Menu

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AFC Ajax NV

Verklaring over de jaarrekening

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 30 juni 2018 van AFC Ajax NV te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van AFC Ajax NV op 30 juni 2018 en van het resultaat en de kasstromen over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 BW.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 1. 1.De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 juni 2018.
 2. 2.De volgende overzichten over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018: de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verlies rekening, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht.
 3. 3.De toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
 4. 4De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
  a. De enkelvoudige balans per 30 juni 2018.
  b. De enkelvoudige winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
  c. De toelichting met een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening". Wij zijn onafhankelijk van AFC Ajax NV zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1,7 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op een percentage van de netto omzet. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Afwijkingen boven € 85 duizend zullen wij rapporteren aan de raad van commissarisen, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

AFC Ajax NV staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van AFC Ajax NV.
De groepscontrole heeft zich met name gericht op het significante onderdeel AFC Ajax NV. Bij AFC Ajax NV hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Op Ajax Cape Town Ltd. hebben wij beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar zij vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Omzetverantwoording voetbal
De omzet uit voetbal is met € 34,4 miljoen een significante omzetstroom voor AFC Ajax NV. In voetnoot 23 van de geconsolideerde jaarrekening licht de directie de netto omzet toe. Wij hebben de opzet en het bestaan van de interne beheersingmaateregelen getoetst en naar aanleiding hiervan additionele gegevensgerichte controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de verantwoording van de omzet. Voor de omzet uit recettes, seizoenkaarten, business-seats en skyboxen hebben wij detailwerkzaamheden verricht of de juiste prijzen zijn opgenomen in het ticketingsysteem en wij hebben vastgesteld dat deze gebaseerd zijn op geautoriseerde prijslijsten. De volledigheid is getoetst middels gegevensgerichte werkzaamheden gebaseerd op basis van de maximale bezetting van het stadion. Voor de vaststelling van zowel de juistheid als de volledigheid van de recettecompetitie is een verwachting opgebouwd, op basis van de bezettingsgraad, het aantal gespeelde wedstrijden en de gemiddelde prijzen, die is afgezet tegen de werkelijke verantwoorde opbrengsten. Voor ontvangen premies hebben wij detailwerkzaamheden verricht zoals originele correspondentie met UEFA en een verificatie van de ontvangsten. Voor de omzet vanuit partnerships en televisie zijn detailwerkzaamheden uitgevoerd op basis van contracten met sponsors en vergoedingen vanuit de ECV.

Vergoedingssommen en resultaat vergoedingssommen
De als immateriële vaste activa gekapitaliseerde vergoedingssommen zijn met € 88,0 miljoen een significante post in jaarrekening van AFC Ajax NV, die in voetnoot 1 in de geconsolideerde jaarrekening door AFC Ajax NV is toegelicht. Eventuele duurzame waardeverminderingen van de spelersgroepen kunnen een significante impact hebben op de waardering. Belangrijke aannames hierbij zijn de onderscheiden kasstroomgenerende eenheden en de inzetbaarheid van de spelersgroepen. Wij hebben de redelijkheid van de aannames en schattingen van de directie met betrekking tot de mogelijke indicaties voor een duurzame waardevermindering van de ultimo juni 2018 gekapitaliseerde vergoedingssommen getoetst. Het resultaat vergoedingssommen is met € 39,4 miljoen ook een significante opbrengst voor AFC Ajax NV, zoals toegelicht in voetnoot 29 van de geconsolideerde jaarrekening. Een gedeelte van dit resultaat wordt gerealiseerd uit aanvullende opbrengsten uit transferovereenkomsten gesloten in voorgaande boekjaren. Wij hebben ten aanzien hiervan specifieke controlewerkzaamheden verricht naar de volledigheid van de verantwoorde vergoedingssommen, hierbij is aansluiting gezocht met onderliggende contracten, is het goedkeuringsproces binnen AFC Ajax NV getoetst en zijn betalingen en ontvangsten onderzocht.

Verwerking van personeelsbeloningen
De personeelsbeloningen aan directie, spelers en overig personeel zijn met € 52,8 miljoen een significante post in de geconsolideerde jaarrekening van AFC Ajax NV. In voetnoot 25 van de jaarrekening licht de directie de personeelsbeloningen, waaronder de bezoldiging bestuurders en commissarissen, toe. Wij hebben opzet, werking en bestaan van de interne beheersingsmaatregelen omtrent de personeelsbeloningen gecontroleerd. Tevens hebben wij vastgesteld dat de verantwoorde directiebonussen overeenstemmen met de door de raad van commissarissen genomen besluiten hiertoe.

Belastingpositie
De belastingpositie in de jaarrekening van AFC Ajax NV is toegelicht in voetnoot 20 van de geconsolideerde jaarrekening. Deze positie komt, gedeeltelijk, voort uit intermediarscontracten inzake spelers en trainerscontracten. Deze positie is deels gebaseerd op inschattingen. Wij hebben de redelijkheid van de aannames en schattingen van de directie met betrekking tot de afwikkeling van deze belastingposities getoetst.

VERKLARING OVER IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • Het verslag van de directie
 • De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
 • Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de directie en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
 • Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.
 • Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
 • Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven.
 • Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
 • Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.

Amsterdam, 28 september 2018

Deloitte Accountants B.V.

J. Holland

< Toelichting op de enkelvoudige balans
Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming >