfs- middelen in uitvoeringTotaal
2020/2021
Aanschafwaarde
Beginbalans36.24064011.4911.96450.335
Investeringen74877229191.802
Desinvesteringen-(8)(10)-(18)
Overboekingen158--(1.162)(1.004)
Eindbalans36.47271912.2031.72151.115
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(20.402)(369)(7.848)-(28.619)
Afschrijvingen(1.716)(112)(1.410)-(3.238)
Afschrijvingen op desinvesteringen-610-16
Eindbalans(22.118)(475)(9.248)-(31.841)
Boekwaarde
Eindbalans14.3542442.9551.72119.274
Beginbalans15.8382713.6431.96421.716
BEDRAGEN x EUR 1.000Bedrijfs- gebouwen en terreinenMachines en installatiesAndere vaste bedrijfs- middelenVaste bedrijfs- middelen in uitvoeringTotaal
2019/2020
Aanschafwaarde
Beginbalans34.87860210.5521.22847.260
Investeringen853679601.8743.754
Desinvesteringen(254)(29)(55)-(338)
Overboekingen763-34(1.138)(341)
Eindbalans36.24064011.4911.96450.335
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(18.726)(267)(6.482)-(25.475)
Afschrijvingen(1.930)(112)(1.410)-(3.452)
Afschrijvingen op desinvesteringen2541044-308
Eindbalans(20.402)(369)(7.848)-(28.619)
Boekwaarde
Eindbalans15.8382713.6431.96421.716
Beginbalans16.1523354.0701.22821.785

Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De boekwaarde van de huurdersbelangen per 30 juni 2021, waarvan de vennootschap niet het juridische eigendom heeft, bedraagt EUR 2.131.680 (per 30 juni 2020 EUR 2.396.919).

Lease activa (3)

Voor een toelichting op de lease activa wordt verwezen naar deze pagina van de toelichting op de geconsolideerde balans.

Financiële vaste activa

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (4)
Beginbalans1.2451.581
Resultaat(5)(45)
Deconsolidatie(1.205)-
Koersverschillen(21)(291)
Eindbalans141.245

Voor een toelichting op de andere deelnemingen en overige vorderingen wordt verwezen naar deze pagina van de toelichting op de geconsolideerde balans.

Eigen vermogen (5)

Additionele informatie met betrekking tot het eigen vermogen is opgenomen in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen alsmede in de toelichtingen 12 tot en met 16 van de toelichting op de geconsolideerde balans.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Voor een toelichting op de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verwezen naar deze pagina.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar deze pagina.

Amsterdam, 29 september 2021

Directie AFC Ajax NVRaad van Commissarissen
Edwin van der SarLeen Meijaard
Marc OvermarsAnnette Mosman
Menno Geelen Ernst Ligthart
Susan LenderinkPeter Mensing