Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Segmentinformatie

De hoofdactiviteit van AFC Ajax NV is de bedrijfsvoering van een professionele voetbalclub. Alle activiteiten van AFC Ajax NV ondersteunen deze bedrijfsvoering en het succes van het eerste elftal is van groot belang voor de voortdurende ontwikkeling van AFC Ajax NV. Zodoende beschouwt de directie AFC Ajax NV als opererend in één operationeel segment, zijnde voetbal.

Voor de binnenlandse geografische informatie van AFC Ajax NV wordt verwezen naar de enkelvoudige winst- en verliesrekening. Onder de binnenlandse geografische informatie zijn ook de gegevens opgenomen van de buitenlandse activiteiten waarvan de aansturing plaatsvindt vanuit AFC Ajax NV. De buitenlandse geografische informatie is gelijk aan het verschil tussen de posten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en dezelfde posten in de enkelvoudige winst- en verliesrekening en heeft betrekking op de buitenlandse groepsmaatschappijen Ajax Cape Town Ltd. en AFC Ajax USA Inc. In 2020/2021 is de geografische informatie over de periode 1 juli 2020 tot 30 september 2020 van Ajax Cape Town Ltd. opgenomen. De financiële impact van AFC Ajax USA Inc. op de cijfers over 2020/2021 is nagenoeg nihil. De informatie per geografisch gebied wordt als gevolg hiervan niet nader toegelicht.

Netto-omzet (25)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Voetbal
Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden7055.824
Recettes Europese competities-10.077
Premies Europese competities43.58245.521
Seizoenkaarten41512.093
Business-seats en skybox-plaatsen80814.137
Indirecte wedstrijdbaten2.4331.624
Subtotaal47.94389.276
Partnerships27.73634.651
Televisie11.64110.182
Merchandising21.58418.891
Overige baten16.2559.299
Totaal netto-omzet125.159162.299

Onder de netto-omzet zijn voor een bedrag van EUR 10,1 miljoen (2019/2020 EUR 9,8 miljoen) inkomsten van Eredivisie CV opgenomen en voor een bedrag van EUR 47,7 miljoen (2019/2020 EUR 46,9 miljoen) inkomsten van de UEFA.

De inkomsten van Eredivisie CV zijn verdeeld over de posten televisie (82%) en partnerships (18%). Deze verdeling is gebaseerd op historische informatie en wordt van tijd tot tijd verrijkt.

De onder de netto-omzet opgenomen partnerbijdrage van de shirtsponsors over 2020/2021 bedraagt EUR 9,4 miljoen (2019/2020 EUR 12,3 miljoen) oftewel 7,5% van de totale netto-omzet (2019/2020 7,5%). De omzet partnerships bevat een bedrag van EUR 2,4 miljoen (2019/2020 EUR 3,6 miljoen) uit hoofde van opbrengsten die voortvloeien uit de ruil van goederen of diensten.

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening waren de surplusbetalingen van de UEFA nog niet bekend. Als gevolg hiervan zijn in de netto-omzet 2020/2021 onder premies Europese competities de surplusbetalingen van de UEFA voor 2019/2020 verantwoord.

De post partnerships bestaat voor 6,7% (2019/2020 10,4%) uit opbrengsten uit hoofde van internationale samenwerkingen en voor 3,3% (2019/2020 3,8%) uit opbrengsten uit hoofde van eSports.

Onder de post overige baten is de subsidie uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een bedrag van EUR 10,7 miljoen (2019/2020 EUR 4,5 miljoen) verantwoord. Voor een toelichting op de NOW regelingen wordt verwezen naar deze pagina.

Een groot aantal supporters en bedrijven heeft afgezien van de door Ajax aangeboden tegemoetkoming voor de niet gespeelde thuiswedstrijden als gevolg van COVID-19. Het bedrag waarvan is afgezien bedraagt EUR 4,5 miljoen (2019/2020 EUR 2,3 miljoen) en is onder de overige baten verantwoord als donatie.

De netto-omzet wordt onder IFRS 15 als volgt verantwoord:

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Op een tijdstip24.63129.881
Over een periode100.528132.418
Totaal netto-omzet125.159162.299

De netto-omzet die wordt verantwoord op een tijdstip betreft met name recettes en merchandising. De netto-omzet verantwoord over een periode heeft voornamelijk betrekking op premies, seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen, partnerships en televisie.

Inkoopwaarde omzet (26)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Kostprijs verkopen Ajax-artikelen12.8379.282
Kostprijs verkopen overig1.3101.658
14.14710.940

De inkoopwaarde omzet van de verkochte Ajax-artikelen bestaat uit de inkoopwaarde van handelsgoederen verhoogd met de direct en indirect met de inkoop verband houdende kosten. De inkoopwaarde omvat verder de kostprijs verkopen overig bestaande uit de exploitatiekosten van de website ajax.nl en de exploitatiekosten van de horeca op sportpark de Toekomst. Aan de exploitatiekosten zijn geen personeelskosten, afschrijvingen of overige bedrijfskosten toegerekend.

Lonen, salarissen en sociale lasten (27)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Lonen en salarissen89.41887.341
Sociale lasten4.0823.856
Pensioenlasten1.2291.204
94.72992.401

De pensioenlasten hebben betrekking op de als beschikbare premie verwerkte regelingen.

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Voetbal78.27676.032
Overige16.45316.369
94.72992.401

De post lonen, salarissen en sociale lasten voetbal heeft voor een bedrag van EUR 61,3 miljoen (2019/2020 EUR 61,3 miljoen) betrekking op spelers en voor een bedrag van EUR 17,0 miljoen (2019/2020 EUR 14,7 miljoen) op technische en medische staf.
Onder de post lonen, salarissen en sociale lasten voetbal is een bedrag van EUR 14,3 miljoen (18,3%) aan wedstrijdpremies voor spelers, technische en medische staf verantwoord (2019/2020 EUR 7,1 miljoen; 9,3%).

Personeelsleden (fte's)

AANTAL30 juni 202130 juni 2020
Nederland408409
Zuid Afrika-65
Verenigde Staten11
409475

Per 30 juni 2021 bestaat het aantal fte’s uit 85 spelers, 103 medewerkers technische en medische staf en 221 overige personeelsleden (per 30 juni 2020 uit 116 spelers, 125 medewerkers technische en medische staf en 234 overige personeelsleden). De daling van het aantal fte’s is het gevolg van de verkoop van Ajax Cape Town Ltd. per 30 september 2020.

In 2020/2021 bedraagt het gemiddeld aantal fte's in Nederland 408 en in de Verenigde Staten 1 (2019/2020 Nederland 392, Zuid Afrika 66 en Verenigde Staten 1).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

BEDRAGEN x EUR 1.000Periodiek betaalde beloning; lonen en salarissenPeriodiek betaalde beloning; vakantiegeld, loon in natura en kosten bijdragePensioen- lastenBonus- toekenning 2019/2020Jaarbonus en toeslagTotaal vast- gestelde bezoldiging
2020/2021
Bestuurders
Edwin van der Sar (algemeen directeur)4083812350-808
Marc Overmars (directeur voetbalzaken)40433-75-512
Menno Geelen (commercieel directeur)27327675-381
Susan Lenderink (financieel directeur)273277100-407
1.35812525600-2.108
2019/2020
Bestuurders
Edwin van der Sar (algemeen directeur)3993710-200646
Marc Overmars (directeur voetbalzaken)41333--250696
Menno Geelen (commercieel directeur)259266-15306
Bestuurder vanaf 15 november 2019
Susan Lenderink (financieel directeur)174175--196
1.24511321-4651.844

De betaling van de jaarbonus van de statutaire directie is afhankelijk van te behalen doelstellingen welke op het eigen beleidsterrein van de betreffende directeur zijn gelegen (managementbonus) en van te behalen sportieve doelstellingen (sportieve bonus).

Aan de algemeen directeur wordt in de periode 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2023 jaarlijks een retentiebonus (stay-on bonus) toegekend voor ieder volledig jaar dat de algemeen directeur werkzaam is geweest als directievoorzitter. De retentiebonus bedraagt voor de periode 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2021 EUR 150.000 per jaar en voor de periode 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2023 EUR 250.000 per jaar.

Daarnaast is aan de directeur voetbalzaken voor ieder volledig seizoen werkzaam bij AFC Ajax NV een retentiebonus van EUR 250.000 per seizoen toegekend voor de seizoenen 2019/2020 tot en met 2023/2024, die in de betreffende seizoenen in de winst- en verliesrekening wordt verantwoord. Het totale bedrag van de retentiebonus voor de voornoemde vijf seizoenen van EUR 1.250.000 is in 2018/2019 in één bedrag als vooruitbetaling uitbetaald met de verplichting van de directeur voetbalzaken om het bedrag naar rato aan de vennootschap terug te betalen indien er eerder een eind komt aan de werkzaamheden dan 30 juni 2024. De retentiebonus voor het boekjaar 2020/2021 bedraagt EUR 250.000. Door het aanspraak maken door de vennootschap op de derde, vierde en vijfde tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 3.1, 3.2 en 3.3) gelden er bepaalde (subsidie)voorwaarden, waaronder de verplichting om geen bonussen uit te keren aan de bestuurders. Met de directeur voetbalzaken is overeengekomen om de retentiebonus over 2020/2021 terug te betalen voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW 3 subsidies.

In de kolom bonustoekenning 2019/2020 zijn voor de leden van de statutaire directie de in 2019/2020 behaalde managementbonussen voor een bedrag van EUR 450.000 en de retentiebonus voor 2019/2020 van de algemeen directeur voor een bedrag van EUR 150.000 opgenomen. Door het niet voldoen aan de minimale omzetdaling van 20% heeft de vennootschap achteraf geen aanspraak meer gemaakt op de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 2.0) en de tweede tranche in 2020/2021 terugbetaald waardoor er geen (subsidie)voorwaarden meer gelden, waaronder de verplichting om geen bonussen voor 2019/2020 uit te keren aan de bestuurders. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten om de managementbonussen voor 2019/2020 uit te keren aan de betreffende directieleden. Dit geldt eveneens voor de retentiebonus voor 2019/2020 van de algemeen directeur. Deze bonussen zijn per 30 juni 2021 als verschuldigd op de balans opgenomen.

Door het aanspraak maken door de vennootschap op de derde, vierde en vijfde tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 3.1, 3.2 en 3.3) gelden er wel bepaalde (subsidie)voorwaarden, waaronder de verplichting om geen bonussen voor 2020/2021 uit te keren aan de bestuurders. Per balansdatum zijn derhalve de managementbonussen voor 2020/2021 voor een bedrag van EUR 450.000 en de retentiebonus voor 2020/2021 van de algemeen directeur voor een bedrag van EUR 158.333 in 2020/2021 niet uitgekeerd en niet als verschuldigd op de balans opgenomen.

Voor overige sleutelfunctionarissen bedragen de korte termijn personeelsbeloningen EUR 3.690.741 (2019/2020 EUR 3.017.815) en de pensioenlasten EUR 11.916 (2019/2020 EUR 13.115). Onder overige sleutelfunctionarissen worden verstaan de hoofdtrainer en het hoofd jeugdopleidingen.

Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de directie van de vennootschap heeft ten doel gekwalificeerde bestuurders met ervaring aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur is bovendien gericht op een optimale verhouding tussen de kortetermijnresultaten van de vennootschap en haar doelen voor de lange termijn.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben afgezien van enige vergoeding verband houdende met het uitoefenen van de functie van commissaris.

Afschrijvingen op vaste activa (28)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Immateriële vaste activa
Software733456
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen1.7201.952
Machines en installaties113118
Andere vaste bedrijfsmiddelen1.4151.433
Lease activa
Gehuurde gebouwen6.1075.945
Bedrijfsauto's2.0491.525
12.13711.429
Resultaten desinvesteringen(1)11
12.13611.440

Overige bedrijfskosten (29)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Overige personeelskosten4.8516.211
Wedstrijdkosten15.52021.964
Huisvestingskosten2.8975.896
Beheer- en administratiekosten14.03316.551
37.30150.622

Afschrijvingen vergoedingssommen (30)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Afschrijvingen vergoedingssommen60.50352.533
60.50352.533

Resultaat vergoedingssommen (31)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Resultaat vergoedingssommen86.06784.476
86.06784.476

Het resultaat vergoedingssommen betreft met name de netto-opbrengst uit de verkoop van spelers onder aftrek van het aandeel van derden, transferkosten en de boekwaarde op de transactiedatum van de betreffende spelers. De afboeking van de boekwaarde van de betreffende spelers bedraagt EUR 34.896.976 (per 30 juni 2020 EUR 11.309.835).

Resultaat deelneming (32)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Verkoopresultaat deelneming(1.205)-
Reserve omrekeningsverschillen(1.348)-
Totaal resultaat deelneming(2.553)-

Onder het resultaat deelneming is het netto verkoopresultaat van de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town Ltd. verantwoord. Door de verkoop van het belang in Ajax Cape Town Ltd. is het bijbehorende gedeelte van de reserve omrekeningsverschillen verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Financieel resultaat (33)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Rentebaten151242
Rentelasten(2.158)(2.107)
Koersverschillen189(27)
(1.818)(1.892)

De rentelasten hebben met name betrekking op de rentecomponent in de leasebetalingen.

Waardeverandering effecten (34)

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Koersresultaat34077
Beheerskosten(95)(94)
245(17)

De waardeverandering effecten betreft het netto resultaat op de beleggingen. Dit resultaat bestaat uit koersresultaat waarop de gemaakte beheerskosten in mindering zijn gebracht.

Belastingen (35)

De belastingbate over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020/2021 bedraagt EUR 3,6 miljoen (2019/2020: belastinglast EUR 6,6 miljoen), oftewel 30,8% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (2019/2020 24,3%). Het nominale vennootschapsbelastingtarief in 2020/2021 en 2019/2020 bedraagt 25,0%. Het verschil tussen het nominale vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (2019/2020 25,0%) en de effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt als volgt verklaard:

PROCENTEN2020/20212019/2020
Nominaal belastingtarief in Nederland25,025,0
Deelnemingsvrijstelling(5,5)0,3
Lager tarief 1e belastingschijf-(0,1)
Objectvrijstelling(0,3)(1,3)
Donaties9,5-
Correctie voorgaande boekjaren4,8(0,6)
Niet-aftrekbare kosten deelnemingen(0,5)0,6
Niet-aftrekbare kosten overig(2,2)0,4
Effectieve belastingdruk30,824,3

De belastingdruk stijgt met name als gevolg van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op het verkoopresultaat van de aandelen in Ajax Cape Town Ltd. en op het bijbehorende gedeelte van de reserve omrekeningsverschillen dat bij de verkoop van het belang in Ajax Cape Town Ltd. in de winst- en verliesrekening is verantwoord.

De donaties hebben betrekking op het afzien door supporters en relaties van de aangeboden tegemoetkoming in de vorm van een volledige restitutie op basis van de gemiste wedstrijden. De belastingdruk daalt omdat het hiervan afzien wordt gekwalificeerd als een schenking waarover geen vennootschapsbelasting wordt afgedragen, maar schenkbelasting.

De correctie voorgaande boekjaren heeft met name betrekking op het afzien door supporters en relaties van de aangeboden tegemoetkoming in 2019/2020 waarmee in de belastingberekening over 2019/2020 geen rekening is gehouden. In het boekjaar 2020/2021 is de hiermee samenhangende belastingbate alsnog verantwoord, waardoor de belastingdruk eveneens daalt in 2020/2021.

De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bestaan uit de volgende componenten:

BEDRAGEN x EUR 1.0002020/20212019/2020
Belastingvordering3.836-
Passieve belastinglatenties(188)(2.659)
Belastingschuld(37)(3.892)
3.611(6.551)

Resultaat na belastingen per gewoon aandeel

Het resultaat na belastingen per gewoon aandeel en per gewoon aandeel na verwatering van EUR (0,44) per aandeel (2019/2020 EUR 1,13 per aandeel) is berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen.
Het gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt 18.333.333 voor de boekjaren 2020/2021 en 2019/2020.
Het resultaat na belastingen per gewoon aandeel en het resultaat na belastingen per gewoon aandeel na verwatering zijn in beide boekjaren aan elkaar gelijk.

Verbonden partijen

AFC Ajax NV en haar moedermaatschappij Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’ (73% belang) zijn verbonden partijen. In het boekjaar hebben geen transacties plaatsgevonden tussen AFC Ajax NV en de Vereniging Amsterdamsche Footballclub ‘Ajax’ behoudens het om niet gebruikmaken van de KNVB-licentie zoals toegelicht op deze pagina onder het hoofd ‘KNVB-licentie’.

Voor de bezoldiging van de bestuurders en commissarissen wordt verwezen eerder op deze pagina.

Honorarium accountant

Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van de vennootschap gekomen honorarium voor de externe accountant bedraagt EUR 190.000 (2019/2020 EUR 175.000). Van het totale honorarium is 75% gerelateerd aan de jaarrekeningcontrole en 25% aan overige werkzaamheden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum is een aantal spelers, onder wie Kjell Scherpen, Noa Lang en Jurgen Ekkelenkamp getransfereerd. Met deze transfers is een positief resultaat vergoedingssommen gerealiseerd van EUR 9,5 miljoen.

De spelers Steven Berghuis en Mohamed Daramy zijn na balansdatum gecontracteerd. Hiervoor zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor een bedrag van EUR 20,6 miljoen.

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de vennootschap. De totale financiële impact in 2021/2022 van COVID-19 op de vennootschap is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog niet volledig duidelijk. Door het effect van COVID-19 op de bedrijfsvoering van de vennootschap zal zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2021/2022 naar verwachting negatief zijn.

In het seizoen 2021/2022 neemt Ajax deel aan de groepsfase van de UEFA Champions League.

In 2021/2022 is 1 certificaat van een aandeel in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) aangekocht voor een bedrag van EUR 250.000. Dit betreft een belang van 0,2% in Stadion Amsterdam NV.

Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de vennootschap en de in de geconsolideerde jaarrekening betrokken groepsmaatschappijen tezamen.