Bezoldiging bestuurders

Het beloningsbeleid voor de bestuurders is door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen (RvC) vastgesteld. Het doel van dit beleid is om gekwalificeerde bestuurders met ervaring aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur moet gericht zijn op een optimale verhouding tussen de korte termijn resultaten van de onderneming en de lange termijn doelen.

Het totale beloningspakket van de bestuurders bestaat uit:

  1. de vaste beloning
  2. een bonusregeling
  3. secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een leaseauto)
  4. een pensioen
  5. een uitkering bij beëindiging van het contract

Ajax streeft ernaar dat het totaal van dit beloningspakket (en in het bijzonder voor de onderdelen vaste en variabele beloning) voldoende concurreert met de beloning van bestuurders in vergelijkbare functies bij andere betaald voetbal organisaties in Nederland en daarbuiten waarmee Ajax zich wil meten. De bonusregeling is erop ingericht dat de bestuurders een variabele beloning kunnen verdienen, gebaseerd op het realiseren van concrete doelen die specifiek verband houden met hun eigen beleidsterrein. We bieden de bestuurders een marktconform pensioen dat uitgaat van een beschikbare premieregeling. De uitkering bij beëindiging van het contract is mede afhankelijk van de omstandigheden en is in elk geval niet meer dan éénmaal het jaarsalaris (het vaste deel van de beloning). Er worden geen opties, leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan de bestuurders.

Op basis van dit beloningsbeleid stelde de RvC de beloning van de bestuurders vast. De RvC vindt dat deze past bij de doelstellingen en cultuur van de vennootschap. Ook heeft de raad na een evaluatie geoordeeld dat het beloningsbeleid van de vennootschap klopt met de principes en aanbevelingen in de Nederlandse corporate governance code. Meer informatie daarover kunt u nalezen in de corporate governance verklaring. Op basis van publieke informatie die voorhanden is over betaling aan bestuurders in de peergroup, kan de conclusie worden getrokken dat een en ander met elkaar in verhouding is. Een belangrijk punt van de vastgestelde beloning is dat in een succesvol jaar van Ajax, met navenante gevolgen voor de financiële resultaten, een extra bedrag als variabele beloning voor de bestuurders beschikbaar komt. De prestatiecriteria die in dit verband worden gehanteerd (deels gelegen op het eigen werkterrein van de betreffende bestuurder, deels op basis van sportieve prestaties) vormen op deze manier een bijdrage aan het streven naar waarde creatie op de lange termijn. Voor de bestuurders gelden in dit verslagjaar onder andere de volgende beloningscomponenten:

  1. vaste beloning
  2. variabele beloning
  3. pensioen of een daarmee te vergelijken regeling

Bij elke bonus geldt een geheel of gedeeltelijke discretionaire bevoegdheid van de RvC. De vennootschap is bevoegd een bonus geheel of deels terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de targets of de omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk was gesteld. Een dergelijke terugvordering heeft in het verslagjaar niet plaatsgevonden. De belangrijkste elementen van de (management)contracten met de bestuurders leest u hieronder. Deze contracten zijn in lijn met de Wet bestuur en toezicht.

De RvC heeft geëvalueerd of alle aspecten van het beloningsbeleid nog aansluiten bij de strategie en als uitkomst van deze evaluatie geconcludeerd dat dit het geval is. De RvC heeft terzake de evaluatie voorafgaand advies gevraagd aan de OR, dat advies bij de evaluatie betrokken en rekening gehouden met de standpunten van de AVA met betrekking tot het beloningsbeleid en eerdere bezoldigingsverslagen voor zover die standpunten er waren en kenbaar zijn gemaakt. Het bezoldigingsverslag wordt jaarlijks aan de AVA voorgelegd ter adviserende stemming. Aangezien in de laatste AVA positief werd geadviseerd, is met deze uitkomst rekening gehouden en zijn geen majeure wijzigingen in de opzet en structuur van het bezoldigingsverslag geïntroduceerd.

In de tabel zijn onder andere de contractueel overeengekomen bezoldigingen van de bestuurders opgenomen. De contractueel overeengekomen bonussen wijken af van de daadwerkelijk uitbetaalde bonussen zoals hieronder uiteengezet.

Voor Edwin van der Sar geldt een variabele beloning die deels verband houdt met vooraf vast te stellen doelen op het gebied van management en organisatie, budgetresultaat, algehele coördinatie en communicatie en die deels verband houdt met de sportieve prestaties van het eerste elftal. Er werden met betrekking tot het boekjaar 2020-2021 aan Van der Sar echter geen bonussen uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan (de verschillende tranches van) NOW 3.0. Eerder werden bonussen betrekking hebbend op het boekjaar 2019-2020 niet uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan NOW 2.0. Echter, door het niet voldoen aan de minimale omzetdaling van 20% is deze laatste subsidieaanvraag door Ajax ingetrokken en het ontvangen voorschot terugbetaald aan het UWV. In verband hiermee is een bonusbedrag 2019-2020 van 350.000 door Ajax gereserveerd.

Voor Menno Geelen geldt een variabele beloning die deels verband houdt met vooraf vast te stellen doelen op het gebied van commercie, waaronder marketing, partnerships en merchandising. Daarnaast geldt voor hem een bonus die verband houdt met de sportieve prestaties van het eerste elftal. Er werden met betrekking tot het boekjaar 2020-2021 aan Geelen echter geen bonussen uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan (de verschillende tranches van) NOW 3.0. Eerder werden bonussen betrekking hebbend op het boekjaar 2019-2020 niet uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan NOW 2.0. Echter, door het niet voldoen aan de minimale omzetdaling van 20% is deze laatste subsidieaanvraag door Ajax ingetrokken en het ontvangen voorschot terugbetaald aan het UWV. In verband hiermee is een bonusbedrag 2019-2020 van 75.000 door Ajax gereserveerd.

Voor Susan Lenderink geldt een variabele beloning voor het realiseren van vooraf vast te stellen doelstellingen op het gebied van management, budgettering en rapportages. Er werden met betrekking tot het boekjaar 2020-2021 aan Lenderink echter geen bonussen uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan (de verschillende tranches van) NOW 3.0. Eerder werden bonussen betrekking hebbend op het boekjaar 2019-2020 niet uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan NOW 2.0. Echter, door het niet voldoen aan de minimale omzetdaling van 20% is deze laatste subsidieaanvraag door Ajax ingetrokken en het ontvangen voorschot terugbetaald aan het UWV. In verband hiermee is een bonusbedrag 2019-2020 van 100.000 door Ajax gereserveerd.

Voor Marc Overmars geldt een variabele beloning die deels verband houdt met de sportieve prestaties van het eerste elftal en deels verband houdt met vooraf vast te stellen doelen op het gebied van management en organisatie, het budget spelersbeleid en transferzaken. Er werden met betrekking tot het boekjaar 2020-2021 aan Overmars echter geen bonussen uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan (de verschillende tranches van) NOW 3.0. Met de directeur voetbalzaken is overeengekomen om de in 2018-2019 vooruitbetaalde retentiebonus over 2020-2021 terug te betalen voor de aanvraag tot vaststelling van de NOW 3 subsidies. Eerder werden bonussen betrekking hebbend op het boekjaar 2019-2020 niet uitgekeerd in verband met de subsidievoorwaarden verbonden aan NOW 2.0. Echter, door het niet voldoen aan de minimale omzetdaling van 20% is deze laatste subsidieaanvraag door Ajax ingetrokken en het ontvangen voorschot terugbetaald aan het UWV. In verband hiermee is een bonusbedrag 2019-2020 van 75.000 door Ajax gereserveerd.

Bij het vaststellen van de zogeheten pay ratio, de verhouding tussen de beloning van de statutaire directie en de gemiddelde Ajax-werknemer, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Enerzijds de in het verslagjaar voor de statutaire directieleden vastgestelde totale beloning bestaande uit managementfee, bonussen, vakantiegeld en pensioen. Anderzijds het in het verslagjaar vastgestelde totaalbedrag (geconsolideerd) aan lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten - gedeeld door het totaal aantal personeelsleden (aantal FTE’s, geconsolideerd).

In het voorgaande boekjaar 2019-2020 is alleen voor de algemeen directeur de bezoldiging en pay ratio over de afgelopen vijf seizoenen meegenomen. In het huidige boekjaar zijn de bezoldiging en pay ratio voor alle statutaire directieleden over de afgelopen zes seizoenen opgenomen.

Op grond van de subsidievoorwaarden verbonden aan (de verschillende tranches van) NOW 3.0 geldt de verplichting om niet over te gaan tot het uitkeren van bonussen aan de bestuurders. Als gevolg daarvan daalde de variabele beloning bij de bestuursvoorzitter. De variabele beloning voor werknemers in het bijzonder de spelers en de technische staf nam toe, in vergelijking met het vorige boekjaar, met name door betere sportieve prestaties.

Voor een overzicht van de betaalde beloning van dit verslagjaar verwijzen we u naar de door de wet voorgeschreven informatie over beloning op deze pagina.