Toelichting op de geconsolideerde balans

Segmentinformatie

Voor de binnenlandse geografische informatie van AFC Ajax NV wordt verwezen naar de enkelvoudige balans. Onder de binnenlandse geografische informatie zijn ook de gegevens opgenomen van de buitenlandse activiteiten waarvan de aansturing plaatsvindt vanuit AFC Ajax NV. De buitenlandse geografische informatie is gelijk aan het verschil tussen de posten in de geconsolideerde balans en dezelfde posten in de enkelvoudige balans en heeft betrekking op de buitenlandse groepsmaatschappijen Ajax Cape Town Ltd. en AFC Ajax USA Inc. In 2020/2021 is de geografische informatie over de periode 1 juli 2020 tot 30 september 2020 van Ajax Cape Town Ltd. opgenomen. De financiële impact van AFC Ajax USA Inc. op de cijfers over 2020/2021 is nagenoeg nihil. De informatie per geografisch gebied wordt als gevolg hiervan niet nader toegelicht.

Immateriële vaste activa (1)

BEDRAGEN x EUR 1.000VergoedingssommenSoftwareTotaal
2020/2021
Aanschafwaarde
Beginbalans256.3454.095260.440
Investeringen72.6931.79474.487
Desinvesteringen(70.736)-(70.736)
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering-988988
Deconsolidatie(184)(7)(191)
Koersverschillen(4)-(4)
Eindbalans258.1146.870264.984
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(95.055)(3.091)(98.146)
Afschrijvingen(60.503)(733)(61.236)
Afschrijvingen op desinvesteringen35.839-35.839
Deconsolidatie1137120
Koersverschillen3-3
Eindbalans(119.603)(3.817)(123.420)
Boekwaarde
Eindbalans138.5113.053141.564
Beginbalans161.2901.004162.294

BEDRAGEN x EUR 1.000VergoedingssommenSoftwareTotaal
2019/2020
Aanschafwaarde
Beginbalans218.5803.578222.158
Investeringen67.07617667.252
Desinvesteringen(29.259)-(29.259)
Overboekingen uit vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering-341341
Koersverschillen(52)-(52)
Eindbalans256.3454.095260.440
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(60.511)(2.635)(63.146)
Afschrijvingen(52.533)(456)(52.989)
Afschrijvingen op desinvesteringen17.949-17.949
Koersverschillen40-40
Eindbalans(95.055)(3.091)(98.146)
Boekwaarde
Eindbalans161.2901.004162.294
Beginbalans158.069943159.012

De resterende levensduur van de post vergoedingssommen per 30 juni 2021 varieert van een looptijd korter dan 1 jaar tot een looptijd van 4 jaar (per 30 juni 2020 korter dan 1 jaar tot 5 jaar).

De deconsolidatie betreft de onttrekking van de vergoedingssommen en software van Ajax Cape Town Ltd. als gevolg van de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. per 30 september 2020.

Materiële vaste activa (2)

BEDRAGEN x EUR 1.000Bedrijfs- gebouwen
en terreinen
Machines
en
installaties
Andere
vaste
bedrijfs- middelen
Vaste
bedrijfs- middelen in
uitvoering
Totaal
2020/2021
Aanschafwaarde
Beginbalans36.62671012.2781.96451.578
Investeringen74877229191.802
Desinvesteringen-(9)(9)-(18)
Overboekingen158--(1.162)(1.004)
Deconsolidatie(379)(68)(774)-(1.221)
Koersverschillen(7)(1)(14)-(22)
Eindbalans36.47271912.2031.72151.115
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(20.440)(419)(8.409)-(29.268)
Afschrijvingen(1.720)(113)(1.415)-(3.248)
Afschrijvingen op desinvesteringen69-15
Deconsolidatie4150557-648
Koersverschillen1110-12
Eindbalans(22.118)(475)(9.248)-(31.841)
Boekwaarde
Eindbalans14.3542442.9551.72119.274
Beginbalans16.1862913.8691.96422.310

BEDRAGEN x EUR 1.000Bedrijfs- gebouwen
en terreinen
Machines
en
installaties
Andere
vaste
bedrijfs- middelen
Vaste
bedrijfs- middelen in
uitvoering
Totaal
2019/2020
Aanschafwaarde
Beginbalans35.34468611.5011.22848.759
Investeringen853689601.8743.755
Desinvesteringen(254)(29)(55)-(338)
Overboekingen763-34(1.138)(341)
Koersverschillen(80)(15)(162)-(257)
Eindbalans36.62671012.2781.96451.578
Cumulatieve afschrijvingen
Beginbalans(18.748)(321)(7.133)-(26.202)
Afschrijvingen(1.952)(118)(1.433)-(3.503)
Afschrijvingen op desinvesteringen2541044-308
Koersverschillen610113-129
Eindbalans(20.440)(419)(8.409)-(29.268)
Boekwaarde
Eindbalans16.1862913.8691.96422.310
Beginbalans16.5963654.3681.22822.557

Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De boekwaarde van de huurdersbelangen per 30 juni 2021, waarvan de vennootschap niet het juridische eigendom heeft, bedraagt EUR 2.131.680 (per 30 juni 2020 EUR 2.396.919).

De deconsolidatie betreft de onttrekking van de materiële vaste activa van Ajax Cape Town Ltd. als gevolg van de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. per 30 september 2020.

Lease activa (3)

BEDRAGEN x EUR 1.000Gehuurde gebouwenBedrijfsauto'sTotaal
2020/2021
Beginbalans146.9002.424149.324
Toevoeging nieuwe leaseovereenkomsten-1.7501.750
Tussentijdse mutaties leaseovereenkomsten1.508561.564
Afschrijvingen(6.107)(2.049)(8.156)
Eindbalans142.3012.181144.482
BEDRAGEN x EUR 1.000Gehuurde gebouwenBedrijfsauto'sTotaal
2019/2020
Beginbalans---
Aanpassing IFRS 16152.1192.213154.332
Aangepaste beginbalans152.1192.213154.332
Toevoeging nieuwe leaseovereenkomsten5701.8072.377
Tussentijdse mutaties leaseovereenkomsten156(71)85
Afschrijvingen(5.945)(1.525)(7.470)
Eindbalans146.9002.424149.324

De tussentijdse mutaties van de leaseovereenkomsten hebben betrekking op indexatie van leaseovereenkomsten en beëindigde leaseovereenkomsten.

Voor een toelichting op de leaseverplichtingen wordt verwezen naar toelichting 19.

Financiële vaste activa


Deelnemingen (4)

BEDRAGEN x EUR 1.000Certificaten van een aandeel F Stadion Amsterdam NVCertificaten van een aandeel A Stadion Amsterdam NVOverigTotaal
2020/2021
Beginbalans2.8001.865134.678
Eindbalans2.8001.865134.678
2019/2020
Beginbalans2.8001.490134.303
Investeringen-375-375
Eindbalans2.8001.865134.678

Onder de deelnemingen is opgenomen het belang van 13,2% in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) van EUR 2.800.000 (per 30 juni 2020 EUR 2.800.000). Het belang van 13,2% in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) resulteert niet in een invloed van betekenis en de certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV zijn hierdoor geclassificeerd als ‘voor verkoop beschikbare deelnemingen’ en gewaardeerd tegen de reële waarde. In 2021 heeft Ajax een waardering uitgevoerd van de aandelen in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) waarbij gebruik is gemaakt van een waarderingsanalyse door een externe partij. Deze waardering is met name afhankelijk van de inschatting van de verwachte toekomstige kasstromen, de gehanteerde disconteringsvoet en de aanname dat er geen dividend zal worden uitgekeerd tot 2028/2029. De waardering is uitgevoerd op basis van een ‘going concern’ aanname en een ‘as is’-situatie waarbij geen rekening is gehouden met eventueel nieuw te ontwikkelen bedrijfsactiviteiten. De waarderingsanalyse is gebaseerd op historische informatie, prognoses, uitgangspunten en veronderstellingen welke zijn verstrekt door AFC Ajax NV. Bij de financiële projecties is uitgegaan van een genormaliseerde situatie (pre-COVID). De verwachte kasstromen zijn zeer sterk afhankelijk van één hoofdhuurder, toekomstige investeringen en het meerjarenonderhoudsplan. De kasstromen zijn contant gemaakt met een disconteringsvoet van 9,0%. De indicatieve waarde-uitkomsten van de waardering hebben niet geresulteerd in een wijziging van de waardering van certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV. De nominale waarde van het belang, bestaande uit 20.000 certificaten op aandelen F, bedraagt EUR 9.075.604.

In 2009/2010 is 1 certificaat van een aandeel A in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) aangekocht voor een bedrag van EUR 225.100, in 2014/2015 3 certificaten voor een totaal bedrag van EUR 677.500, in 2015/2016 2 certificaten voor een totaal bedrag van EUR 450.000 en in 2018/2019 1 certificaat voor een bedrag van EUR 137.500. In 2019/2020 zijn 2 certificaten aangekocht voor een totaal bedrag van EUR 375.000. Totaal een bedrag van EUR 1.865.100 en een belang van 1,5% in Stadion Amsterdam NV. Het certificaat van een aandeel A, met een nominale waarde van EUR 113.445, geeft recht op een skybox met 10 plaatsen en 5 op naam gereserveerde parkeerplaatsen. Aan dit exclusieve recht is geen tijdslimiet verbonden.

Onder de deelnemingen is tevens begrepen een belang in Eredivisie NV van EUR 13.613. Dit belang betreft een deelname van 1 certificaat van een aandeel, nominaal groot EUR 2.500. Het meerdere boven het nominale bedrag is aan te merken als een storting van agio op het aandeel.

Overige vorderingen (5)

BEDRAGEN x EUR 1.000Lening Coöperatieve Contract- partnersLening Stadion Amsterdam NVDebiteurenLease vorderingenTotaal
2020/2021
Beginbalans-8.08747.35131355.751
Toevoeging--39.467339.470
Opgenomen onder kortlopende vorderingen-(2.022)(18.683)-(20.705)
Eindbalans-6.06568.13531674.516
2019/2020
Beginbalans2.5508.19224.340-35.082
Toevoeging--33.44831333.761
Opgenomen onder kortlopende vorderingen(2.550)(105)(10.437)-(13.092)
Eindbalans-8.08747.35131355.751

In 2014/2015 is een lening verstrekt aan Stadion Amsterdam NV (de ArenA) welke is aangewend voor de financiering van de uitbreiding van de tribunes in de grachten aan de noord- en oostkant van het stadion. De hoofdsom van de lening bedraagt EUR 1.050.000. De stand van de lening per 30 juni 2021 bedraagt EUR 315.000 (per 30 juni 2020 EUR 420.000). De rentevoet is gelijk aan 12 maands Euribor vermeerderd met 1,5%. De lening heeft een resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar.

In 2016/2017 is aan Stadion Amsterdam NV (de ArenA) een lening verstrekt welke is aangewend voor de realisatie van het nieuwbouwplan 2020. De hoofdsom bedraagt EUR 11.500.000 en is in vier gelijke tranches van EUR 2.875.000 ter beschikking gesteld. De stand van de lening bedraagt per 30 juni 2021 EUR 5.750.007 (per 30 juni 2020 EUR 7.666.673). In 2019/2020 zijn Stadion Amsterdam NV en Ajax overeengekomen om in 2019/2020 niet af te lossen op de lening waarbij de looptijd van de lening met 1 jaar is verlengd. De rentevoet is gelijk aan 3 maands Euribor met een opslag van 1,5% met dien verstande dat de rente bij een negatief 3 maands Euribor rentetarief 1,5% bedraagt. De lening heeft een resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar.

De stand van het langlopende deel van de leningen bedraagt EUR 6.065.007 (per 30 juni 2020 EUR 8.086.673).

De debiteuren met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar bedragen EUR 68.135.074 (per 30 juni 2020 EUR 47.350.882), gelijk aan het maximale kredietrisico, en betreffen uitgestelde betalingen met betrekking tot de verkoop van spelers voor een bedrag van EUR 67.512.496 (per 30 juni 2020 EUR 46.396.628) en vooruitbetaalde kosten voor een bedrag van EUR 622.577 (per 30 juni 2020 EUR 954.254). Voor een bedrag van EUR 26.368.473 heeft de vennootschap ter dekking van de uitgestelde betalingen bankgaranties ontvangen (per 30 juni 2020 EUR 30.000.000). Voor een bedrag van EUR 40.660.450 zijn garanties van een derde partij ontvangen (per 30 juni 2020 EUR 15.839.333). Het niet gegarandeerde deel heeft betrekking op aanspraken uit solidariteitsbijdragen en aanvullende transfersommen.

De leasevorderingen voor een bedrag van EUR 314.983 (per 30 juni 2020 EUR 312.937) hebben betrekking op het onderverhuren van het supportershome aan Stichting Beheer Supportershome.

De overige vorderingen worden aangehouden tot einde looptijd.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Tussen 1 en 5 jaar74.25055.483
Meer dan 5 jaar266268
74.51655.751

Voorraden (6)

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Handelsgoederen5.3853.774
5.3853.774

De voorraad handelsgoederen heeft betrekking op de merchandisingactiviteiten. Onder deze post zijn geen vooruitbetalingen op voorraden opgenomen (per 30 juni 2020 EUR 41.285).

Onder de voorraad handelsgoederen is een voorziening voor incourante voorraden begrepen van EUR 196.124 (per 30 juni 2020 EUR 120.258). De dotatie aan of vrijval van de voorziening voor incourante voorraden is opgenomen onder de inkoopwaarde omzet. In het boekjaar is EUR 303.149 wegens afschrijving van voorraden als last verantwoord (2019/2020 EUR 79.216).

In 2020/2021 is van de voorraadwaarde een bedrag van EUR 10.067.603 als last onder de inkoopwaarde omzet verantwoord (2019/2020 EUR 8.235.410).

Vorderingen

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Debiteuren (7)
Debiteuren inzake vergoedingssommen47.84743.852
Overige debiteuren5.7018.302
Voorziening debiteuren(1.812)(1.383)
51.73650.771

Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Het maximale kredietrisico is gelijk aan de boekwaarde van de debiteuren.

Als gevolg van te vorderen transfersommen is er sprake van concentratie van vorderingen bij enkele debiteuren.

Van de debiteuren inzake vergoedingssommen is een bedrag van EUR 21.570.860 binnen 60 dagen na balansdatum ontvangen (per 30 juni 2020 EUR 21.530.089). Het openstaande bedrag na 60 dagen van EUR 26.276.453 (per 30 juni 2020 EUR 22.321.957) heeft voornamelijk betrekking op uitgestelde betalingen waarvan de betalingstermijn nog niet is vervallen.

Onder de debiteuren inzake vergoedingssommen zijn voor een bedrag van EUR 47.739.850 uitgestelde betalingen opgenomen met betrekking tot de verkoop van spelers (per 30 juni 2020 EUR 43.739.820). De vennootschap heeft ter dekking van de uitgestelde betalingen voor een bedrag van EUR 15.657.879 bankgaranties ontvangen (per 30 juni 2020 EUR 23.392.363). Voor een bedrag van EUR 30.391.984 zijn garanties van een derde partij ontvangen (per 30 juni 2020 EUR 17.886.255). Het niet gegarandeerde deel betreft met name in het boekjaar tot stand gekomen aanspraken uit solidariteitsbijdragen en aanvullende transfersommen.

Het verloop van de voorziening debiteuren is als volgt:

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Beginbalans(1.383)(962)
Dotatie(452)(456)
Vrijval-24
Onttrekkingen2311
Eindbalans(1.812)(1.383)

De dotatie aan en vrijval van de voorziening debiteuren zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten.

De betalingstermijn voor de vorderingen op debiteuren bedraagt 14 dagen. De vorderingen op debiteuren bestaan voor een deel uit vorderingen waarbij sprake is van een overschrijding van de betalingstermijn en die derhalve zijn vervallen. De ouderdom van deze vorderingen is als volgt te specificeren:

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Niet vervallen49.35247.134
0 tot 30 dagen vervallen461663
30 tot 60 dagen vervallen1.625308
Meer dan 60 dagen vervallen2982.666
51.73650.771

De directie van Ajax is van mening dat de kredietwaardigheid, rekening houdend met verkregen zekerheden, ten aanzien van de vorderingen op debiteuren voldoende is, waardoor een aanvullende aanpassing als gevolg van mogelijke oninbaarheid niet noodzakelijk is.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Overige vorderingen (8)
Overige vorderingen17.62210.705
17.62210.705

Er zijn geen overige vorderingen aan te merken als langlopend.

De overige vorderingen betreffen met name de kortlopende aflossingstermijnen van de verstrekte leningen aan Stadion Amsterdam NV, nog te ontvangen inkomsten uit partnerships en royalties, nog te vorderen vennootschapsbelasting als gevolg van carry-back en NOW-subsidie.

In 2020/2021 zijn vorderingen ten laste van het resultaat afgeboekt voor een bedrag van EUR 16.785 en opgenomen onder de overige bedrijfskosten (2019/2020 geen).

Het effect van de verwachte kredietverliezen op de debiteuren en overige vorderingen is als volgt:

PROCENTEN30 juni 202130 juni 2020
Debiteuren en overige vorderingen
Verwachte kredietverliezen2,5%2,2%

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Debiteuren en overige vorderingen
Bruto boekwaarde vorderingen71.17062.859
Verwachte kredietverliezen(1.812)(1.383)
Netto boekwaarde vorderingen69.35861.476

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Overlopende activa (9)
Overlopende activa2.1172.214
2.1172.214

De overlopende activa betreffen voornamelijk vooruitbetaalde bedrijfslasten.

Effecten (10)

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Beleggingen24.28524.098
24.28524.098

De post beleggingen betreft een beleggingsportefeuille die wordt aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van Ajax het beheer over deze beleggingen aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Per balansdatum worden beleggingen aangehouden in obligaties. De reële waarde van de obligaties is gelijk aan de genoteerde prijzen binnen niveau 1 van de reële waarde hiërarchie.

Liquide middelen (11)

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Deposito's-4
Kasmiddelen en banktegoeden17.71322.492
17.71322.496

De vennootschap beschikt niet over een kredietfaciliteit. De liquide middelen staan vrijwel geheel ter vrije beschikking van de vennootschap.

Eigen vermogen

Additionele informatie met betrekking tot het eigen vermogen is opgenomen in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Geplaatst kapitaal (12)
Geplaatst kapitaal8.2508.250
8.2508.250
Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld (bedragen x EUR 1):
- 45.000.000 gewone aandelen van nominaal EUR 0,4520.250.000
- 14.999.999 preferente aandelen van nominaal EUR 0,456.750.000
- 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45-
27.000.000
Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x EUR 1):
- 18.333.332 gewone aandelen van nominaal EUR 0,458.250.000
- 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45-
8.250.000

De aard van het bijzonder aandeel is toegelicht in het verslag van de directie bij Artikel 10 van de EU overnamerichtlijn.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Agio (13)
Agio101.120101.120
101.120101.120

Het agio is aan te merken als fiscaal erkend in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting.

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Reserve omrekeningsverschillen (14)
Beginbalans(1.326)(1.035)
Koersverschillen(21)(291)
Overboeking naar de winst- en verliesrekening1.348-
Eindbalans1(1.326)

De reserve omrekeningsverschillen bestaat uit alle omrekeningsverschillen vanaf 1 juli 2004 als gevolg van het omrekenen van de netto-investering in activiteiten die luiden in een andere valuta dan de euro. Deze koersverschillen worden in dit afzonderlijke onderdeel van het eigen vermogen verantwoord. Indien de netto-investering wordt afgestoten, wordt het bijbehorende gedeelte van deze reserve verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Als gevolg van de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. per 30 september 2020 zijn de in de reserve omrekeningsverschillen opgenomen bijbehorende omrekeningsverschillen van EUR 1.347.920 in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het resultaat deelneming.

De reserve omrekeningsverschillen is een niet uitkeerbare wettelijke reserve.

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Overige reserves (15)
Beginbalans99.97849.297
Toevoeging volgens resultaatbestemming20.66150.681
Eindbalans120.63999.978

In 2005/2006 is de nominale waarde van een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap gewijzigd van NLG 1 in EUR 0,45. Voor het verschil in de nominale waarde van EUR 69.304 houdt de vennootschap onder de overige reserves een niet uitkeerbare reserve aan.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 november 2017 betreffende het boekjaar 2016/2017 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel van de directie om de in de overige reserves opgenomen vrije reserves voor een bedrag van EUR 36,7 miljoen niet beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. De geldmiddelen die toebehoren aan het bedrag van EUR 36,7 miljoen worden beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van de nieuwe bouwplannen voor het sportcomplex de Toekomst. In 2017/2018 is vanuit deze reservering een bedrag van EUR 4,7 miljoen besteed aan de aankoop van grond en in 2018/2019 een bedrag van EUR 3,1 miljoen met name aan de vervanging van velden. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 november 2019 betreffende het boekjaar 2018/2019 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel van de directie om de in de overige reserves opgenomen vrije reserves voor een additioneel bedrag van EUR 23,3 miljoen niet beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. De geldmiddelen die toebehoren aan het bedrag van EUR 23,3 miljoen worden beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitbreiding van de nieuwbouwplannen voor het sportcomplex de Toekomst. In 2019/2020 is vanuit de reservering een bedrag van EUR 1,2 miljoen besteed aan de aanleg van velden, het aanpassen van watergangen en bouwkundige advies- en ontwerpwerkzaamheden en in 2020/2021 een bedrag van EUR 0,7 miljoen met name aan de aanpassing van watergangen en bouwkundige advies- en ontwerpwerkzaamheden. Van de reservering in de overige reserves resteert per 30 juni 2021 derhalve nog een bedrag van EUR 50,3 miljoen. De afschrijvingen van deze investeringen zullen in toekomstige boekjaren ten laste komen van de winst- en verliesrekening en een negatief effect hebben op de overige reserves. Zodra er afschrijvingen ten laste komen van de winst- en verliesrekening zal hiermee bij de bepaling van een mogelijke dividenduitkering rekening worden gehouden.

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Onverdeeld resultaat boekjaar (16)
Beginbalans20.66151.919
Resultaat boekjaar(8.057)20.661
Subtotaal12.60472.580
Dividend-(1.238)
Toevoeging aan de overige reserves(20.661)(50.681)
Eindbalans(8.057)20.661

Voorstel resultaatbestemming

Over het boekjaar 2020/2021 zal geen dividend worden uitgekeerd. Ajax heeft een negatief bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen en een negatief resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen gerealiseerd in 2020/2021 waardoor overeenkomstig met het vastgestelde dividendbeleid geen dividend zal worden uitgekeerd. Bovendien heeft Ajax een beroep gedaan op de NOW 3.1, 3.2 en 3.3 subsidie. In deze situatie is het niet toegestaan om dividend uit te keren aan aandeelhouders.

De directie stelt voor het verlies over het boekjaar 2020/2021 van EUR 8,057 miljoen te onttrekken aan de overige reserves. Dit voorstel is nog niet in cijfers verwerkt.

Langlopende verplichtingen

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Belastinglatenties (17)
Beginbalans19.75517.098
Toevoegingen1882.657
Deconsolidatie(8)-
Eindbalans19.93519.755

De voorziening voor belastinglatenties is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de vergoedingssommen door toepassing van ruilarresten, van de materiële vaste activa en van de aanpassingen inzake de toepassingen van IFRS 15 en 16. De latente belastingverplichtingen moeten naar verwachting vrijwel geheel als langlopend worden beschouwd.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Kredietinstellingen (18)
Kredietinstellingen717
Opgenomen onder kortlopende verplichtingen-(10)
Deconsolidatie(7)-
-7

De deconsolidatie betreft de onttrekking van de financiële leaseverplichtingen van Ajax Cape Town Ltd. als gevolg van de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. per 30 september 2020.

De leaseverplichtingen vervallen als volgt:

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Korter dan 1 jaar (opgenomen onder kortlopende verplichtingen)-10
Tussen 1 en 5 jaar-7

Het verschil tussen de toekomstige minimale leasebetalingen op de balans en de contante waarde is niet materieel gezien de geringe looptijd van de verplichtingen.

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Leaseverplichtingen (19)
Beginbalans150.595154.659
Toevoeging nieuwe leaseovereenkomsten1.7502.376
Tussentijdse mutaties leaseovereenkomsten1.57293
Interestlasten1.9231.967
Leasebetalingen(9.235)(8.500)
146.605150.595
Opgenomen onder kortlopende verplichtingen(6.591)(5.375)
Eindbalans140.014145.220

De kosten van kortlopende leaseovereenkomsten met een maximale looptijd van 12 maanden en van leaseovereenkomsten voor activa met een lage waarde zijn direct in de winst- en verliesrekening verantwoord en bedragen respectievelijk EUR 271.718 (2019/2020 EUR 108.941) en EUR 725.250 (2019/2020 EUR 613.915).

De variabele leasekosten die niet zijn opgenomen in de leaseverplichtingen zijn in het seizoen 2020/2021 nagenoeg nihil als gevolg van het spelen van wedstrijden met beperkt of zonder publiek (2019/2020 EUR 2.506.072).

In het seizoen 2020/2021 is een huurkorting verantwoord voor de leaseovereenkomsten van gebouwen. Deze huurkorting is niet materieel en direct verantwoord onder de huisvestingskosten in de winst- en verliesrekening. De leasebetalingen in 2020/2021 die in mindering zijn gebracht op de leaseverplichtingen op de balans zijn gebruik makend van de praktische oplossing uit hoofde van COVID-19 niet aangepast.

De leaseverplichtingen vervallen als volgt:

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Korter dan 1 jaar (opgenomen onder kortlopende verplichtingen)6.5915.375
Tussen 1 en 5 jaar21.67821.608
Langer dan 5 jaar118.336123.612

De leaseverplichtingen voor gehuurde gebouwen en bedrijfsauto's zijn contant gemaakt tegen een marginale rentevoet. De gebruikte marginale rentevoet bedraagt 0 tot 1,34%.

De tussentijdse mutaties van de leaseovereenkomsten hebben betrekking op indexatie van leaseovereenkomsten en beëindigde leaseovereenkomsten.

Voor een toelichting op de lease activa wordt verwezen naar toelichting 3.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Overige schulden (20)
Crediteuren inzake vergoedingssommen21.66015.351
Overige schulden9.90212.961
31.56228.312

De crediteuren inzake vergoedingssommen betreffen uitgestelde betalingen aan clubs met betrekking tot de aankoop van spelers.

De overige schulden hebben met name betrekking op te betalen kosten gerelateerd aan transfers met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar.

Kortlopende verplichtingen

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Crediteuren (21)
Crediteuren inzake vergoedingssommen17.61125.466
Overige crediteuren12.5608.518
30.17133.984

De crediteuren inzake vergoedingssommen betreffen uitgestelde betalingen aan clubs met betrekking tot de aankoop van spelers.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Belastingen en premies sociale verzekeringen (22)
Loonbelasting9.5367.685
Omzetbelasting387786
Premies sociale verzekeringen340332
Schenkbelasting271-
10.5348.803
BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Overige schulden (23)
Overige schulden18.94620.108
18.94620.108

Deze post bevat onder andere te betalen transferkosten, betalingsverplichtingen aan spelers en overig personeel en een te betalen tegemoetkoming aan supporters en bedrijven als gevolg van COVID-19.

Onder de overige schulden zijn betalingsverplichtingen aan bestuurders opgenomen voor een bedrag van EUR 600.000 (per 30 juni 2020 nihil).

Onder de overige schulden is geen voorziening voor verlieslatende contracten opgenomen.

BEDRAGEN x EUR 1.00030 juni 202130 juni 2020
Overlopende passiva (24)
Overlopende passiva23.66618.041
23.66618.041

Deze post bevat met name vooruitontvangen baten uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats, skybox-plaatsen en partnerships. Per 30 juni 2020 zijn onder deze post met name vooruitontvangen baten opgenomen uit hoofde van seizoenkaarten en partnerships opgenomen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Aankoop- en verkoopcontracten inzake vergoedingssommen
Uit de voorwaarden van bepaalde aankoopcontracten van aangetrokken spelers en trainers kunnen aanvullende verplichtingen ontstaan jegens de verkopende club in het geval dat in de toekomst de betreffende spelers een bepaald aantal wedstrijden spelen in het eerste team van Ajax, of in het geval dat andere, in de aankoopcontracten nader omschreven toekomstige gebeurtenissen, zich voordoen.

In overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van de vennootschap inzake vergoedingssommen, die als gevolg van bovenbeschreven aankoopcontracten in de toekomst mogelijk verschuldigd zijn aan verkopende clubs, zullen dergelijke verplichtingen worden opgenomen op het moment dat de betreffende spelers het contractueel aantal wedstrijden in het eerste team van Ajax hebben gespeeld, dan wel de contractueel bepaalde toekomstige gebeurtenissen zich hebben voorgedaan. Per balansdatum zijn daarom geen verplichtingen opgenomen met betrekking tot deze toekomstige gebeurtenissen. De omvang van de betreffende voorwaardelijke verplichtingen, welke per balansdatum kan worden ingeschat, bedraagt maximaal EUR 22,5 miljoen (per 30 juni 2020 EUR 23,2 miljoen).

In contracten ter zake van verkoop van spelers zijn vergelijkbare voorwaarden zoals hiervoor vermeld bij aankoopcontracten opgenomen waaruit aanvullende rechten van AFC Ajax NV kunnen ontstaan. De omvang van deze voorwaardelijke rechten, welke per balansdatum redelijkerwijs kan worden ingeschat, bedraagt maximaal EUR 23,3 miljoen (per 30 juni 2020 EUR 13,8 miljoen).

Overige verplichtingen
De speler Abdelhak Nouri is op 8 juli 2017 tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk onwel geworden en heeft hierbij hersenschade opgelopen. Nadat uit onderzoek was gebleken dat de behandeling van de speler op het veld in Oostenrijk niet adequaat was, heeft Ajax aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen daarvan. Op 23 januari 2021 is namens de speler een arbitragezaak aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB met het verzoek een uitspraak te doen in deze zaak. Ajax is in afwachting van de uitspraak van de arbitragezaak. Het financiële effect is derhalve nog niet in te schatten. Daarnaast blijven Ajax en de vertegenwoordigers van Abdelhak Nouri met elkaar in gesprek onder andere om de mogelijkheden van een minnelijke regeling te onderzoeken.

Per balansdatum zijn door de vennootschap investeringsverplichtingen aangegaan tot een bedrag van EUR 156.260 met name voor de realisatie van de nieuwbouwplannen van het sportcomplex de Toekomst (per 30 juni 2020 met name voor de realisatie van de nieuwbouwplannen van het sportcomplex de Toekomst EUR 392.487).

Per balansdatum zijn bij adidas inkooporders geplaatst voor een bedrag van EUR 3.658.901 (per 30 juni 2020 EUR 5.195.000) voor de nieuwe merchandisingcollectie.