Ons Governance systeem

Het management en toezicht van Ajax kent een zogeheten two-tier bestuursstructuur bestaande uit een directie en een raad van commissarissen (RvC).

De directie heeft tot taak de onderneming te besturen en is daarbij verantwoordelijk voor het bepalen en behalen van de operationele en financiële doelstellingen van Ajax, het opzetten van de strategie, de beheersing van de risico’s en organisatiecultuur en waarden.

De RvC heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken bij Ajax en op de met Ajax verbonden onderneming. De RvC bestaat uit drie commissies; de auditcommissie, de beloningscommissie en de selectie- en benoemingscommissie. De RvC is onafhankelijk van de directie en adviseert en ondersteunt de directie. De RvC laat zich in de uitvoering van haar taak leiden door het belang van Ajax, rekening houdend met de belangen van Ajax’ stakeholders.

Meer informatie over ons Governance systeem is te vinden in de Corporate Governance verklaring in dit jaarverslag.

Leden van de directie en RvC

De directie bestaat uit vier leden: de algemeen directeur, de directeur voetbalzaken, de commercieel directeur en de financieel directeur. De vijf RvC leden hebben verschillende achtergronden in voetbal en bedrijfsvoering. Ajax streeft een diverse samenstelling van de RvC na, gebaseerd op nationaliteit, geslacht, leeftijd, achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring.

Aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) vindt jaarlijks plaats. De AVA is onder andere verantwoordelijk voor de benoemingen in de RvC en het vaststellen van de jaarrekening van AFC Ajax NV. De grootste aandeelhouder is de vereniging AFC Ajax met 73% van de aandelen. De vereniging telt ruim 700 leden, die worden vertegenwoordigd door een zevenhoofdige bestuursraad. Gedurende het boekjaar 2020-2021 bestond de bestuursraad uit de volgende leden: Frank Eijken (voorzitter), Ruud Haarms, Jan Buskermolen, Marc Stuut, Wendy Nagel, Maarten Oldenhof en Cees van Oevelen.