Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: De Algemene Vergadering van AFC Ajax NV

Verklaring over de jaarrekening

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING OVER DE PERIODE 1 JULI 2020 TOT EN MET 30 JUNI 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 juni 2021 van AFC Ajax NV te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel:

 • Geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van AFC Ajax NV op 30 juni 2021 en van het resultaat en de kasstromen over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 BW.
 • Geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van AFC Ajax NV op 30 juni 2021 en van het resultaat over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 1. De geconsolideerde balans per 30 juni 2021.
 2. De volgende overzichten over de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht.
 3. De toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

 1. De enkelvoudige balans per 30 juni 2021.
 2. De enkelvoudige winst-en-verliesrekening over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
 3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van AFC Ajax NV zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op 2.2 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op een percentage van de netto omzet. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Afwijkingen boven 110 duizend rapporteren wij aan de raad van commissarissen, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

AFC Ajax NV staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van AFC Ajax NV.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op het significante onderdeel AFC Ajax NV. Bij AFC Ajax NV hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Op Ajax USA Inc. en Ajax Cape Town Ltd. hebben wij beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

Overwegingen van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving

Volgens de Nederlandse controlestandaarden zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Inherent aan de verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van een controle van de jaarrekening, bestaat er een onvermijdbaar risico dat er zelfs indien een controle naar behoren is gepland en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving een afwijking van materieel belang onontdekt blijft. Het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt als gevolg van fraude is groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het voorkomen en detecteren van niet-naleving van wet- en regelgeving. Onze controlewerkzaamheden wijken af van de controlewerkzaamheden zoals uitgevoerd als onderdeel van een specifiek forensisch of juridisch onderzoek, wat vaak een hogere mate van detail betreft.

Bij het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat as gevolg van fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving, hebben wij de risicoanalyse op groepsniveau geëvalueerd, verzocht om inlichtingen bij het management, personen belast met governance en anderen binnen de groep, inclusief maar niet gelimiteerd tot het hoofd van juridische zaken en de financiële afdeling. Wij hebben gebruik gemaakt van een forensisch specialist in het identificeren van frauderisicofactoren.

Gebaseerd op deze werkzaamheden en de veronderstelde frauderisico’s onder de Nederlandse controlestandaarden hebben wij het frauderisico in aanmerking genomen betreffende het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management.

Om deze frauderisico’s te adresseren als onderdeel van onze controlewerkzaamheden, hebben wij de interne beheersingsmaatregelen geëvalueerd die relevant zijn voor het mitigeren van deze risico’s en hebben wij aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd, inclusief detailcontroles op handmatige journaalboekingen en onderliggende documentatie voor memoriaalboekingen. Data analyse, inclusief het toetsen van journaalboekingen gebaseerd op risico-specifieke karakteristieken, is onderdeel van de controlewerkzaamheden om frauderisico’s te adresseren. De controlewerkzaamheden die de frauderisico’s met betrekking tot omzetverantwoording en vergoedingssommen adresseren worden beschreven in de separate paragraaf betreffende de kernpunten van onze controle.

Als gevolg van onze risicoanalyse en realiserend dat de potentiele effecten van het niet-naleven van wet- en regelgeving kunnen variëren, hebben wij controle procedures uitgevoerd betreffende naleving van wet- en regelgeving die een direct effect hebben op de jaarrekening inclusief vennootschapsbelasting, vereisten financiële verslaggeving en de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW geïntegreerd in onze controlewerkzaamheden, voor zover materieel geacht voor de jaarrekening.

Naast deze wet- en regelgeving zijn op de groep overige wet- en regelgeving van toepassing waar de gevolgen van niet-naleving van deze wetten een materiele impact kan hebben op bedragen en/of toelichtingen in de jaarrekening, bijvoorbeeld door hoge boetes of potentiele rechtszaken. Hiertoe hebben wij inlichtingen verkregen van de gecontroleerde en door het aanschrijven van advocaten.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Omzetverantwoording voetbal
De omzet uit voetbal is met 47,9 miljoen een significante omzetstroom voor AFC Ajax NV. In voetnoot 25 van de geconsolideerde jaarrekening licht de directie de netto omzet toe. Wij hebben de opzet en het bestaan van de interne beheersingsmaateregelen getoetst en naar aanleiding hiervan additionele gegevensgerichte controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de verantwoording van de omzet. Voor de omzet uit seizoenkaarten, business-seat jaarkaarten en skyboxen hebben wij detailwerkzaamheden verricht of de juiste prijzen zijn opgenomen in het ticketingsysteem en wij hebben vastgesteld dat deze gebaseerd zijn op geautoriseerde prijslijsten. De volledigheid is getoetst middels gegevensgerichte werkzaamheden gebaseerd op basis van de maximale toegestane bezetting van het stadion. Voor de vaststelling van zowel de juistheid als de volledigheid van de recette uit de diverse competities is een verwachting opgebouwd, op basis van de bezettingsgraad, het aantal gespeelde wedstrijden, de verantwoorde gratis kaarten en de prijzen, die is afgezet tegen de werkelijke verantwoorde opbrengsten. Voor ontvangen premies hebben wij detailwerkzaamheden verricht zoals originele correspondentie met UEFA en KNVB en een verificatie van de ontvangsten.

Vergoedingssommen en resultaat vergoedingssommen
De als immateriële vaste activa gekapitaliseerde vergoedingssommen zijn met 138,5 miljoen een significante post in de jaarrekening van AFC Ajax NV, die in voetnoot 1 in de geconsolideerde jaarrekening door AFC Ajax NV is toegelicht. Eventuele duurzame waardeverminderingen van de spelersgroepen kunnen een significante impact hebben op de waardering. Belangrijke aannames hierbij zijn de onderscheiden kasstroomgenererende eenheden en de inzetbaarheid van de spelersgroepen. Wij hebben de redelijkheid van de aannames en schattingen van de directie met betrekking tot de mogelijke indicaties voor een duurzame waardevermindering van de ultimo juni 2021 gekapitaliseerde vergoedingssommen getoetst.

In onze testwerkzaamheden hebben wij een verscherpte professioneel kritische houding aangenomen ten opzichte van de toenemende complexiteit van de transfercontracten met specifieke aandacht voor de vergoedingen aan intermediairs en niet-naleving van wet- en regelgeving. Het resultaat vergoedingssommen is met 86,1 miljoen ook een significante opbrengst voor AFC Ajax NV, zoals toegelicht in voetnoot 31 van de geconsolideerde jaarrekening. Een gedeelte van dit resultaat wordt gerealiseerd uit aanvullende opbrengsten uit transferovereenkomsten afgesloten in voorgaande boekjaren. Wij hebben ten aanzien hiervan specifieke controlewerkzaamheden verricht naar de volledigheid van de verantwoorde vergoedingssommen. Hierbij is een aansluiting gemaakt met de onderliggende contracten en zijn tevens onderliggende betalingen en ontvangsten getoetst.

Impact COVID-19 op de financiële verantwoording

De impact van COVID-19 is zichtbaar op verschillende elementen in de financiële verantwoording. In de toelichting hier in de jaarrekening heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht en de directie heeft additionele analyses en scenario’s opgesteld om de effecten van COVID-19 op de continuïteit van AFC Ajax NV te beoordelen. Zij geeft aan dat er rekening gehouden is met de gevolgen van COVID-19 waarvan de uiteindelijke uitkomsten onzeker zijn.

Voor de korte termijn zijn met name de volgende verstoringen zichtbaar:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
AFC Ajax NV heeft gebruik gemaakt van de “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid” (“NOW”). Onder de post overige baten is een bedrag van 10,7 miljoen (2019/2020 4,5 miljoen) verantwoord uit hoofde van de NOW en een bedrag 4,5 miljoen (2019/2020 2,3 miljoen) verantwoord als donatie van supporters en bedrijven die hebben afgezien van de door Ajax aangeboden tegemoetkoming. Dit is toegelicht in voetnoot 25 van de geconsolideerde jaarrekening.

De subsidie uit hoofde van de NOW hebben wij gecontroleerd door middel van detailwerkzaamheden aan de hand van artikel 6 en 7 van de NOW en de daarbij behorende artikelsgewijze uitleg.

Omzetverantwoording
Voor diverse omzetstromen zijn verstoringen zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren onder andere door afspraken met en tegemoetkoming aan supporters, business-seat houders en sponsoren.

Onder de overlopende passiva, als onderdeel van de kortlopende verplichtingen, is een bedrag van 3,0 miljoen opgenomen ten aanzien van afspraken tussen AFC Ajax NV en zijn sponsoren om de sponsoren te compenseren voor het verlies van hun associatierecht met AFC Ajax NV als gevolg van niet met publiek gespeelde wedstijden of nog niet geleverde verplichtingen. Dit is in voetnoot 23 van de geconsolideerde jaarrekening door AFC Ajax NV toegelicht. Dit bedrag is op de sponsorinkomsten in mindering gebracht.

Onder de overige schulden, als onderdeel van de kortlopende verplichtingen, is een bedrag van 1,1 miljoen op genomen als tegemoetkoming aan supporters en business-seat houders. Dit is in voetnoot 23 van de geconsolideerde jaarrekening door AFC Ajax NV toegelicht.

Wij hebben voor de vaststelling van de juistheid en volledigheid van de donaties en tegemoetkoming voor supporters, business-seat houders en sponsoren en de uit hoofde daarvan opgenomen schulden en overlopende passiva, detailwerkzaamheden uitgevoerd.

Wij hebben vastgesteld dat de keuze tot donatie of tegemoetkoming van de supporters, business-seat houders en sponsoren juist is verantwoord.

Voor de afloop van de tegemoetkoming hebben wij een aansluiting gemaakt met onderliggende betalingen.

In de toelichting van de overheidssubsidies op deze pagina in de jaarrekening heeft het management toegelicht hoe zij de overheidssubsidie uit hoofde van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft verantwoord. Omdat de subsidie nog niet definitief is vastgesteld is de verantwoording gebaseerd op een schatting op basis van de huidige interpretatie van de regeling. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • Het verslag van de directie.
 • Het bezoldigingsverslag.
 • De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
 • Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en artikelen 2:135b en 2:135 lid 2 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW, artikel 2:135b lid 7 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de directie en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het bezoldigingsverslag in overeenstemming met artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Benoeming

Wij zijn door de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering benoemd als accountant van AFC Ajax NV. Wij zijn vanaf de controle van het boekjaar 2013/2014 tot nu toe de externe accountant.

Geen verboden diensten

Wij hebben geen verboden diensten, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, geleverd.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
 • Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.
 • Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
 • Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven.
 • Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
 • Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met  de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Amsterdam, 29 september 2021

Deloitte Accountants B.V.

drs. J. Holland RA