Menu

Corporate Governance Verklaring

Inleiding

AFC Ajax NV (Ajax) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op 1 mei 1998. De aandelen Ajax zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs, Euronext Amsterdam.

Het management en toezicht van Ajax kent een zogeheten two-tier bestuursstructuur bestaande uit een directie en een raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en zorgt ervoor dat daarbij externe kennis en ervaring voorhanden is. De directie en de raad van commissarissen zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar en leggen beide voor hun functioneren verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Ajax is onder andere gehouden te voldoen aan op Ajax van toepassing zijnde wetten en regels waaronder de Nederlandse Corporate Governance Code zoals aangepast op 8 december 2016 (de Code). Afwijkingen van de Code worden hieronder toegelicht volgens het “pas toe of leg uit” principe.

Deze rapportage behandelt de algehele corporate governance structuur van Ajax, geeft weer in hoeverre Ajax voldoet aan het bepaalde in de Code en legt uit van welke bepalingen van de Code Ajax afwijkt en waarom. In deze rapportage is ook de informatie opgenomen die Ajax moet publiceren op grond van het Besluit artikel 10 (EU) overnamerichtlijn en het corporate governance Besluit. Indien er substantiële wijzigingen plaatsvinden in de corporate governance structuur van Ajax, of in de toepassing door Ajax van de Code, dan zullen deze ter bespreking aan de AVA worden voorgelegd.

Directie

De directie heeft tot taak de onderneming te besturen. Als zodanig is de directie onder andere verantwoordelijk voor het bepalen en behalen van operationele en financiële doelstellingen van Ajax, het opzetten van de strategie om deze doelen te behalen, de parameters die met betrekking tot de strategie worden toegepast (bijvoorbeeld het bewaken van de financiële ratio’s), de bedrijfscultuur gericht op langetermijnwaarde creatie, het risicoprofiel, de ontwikkeling van resultaten en de voor Ajax relevante aspecten van het MVO-beleid. Meer informatie is daarover opgenomen in het directieverslag. De directie is hierover verantwoording verschuldigd aan de raad van commissarissen en aan de AVA. Bij het vervullen van haar taak laat de directie zich leiden door het belang van Ajax en de met Ajax verbonden ondernemingen, met inachtneming van de belangen van Ajax’ stakeholders. De directie is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels, voor het managen van de risico’s die met de onderneming van Ajax verbonden zijn en voor de financiering van Ajax.

De leden van de directie worden benoemd door de raad van commissarissen, nadat de AVA in kennis is gesteld van de voorgenomen benoeming. De benoemingstermijn is vier jaar (of korter), met de mogelijkheid van herbenoeming. Eén van de leden van de directie wordt door de raad van commissarissen tot directievoorzitter benoemd. Een lid van de directie kan door de raad van commissarissen worden ontslagen nadat de AVA over het voorgenomen ontslag is gehoord. Een ontslagbesluit kan alleen worden genomen, met gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig zijn.

Samenstelling directie
De statutaire directeuren van Ajax zijn: directievoorzitter Edwin van der Sar, directeur spelersbeleid Marc Overmars, financieel directeur Jeroen Slop, operationeel directeur Rutger Arisz. Commercieel directeur Menno Geelen is titulair directeur. Over hen wordt de volgende informatie verstrekt.

Edwin van der Sar (Voorhout, 29/10/1970)
Nederlandse nationaliteit, man. Benoemd in 2015. Zijn benoemingstermijn eindigt op 8/11/2019. Van der Sar heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Van der Sar keepte tijdens zijn carriére 311 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij kwam tijdens zijn professionele loopbaan tevens uit voor Juventus, Fulham en Manchester United. Van der Sar is 130 keer uitgekomen voor het Nederlands elftal. Hij won ruim dertig individuele en teamprijzen, waaronder tweemaal de UEFA Champions League (1995 en 2008) en tweemaal de Wereldbeker voor clubteams (1995 en 2008) met Ajax en Manchester United. Als Ajacied won hij daarnaast vier landtitels (1994, 1995, 1996, 1999), de UEFA Cup (1992), de Europese Supercup (1995) en drie keer de Johan Cruijff Schaal (1993, 1994, 1995). Hij beëindigde zijn actieve voetballoopbaan in de zomer van 2011. Daarna richtte hij de Edwin van der Sar Foundation op en haalde hij het diploma International Master of Sportmanagement aan de Johan Cruyff Institute of Sport Studies.

Marc Overmars (Epe 29/3/1973)
Nederlandse nationaliteit, man. Herbenoemd in 2016 Zijn benoemingstermijn eindigt op 13/11/2020. Overmars heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Tijdens zijn actieve loopbaan als profvoetballer, die in 2009 stopte, speelde Overmars voor respectievelijk Go Ahead Eagles, Ajax, Arsenal FC en FC Barcelona. Daarnaast kwam hij 86 keer uit voor het Nederlands Elftal en scoorde in die interlands 17 keer. Bij Ajax speelde hij 193 officiële wedstrijden, waarin hij 44 keer scoorde. Hij werd met Ajax drie keer landskampioen. Als Ajacied won hij tevens de Champions League, de Wereldbeker voor clubteams, de KNVB Beker en drie keer de Supercup, die later Johan Cruijff Schaal ging heten. Van 2005 tot medio 2012 bekleedde Overmars bij Go Ahead Eagles de functie van commissaris voetbalzaken. Tevens was hij in het seizoen 2011/2012 parttime in dienst bij Ajax als individueel techniektrainer.

Jeroen Slop (Amsterdam, 11/7/1961)
Nederlandse nationaliteit, man. Herbenoemd in 2016. Zijn benoemingstermijn eindigt op 13/11/2020. Slop heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Jeroen Slop studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en begon zijn loopbaan als registeraccountant bij Ernst & Young. Na die periode kwam hij in dienst van Oiltanking Amsterdam, waarvoor hij twee jaar heeft gewerkt. Daarna stapte hij over naar Mabanaft Singapore en vestigde zich voor twee jaar in Singapore. Hij keerde terug naar Europa, ging werken in Hamburg bij Marquard en Bahls AG en ook daar bleef hij twee jaar in dienst. Onder zijn verantwoordelijkheid bij Ajax vallen de afdelingen Controlling, Financiële adminstratie, Ticketing en HR. Tevens is hij lid van de financiële adviescommissie van de KNVB, lid van het ECA-panel Financial Fair Play en vicevoorzitter van de financiële werkgroep van de ECA. Bij Ajax Cape Town en de Ajax Foundation is Jeroen Slop bestuurder.

Rutger Arisz (Groningen, 11/2/1970)
Nederlandse nationaliteit, man. Benoemd in 2017. Zijn benoemingstermijn eindigt op 5/5/2021. Arisz heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Rutger Arisz studeerde rechten in Amsterdam en werkte vervolgens als advocaat bij Houthoff Buruma Avocaten op het gebied van bouw en vastgoed. Na een aantal jaren onder meer als manager voor Schiphol te hebben gewerkt, begeleide Arisz de verbouwing en uitbreiding van een terminal op JFK International Airport, waarvoor hij met zijn gezin naar New York verhuisde. Tijdens zijn studententijd was hij tevens succesvol roeier. Zo nam hij deel aan de olympische spelen in Barcelona (1992) en won hij ondermeer goud op de wereldkampioenschappen in 1989. In zijn vrije tijd is Arisz voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond en lid van de Raad van Toezicht van de stichting The Ocean Cleanup. Hij is als operationeel directeur onder meer verantwoordelijk voor de afdelingen Wedstrijdorganisatie, Veiligheid, Automatisering, Huisvesting, Faciliteiten en Juridische zaken. Arisz neemt in de directie het voortouw voor de langetermijnplanning en organisatieontwikkeling.

Het is bestuurders van Ajax niet toegestaan om meer dan twee commissariaten te hebben bij een grote Nederlandse onderneming als bovenbedoeld. Het aanvaarden van een dergelijk commissariaat is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen.

Het belang van diversiteit wordt door Ajax onderkend. Het diversiteitsbeleid van Ajax voor de directie en de raad van commissarissen onderschrijft de verschillende elementen van een diverse samenstelling waaronder nationaliteit, geslacht, leeftijd, achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring. Ajax beoogt dat dit beleid wordt weerspiegeld in de samenstelling en streeft ernaar om in voldoende mate gewicht toe te kennen aan het diversiteitsbeleid bij het proces van selecteren en benoemen waarbij ook rekening wordt gehouden met het algehele profiel en de overige selectie criteria. Op grond van de wet zijn de zetels in het bestuur van grote naamloze vennootschappen, waaronder Ajax, evenwichtig verdeeld indien ten minste 30% van de zetels door vrouwen wordt bezet en ten minste 30% van de zetels door mannen. Ajax voldoet niet aan dit streefcijfer. De directie bestaat, evenals de raad van commissarissen, volledig uit mannen. Ajax erkent dat geslacht slechts één onderdeel van diversiteit is. Daarnaast spelen zoals gezegd andere diversiteitscriteria een rol bij selectie. Zoals toegelicht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Ajax bij recente vacatures alle elementen van diversiteit nadrukkelijk in het selectieproces betrokken, maar in het bijzonder de beoogde man-vrouw verhouding. Om het streefcijfer een ander aanzien te geven zal Ajax bij komende vacatures in de eerste plaats op zoek gaan naar de meest geschikte vrouwelijke kandidaat.

Tegenstrijdige belangen
Bestuurders van Ajax nemen niet deel aan discussie en besluitvorming indien het een onderwerp betreft waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft. Besluiten tot het aangaan van transacties, waarbij een tegenstrijdig belang van een bestuurder speelt, die van materiële betekenis zijn voor Ajax, behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gerapporteerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en een verklaring dat de relevante bepalingen uit de Code zijn nageleefd. In het verslagjaar zijn geen transacties gerapporteerd, waarbij een tegenstrijdig belang van een bestuurder speelde, die van materiële betekenis zijn voor Ajax.

Beloning
Overeenkomstig het door de AVA vastgestelde beloningsbeleid wordt de beloning van bestuurders van Ajax vastgesteld door de raad van commissarissen op advies van de beloningscommissie. Het beloningsbeleid en de aan de bestuurders toegekende beloning zijn vermeld in de beloningsparagraaf van het verslag van de raad van commissarissen en in de wettelijk voorgeschreven informatie over de in het verslagjaar betaalde beloning op pagina # van de jaarrekening. De belangrijkste elementen van de management contracten met de bestuurders zijn vermeld in het verslag op pagina #.

Risico's en risicomanagement
De interne systemen voor risicobeheersing en controle van Ajax beogen een zodanige mate van zekerheid te verschaffen dat de risico’s voor de club afdoende worden onderkend en beheerst. Deze systemen betreffen in het bijzonder een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering van Ajax, variërend van medische begeleiding en procedures voor scouting tot richtlijnen voor computergebruik, voorschriften die verband houden met “financial controlling, audit, en compliance”, alsmede de naleving van geldende wet- en regelgeving door Ajax in het algemeen. Tevens is voorzien in een controlesysteem dat ziet op een adequate financiële verslaglegging, waardoor een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. Er wordt vanuit de directie en het management veel aandacht besteed aan het onderkennen van risico's, handhaving van de procedures, richtlijnen, functiescheiding en voorschriften. Bovendien is er een gesloten systeem van kracht voor de autorisatie van contracten en betalingen. Een en ander wettigt de conclusie dat de systemen van risicobeheersing en controle in het verslagjaar naar behoren hebben gefunctioneerd.

De directie verklaart dat, gegeven de opzet en werking van de door Ajax gehanteerde risicobeheersings- en controlesystemen in het licht van de financiële verslaggeving:

 • de risicobeheer- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid bieden dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van wezenlijk belang bevat;
 • de directie geen indicaties heeft dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar niet naar behoren zouden hebben gewerkt;
 • de directie geen indicaties heeft dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het lopende boekjaar niet naar behoren zullen werken.

Jaarlijks wordt systematisch de opzet en werking van de belangrijkste risicobeheersings- en controlesystemen beoordeeld en eventuele aanpassingen gemaakt om de risico’s en de grip op deze processen te verbeteren. Mede op eventuele terugkoppelingen uit de werkzaamheden van de accountant door middel van de managementletter en accountantsverslag.

Met betrekking tot het interne systeem van risicobeheersing en controle is geen sprake van significante wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar.

Ajax streeft naar een continue verbetering van haar processen, zowel financieel als operationeel. Hierbij beweegt Ajax in haar vastleggingen en procedures naar een formele organisatie.

Door de implementatie van het AFAS systeem voor de financiële en salarisadministratie en Eventim voor ticketing zijn op onderdelen verbeteringen doorgevoerd. De toegangsrechten worden periodiek beoordeeld en in lijn gebracht met de formele rollen- en rechtenmatrix van Ajax. Ook zijn diverse handmatige controles nu direct in deze systemen opgenomen. Het systeem en de onderdelen daarvan zijn specifiek besproken met de auditcommissie en de raad van commissarissen. De uit gesprekken en werkzaamheden verkregen terugkoppelingen zijn meegenomen in het plan om tot een verdere verbetering te komen van de risicobeheersings- en controlesystemen. Doelstelling is meer en meer controles in de systemen te laten plaatsvinden. Op de onderdelen waar de systemen momenteel nog tekortschieten zijn extra maatregelen genomen en hebben aanvullende controles plaatsgevonden.

Daarnaast heeft Ajax KPMG aangesteld om bepaalde significante processen, zowel operationeel en financieel, te beoordelen. De beoordeling heeft tot doel om vast te stellen dat de processen de betreffende risicos's in voldoende mate afdekken. Hierbij wordt ook gekeken of er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in de processen. De uitkomsten van deze beoordelingswerkzaamheden worden gedurende volgend boekjaar verwacht, waarna een verbeterplan zal worden opgesteld en verbeteringen zullen worden geïmplementeerd. Als onderdeel van de interne beoordeling streeft Ajax er naar om de toetsing van de werking van de interne controlemaatregelen verder te formaliseren en door middel van functiescheiding op de afdeling Controlling en door directe rapportages naar de directie, te verbeteren.

De voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten en strategie van Ajax kunnen als volgt worden gekenschetst.

Marktrisico – Strategisch risico

Wat houdt het risico in?

De marktomstandigheden bepalen mede dat Ajax, in verband met haar sportieve doestelling om continu tot de top van Nederland te behoren, aanzienlijke vaste lasten draagt. Deze lasten, waaronder de salarissen van spelers, liggen op een zodanig niveau, dat de bijdrage van Europees voetbal aan de omzet van Ajax van groot belang is.

Plaatst Ajax zich niet voor Europees voetbal, zoals in seizoen 2017/2018, dan zal het niet mogelijk zijn op heel korte termijn de kostenstructuur aan te passen. De hiermee gepaard gaande impact op de jaarrekening komt onder meer tot uiting in het missen van inkomsten op de onderdelen recettes Europees, tv- inkomsten en Europese premies.

Wat doet Ajax?

Ajax investeert in spelers, coaches, jeugdopleiding, begeleiding van spelers en creëert optimale omstandigheden voor het spelen van wedstrijden.

Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken:

Middel/groot

Ajax zou het risico kunnen afdekken met een gederfde inkomsten verzekering op Europees niveau. Het beleid van Ajax is dit niet te verzekeren in verband met de zeer hoge premies, mede omdat het in de afgelopen 30 jaar twee keer is voorgekomen.

Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet)

Groot

ln de realisatie van 2017/2018 zijn marginale Europese inkomsten verantwoord van € 3,2 miljoen. De impact is groot als substantiële inkomsten uit Europees voetbal ontbreken. Het niet halen van de groepsfase van de Europa League in 2017/2018 is opgevangen door transferinkomsten. In 2018/2019 heeft Ajax zich gekwalificeerd voor de groepsfase van het UEFA Champions League toernooi waardoor voor dat boekjaar een operationele winstverwachting kan worden uitgesproken aangezien de bruto inkomstenstijging hierdoor minimaal € 40,0 miljoen bedraagt.

Kans dat risico zich voordoet.

Middel

Reputatie (vandalisme en geweld) – Strategisch risico

Wat houdt het risico in?

Vandalisme en geweld kunnen leiden tot een verhoging van kosten en daarnaast tot vermindering van inkomsten. Deze effecten treden met name op indien dergelijke wanordelijkheden afname van bezoekersaantallen en verminderde interesse van sponsors tot gevolg hebben.

Bovendien kunnen aan Ajax in verband daarmee sancties worden opgelegd door de betreffende voetbalbonden met aanzienlijke financiële consequenties.

Wat doet Ajax?

Investeren in veiligheid rondom wedstrijd organisatie en daarbuiten door middel van fysieke en niet fysieke beveiliging. Een groot gedeelte van de uitgaven om dit risico te beperken betreft inzet van mensen. Tevens heeft Ajax voor diverse mogelijke gevolgen van het risico schadeverzekeringen afgesloten.

Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken:

Middel

Met waar mogelijk verzekeringsdekking en met goed opgeleide mensen probeert Ajax dit risico maximaal af te dekken.

Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet)

Middel

ln 2017/2018 zijn er geen materiële consequenties van wangedrag in de cijfers verwerkt.

Kans dat risico zich voordoet:

Gering

Reputatie (overige ongewenste omgangsvormen) – Strategisch risico
Wat houdt het risico in?
Ajax wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Eens te meer omdat aan Ajax de zorg over kinderen, in de jeugdopleiding van de club, wordt toevertrouwd. Mensen respecteren over het algemeen genomen elkaars grenzen, maar het kan voorkomen dat dit niet het geval is.
Wat doet Ajax?
Ajax streeft een zorgvuldig selectie- en aannamebeleid na. Ajax vereist dat een VOG (verklaring omtrent gedrag) wordt overgelegd voor alle medewerkers en vrijwilligers in functies bij de jeugdopleiding. De club heeft een protocol opgesteld hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen. Het preventieve beleid bestaat onder andere uit het tonen van voorbeeldgedrag, scholing, voorlichting en toepassen van de kernwaarden van de club. Daarnaast is er aandacht voor handhaving van de gedragsregels, opvang bij de vertrouwenspersoon en een formele afhandeling van klachten.
Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken:
Groot
Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):
Groot in de vorm van de reputatieschade en de negatieve uitstraling in de media.
Kans dat risico zich voordoet:
Klein door de aanvullende maatregelen

Risico marktwaarde speler - Operationeel risico

Wat houdt het risico in?

 1. 1.De marktomstandigheden spelen eveneens een rol bij de hoogte van de vergoeding waarop Ajax aanspraak kan maken in verband met de transfer van een speler. Deze kan in positieve of negatieve zin afwijken van de boekwaarde van de betreffende speler.
 2. 2.Bovendien is het niet ondenkbaar dat een speler als gevolg van een ernstige blessure blijvend niet meer in staat is te voetballen, zodat een afschrijving wegens permanente waardevermindering moet plaatsvinden.

Wat doet Ajax?

 1. 1.Ten aanzien van het eerste risico zorgt Ajax door het continu verbeteren van de kwaliteiten van de spelers door het creëren van optimale omstandigheden dat het niveau van de speler wordt verhoogd. Dit zou een positief effect moeten hebben op de marktwaarde. Het risico dat de markt door teruglopende inkomsten (recette, tv-gelden en sponsors) minder bereid is te betalen valt niet af te dekken.
 2. 2.Ajax maakt dit risico beheersbaar door het afsluiten van een transferwaardeverzekering met een dekking indien er sprake is van een ernstige blessure en de speler blijvend niet meer in staat is te voetballen.

Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken)

Groot voor marktontwikkelingen.

Klein voor ernstige blessure en blijvend niet meer in staat te voetballen.

Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):

Groot

Gezien de effecten van de transfersommen op het netto resultaat en de schommelingen van de transfersommen over de jaren is een kwantitatieve impact niet weer te geven ten aanzien van deze risico’s.

Voor boekjaar 2017/2018 is er geen sprake van significante negatieve impact van deze risico's op de cijfers, doordat aanzienlijke transferopbrengsten gerealiseerd zijn.

Kans dat risico zich voordoet:

Klein

Risico werking ticketing systeem – operationeel risico
Wat houdt het risico in?
Werking van het ticketing systeem wordt beïnvloed door technische mankementen en digitale aanvallen van buiten af.
Wat doet Ajax?
Ajax controleert of er certificering van het systeem bestaat en doet steekproefcontroles op de werking.
Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken):
Groot
Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):
Groot
Op een wedstrijddag moeten meer dan 50.000 bezoekers met een geldig ticket de wedstrijd kunnen bijwonen.
Kans dat risico zich voordoet
Middel
Er zijn regelmatig personen die via hacken het systeem proberen te infiltreren. Door bugs in het systeem zijn onderdelen van het systeem korte tijd niet te gebruiken, maar dit wordt meestal spoedig opgelost.

Debiteuren risico i.v.m. transfersommen - Financieel risico

Wat houdt het risico in?

Er geldt een debiteurenrisico in het algemeen en met betrekking tot transfersommen in het bijzonder.

Wat doet Ajax?

Ajax zal zoveel mogelijk verlangen dat de club die een transfersom aan Ajax moet betalen afdoende zekerheid van betaling verstrekt, zoals bankgaranties of concerngaranties. Hier wordt de solvabiliteit van de betreffende garantieverstrekker beoordeeld. Ajax probeert bij de onderhandelingen zoveel mogelijk garantie te verkrijgen van financiële instellingen met toereikende rating.

Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken)

Groot

Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):

Groot

Op balansdatum staat een bedrag te ontvangen in verband met transfersommen open van € 76,4 miljoen. Voor dit bedrag zijn zekerheden verstrekt tot een bedrag van € 75,6 miljoen. De exposure op balansdatum is derhalve € 0,8 miljoen en bestaat voornamelijk uit solidariteitsbijdragen en aanvullende (voorwaardelijke) transfersommen bij doorverkoop van spelers.

Kans dat risico zich voordoet:

Klein

Er hebben zich in 2017/2018 geen voorvallen voorgedaan van clubs die in gebreke zijn gebleven wat betreft de betaling van materiële transfergelden.

Marktrisico i.v.m. beleggingsportefeuille- Financieel risico
Marktrisico betreft het risico dat de waarde van een belegging fluctueert als gevolg van externe factoren door wijzigingen in de hoogte van bijvoorbeeld de inflatie- en rentestanden, de valutakoers of de marktprijs van een investering. AFC Ajax NV streeft er naar om het marktrisico welke de onderneming loopt zo veel mogelijk te beperken. Door de vennootschap wordt een beleggingsportefeuille met een zeer defensief risicoprofiel aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van AFC Ajax NV het beheer over de beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Primair wordt de beleggingsportefeuille aangehouden in obligaties en liquiditeiten die op korte termijn oproepbaar zijn door AFC Ajax NV. Gezien het zeer defensieve risicoprofiel bevat de positie een brede spreiding over obligaties van zowel overheden als van bedrijven met een sterk kredietprofiel.
Wat houdt het risico in?
Dit betreft het risico dat de waarde van een belegging fluctueert als gevolg van externe factoren door wijzigingen in de hoogte van bijvoorbeeld de inflatie- en rentestanden, de valutakoers of de marktprijs van een investering.
Wat doet Ajax?
Ajax streeft er naar om het marktrisico welke de onderneming loopt zo veel mogelijk te beperken. Door de vennootschap wordt een beleggingsportefeuille met een zeer defensief risicoprofiel aangehouden bij een bank. De bank voert voor rekening en risico van Ajax het beheer over de beleggingen, aan de hand van vooraf opgestelde beleggingsrichtlijnen. Primair wordt de beleggingsportefeuille aangehouden in obligaties en liquiditeiten die op korte termijn oproepbaar zijn door Ajax
Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken)
Klein
Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):
Groot
Op balansdatum heeft AJAX een beleggingsportefeuille van € 23,9 miljoen. Gezien het zeer defensieve risicoprofiel bevat de positie een brede spreiding over obligaties van zowel overheden als van bedrijven met een sterk kredietprofiel.
Kans dat risico zich voordoet:
Klein
Er hebben in 2017/2018 geen grote negatieve waarde mutaties plaatsgevonden. De overall positieve waarde verandering van de portefeuille bedroeg € 0,2 miljoen.

Liquiditeitsrisico - Financieel risico
AFC Ajax NV streeft ernaar om flexibiliteit in de financiering te waarborgen door een voldoende groot deel van de geldmiddelen uit te zetten zonder beperkende voorwaarden aan de opeisbaarheid. Hiertoe beoordeelt de onderneming de verwachte kasstromen van het eerstkomende jaar in gedetailleerde vorm. Het doel is te allen tijde voldoende liquiditeit ter beschikking te hebben om de liquiditeitsbehoefte in de eerstkomende jaren zeker te stellen.
De onderneming beschikt niet over een kredietfaciliteit.
De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) en van hedge-activiteiten. Voor een nader inzicht in specifieke elementen van het liquiditeitsrisico zoals de looptijden van de financiële verplichtingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen, wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en de toelichting daarop.
Wat houdt het risico in?
Dat AJAX niet beschikt over voldoende liquiditeit om de liquiditeitsbehoefte in de eerstkomende jaren zeker te stellen en daarmee de continuïteit van de onderneming.
Wat doet Ajax?
AFC Ajax NV streeft ernaar om flexibiliteit in de financiering te waarborgen door een voldoende groot deel van de geldmiddelen uit te zetten zonder beperkende voorwaarden aan de opeisbaarheid. Hiertoe beoordeelt de onderneming de verwachte kasstromen van het eerstkomende jaar in gedetailleerde vorm. Indien de liquiditeitspositie niet afdoende is om de kasstromen af te dekken in de toekomst zal er worden gekeken worden hoe de kasstromen beperkt kunnen worden.
Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken)
Klein
Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):
Groot
De onderneming beschikt niet over een kredietfaciliteit.
Op balansdatum heeft AJAX een beleggingsportefeuille van € 23,9 miljoen en een kaspositie van € 12,2 miljoen.
Kans dat risico zich voordoet:
Klein
In 2017/2018 was er een negatieve operationele kasstroom van € 11,7 miljoen. De huidige kaspositie kan een dergelijke negatieve operationele kasstroom opvangen.

Licentierisico - Juridisch risico
Wat houdt het risico in?
Ajax moet over een toegekende licentie beschikken om betaald voetbal te kunnen spelen.
Wat doet Ajax?
Ajax vraagt de licentie aan en heeft de regelgeving geïmplementeerd in de organisatie zodanig dat de toekenning moet slagen.
Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken)
Groot
Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):
Groot, geen voetbalinkomsten en schadeclaims. Inschatting dat dit meer dan de jaaromzet bedraagt.
Kans dat risico zich voordoet
Klein

Samenwerkingsrisico - Juridisch risico

Wat houdt het risico in?

De mate waarin clubs en voetbalbonden er in slagen samen te werken - en niet te vergeten de beperkte mate waarin dat is toegestaan - beïnvloedt de resultaten van alle clubs. Hierbij is van invloed de manier waarop clubs met elkaar concurreren, zowel zakelijk als op het voetbalveld.

Wat doet Ajax?

Ajax heeft een actieve rol in allerlei organisaties en stakeholdersorganen zoals KNVB, ECA, ECV, UEFA, etc. Hiermee probeert Ajax een positieve bedrage te leveren aan de discussie.

Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken):

Middel

Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):

Middel

De impact van dit risico is niet direct te kwantificeren.

De impact van dit risico is dat dit altijd zijn weerslag in de cijfers zal hebben.

Kans dat risico zich voordoet

Middel

Wet- en Regelgeving Risico - Juridisch risico

Wat houdt het risico in?

De positie van Ajax is mede afhankelijk van bestaande nationale en internationale wet- en regelgeving. Wijzigingen daarin, alsmede de toepassing ervan, kunnen nadelige consequenties hebben voor de bedrijfsvoering.

Wat doet Ajax?

Ajax heeft een actieve rol in allerlei organisatie en stakeholders organen waarbij er direct contact is met diverse overheidsorganen zoals de belastingdienst en het ministerie van Financiën. Hiermee probeert Ajax positieve bijdragen te leveren aan de discussie.

Risicobereidheid (bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken):

Middel/groot

Ajax heeft recent het Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst geformaliseerd.

Impact (de gevolgen als het risico zich voordoet):

Groot

Voorbeeld zijn de effecten van de “Bos-tax” en de behandeling omtrent de belastingen op intermediairsvergoedingen. De gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerkt in de cijfers voor 2017/2018 met name op het gebied van de fiscale wetgeving.

Gezien het variabele karakter van wanneer en tegen welke vergoedingen transfers plaatsvinden is de impact op fiscale gevolgen op vergoedingen aan intermediairs en effecten van de “Bos-tax” niet te kwantificeren.

Kans dat risico zich voordoet:

Groot

Door op nationaal en internationaal niveau contacten te onderhouden met andere clubs en relevante organisaties wordt een inspanning geleverd ter beheersing van alle voornoemde risico’s en externe factoren.  

Raad van commissarissen

Het is de taak van de raad van commissarissen om toezicht te houden op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken bij Ajax en op de met Ajax verbonden onderneming. Bovendien geeft de raad van commissarissen adviezen aan de directie. Bij de uitoefening van zijn taak laat de raad van commissarissen zich leiden door het belang van Ajax en de met Ajax verbonden ondernemingen, met inachtneming van de belangen van Ajax’ stakeholders.

Het toezicht betreft onder andere het bereiken van Ajax’ doelstellingen, de strategie van de onderneming en de inherente risico’s verbonden aan de activiteiten van Ajax, de opzet en effectiviteit van de risicobeheersing en controlesystemen, de financiële verslaglegging, compliance met betrekking tot toepasselijke wet- en regelgeving, de relatie tussen Ajax en de aandeelhouders en de voor Ajax relevante aspecten van het MVO-beleid.

De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de agenda, zit de vergaderingen van de raad van commissarissen en de AVA voor, ziet toe op een juist functioneren van de raad van commissarissen en de subcommissies, zorgt voor een adequate informatieverstrekking aan de commissarissen en is het aanspreekpunt namens de raad van commissarissen voor de leden van de directie.

De raad van commissarissen ziet erop dat tenminste eenmaal per jaar rapportage en evaluatie plaat vindt van de strategie, de belangrijkste risico’s, en het resultaat van de beoordeling door de raad van commissarissen van de opzet en de effectiviteit van de risico beheersing en controle systemen, alsmede eventuele wezenlijke wijzigingen daarin.

De taakverdeling en de procedures die gelden voor de raad van commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de raad van commissarissen dat op de website van Ajax is geplaatst.

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de AVA op voordracht van de raad van commissarissen. De AVA kan bij een gewone meerderheid die ten minste een derde vertegenwoordigt van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat thans uit vijf leden: Leo van Wijk (voorzitter), Danny Blind, Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing. Over hen wordt de volgende informatie verstrekt.

Leo van Wijk (Amsterdam 18/10/1946)
Nederlandse nationaliteit, man. Benoemd in 2012, herbenoemd in 2015. Zijn benoemingstermijn eindigt op 15 november 2019. Sinds 13 november 2015 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van Wijk heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Leo van Wijk voetbalde en honkbalde in zijn jeugd bij Ajax. Na zijn studie econometrie ging hij in 1971 aan de slag bij KLM. Daar vervulde hij diverse functies, onder andere van 1997 tot 2007 als president-directeur en als CEO.

Danny Blind (Oost-Souburg 1/8/1961)
Nederlandse nationaliteit, man. Benoemd in 2018. Zijn benoemingstermijn eindigt op 12 november 2021. Blind heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Danny Blind voetbalde tussen 1986 en 1999 voor AFC Ajax. Daarnaast was hij als jeugdtrainer, directeur spelersbeleid, Hoofd jeugdopleiding, hoofdcoach en technisch manager aan de club verbonden. In 2007 was hij technisch directeur van Sparta. In de periode 2012 – 2015 was hij assistent-bondscoach van het Nederlands elftal en in de periode 2015-2017 bondscoach. Danny Blind is bestuurslid en ambassadeur voor de stichting Spieren voor Spieren en tevens ambassadeur voor de Stichting Niet Blind.

Ernst Ligthart (Zeist 2/6/1969)
Nederlandse nationaliteit, man. Benoemd in 2012, herbenoemd in 2016. Zijn benoemingstermijn eindigt op 13 november 2020. Ligthart heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Ernst Ligthart is actief lid van de vereniging AFC Ajax na voorheen gespeeld te hebben in Zaterdag 1 en was daarna ledenraadslid en in 2011 een periode interim bestuurslid van Ajax. Ernst is managing partner in een advocatenmaatschap en vertolkt daarnaast diverse adviesfuncties. Ook is hij lid van de raad van commissarissen bij Johan Cruijff Arena NV. Tevens is hij lid van de tuchtcommissie amateurvoetbal van de KNVB. Ernst Ligthart is onder andere klankbord en aanspraakpunt voor de ondernemingsraad van Ajax.

Leen Meijaard (Delft 25/5/1961)
Nederlandse nationaliteit, man. Benoemd in 2016. Zijn benoemingstermijn eindigt op 8 november 2019. Meijaard heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Leen Meijaard was van 2002 tot 2017 werkzaam bij BlackRock waarvan de laatste 10 jaar als lid van de Raad van Bestuur van BlackRock voor Europa, het Midden Oosten en Azië. Daarvoor werkte hij bij Robeco, Fidelity Investments en het Ministerie van Financiën. Thans is hij Board Member bij Dutch Venture Initiative, Advisory Board Member bij Anthos en extern adviseur van de beleggingscommissie van Pensioenfonds Grafische Bedrijfsfondsen.

Peter Mensing (Amsterdam 12/3/1960)
Nederlandse nationaliteit, man. Benoemd in 2016. Zijn benoemingstermijn eindigt op 8 november 2019. Mensing heeft geen commissariaten bij een grote Nederlandse onderneming (d.w.z. een onderneming die verplicht is tot opmaken van de jaarrekening overeenkomstig titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Peter Mensing was in de periode 1984 – 2015 werkzaam bij Booz Allen Hamilton, Booz & Company en Strategy & als Senior Vice President verantwoordelijk voor Europa. Momenteel is hij Senior Advisor bij Bregal Freshstream in Londen. Daarnaast is het (president) commissaris bij Ksyos, Eurocaps, Vascobelo, Lagerwey en Lunchgarden. Tevens is hij bestuurder bij Dioraphte en lid van de advisory board van Ponooc.
Hij is tevens lid van de Raad van Advies bij de Nederlandse Orde van Advocaten en voorzitter van de Stichting Stadsschouwburg Fonds. Hij is lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Philharmonisch Orkest, de Balie en de Vodafone Foundation.

Per balansdatum bezit Leo van Wijk 100 aandelen Ajax en bezit Edwin van der Sar 1.200 aandelen en houden de overige commissarissen en de leden van de directie geen aandelen of optierechten in de vennootschap.

Rooster van aftreden

Naam

Datum in functie

Aftredend in

Leo van Wijk

14 juni 2012

2019

Ernst Ligthart

14 december 2012

2020

Leen Meijaard

14 april 2016

2019

Peter Mensing

14 april 2016

2019

Danny Blind

23 april 2018

2021

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een termijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.

Profiel en diversiteit
Overeenkomstig het bepaalde in de profielschets wordt gestreefd naar een samenstelling van de raad van commissarissen waarin deskundigheid op een aantal specifieke terreinen is gewaarborgd. De raad van commissarissen meent dat daaraan thans wordt voldaan.

Bovendien wordt gestreefd naar een samenstelling van de raad van commissarissen zodanig dat de commissarissen kritisch en onafhankelijk van elkaar functioneren, alsmede onafhankelijk van de directie en van enig persoonlijk belang. Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van best practice bepaling 2.1.8. van de Nederlandse corporate governance code.

Op grond van de wet bestuur en toezicht d.d. 1 januari 2013 zijn de zetels in het bestuur van grote naamloze vennootschappen, waaronder Ajax, evenwichtig verdeeld indien ten minste 30% van de zetels door vrouwen wordt bezet en ten minste 30% van de zetels door mannen. Ajax voldoet niet aan dit streefcijfer. De raad van commissarissen bestaat volledig uit mannen. Ajax erkent dat geslacht slechts één onderdeel van diversiteit is. Daarnaast spelen andere diversiteitscriteria een rol bij selectie zoals ervaring, achtergrond, kennis, deskundigheid en inzicht. Verwezen wordt naar het beleid van Ajax om te komen tot meer diversiteit zoals weergegeven in het verslag van de raad van commissarissen.

Reglement raad van commissarissen
De taken en verantwoordelijkheden, alsook de interne procedures voor de raad van commissarissen, zijn vastgelegd in het daarvoor geldende reglement dat op de website van Ajax is geplaatst. Tevens zijn daar de volgende bijlagen geplaatst: (1) samenstelling RvC en commissies, (2) profielschets, (3) rooster van aftreden, (4) overzicht van directiebesluiten die RVC goedkeuring behoeven; alsmede de reglementen van de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Tegenstrijdig belang
Commissarissen van Ajax nemen niet deel aan discussie en besluitvorming indien het een onderwerp betreft waarbij de commissaris een tegenstrijdig belang heeft. Besluiten tot het aangaan van transacties, waarbij een tegenstrijdig belang van een commissaris speelt, die van materiële betekenis zijn voor Ajax, behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gerapporteerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en een verklaring dat de relevante bepalingen uit de Code zijn nageleefd. Het onderwerp tegenstrijdig belang is tweemaal in de raad van commissarissen besproken. De eerste keer betrof dit een part time opdracht voor de zoon van commissaris Leen Meijaard die als ZZP-er werkzaamheden verricht voor de marketing afdeling van Ajax. De tweede keer betrof dit het aantrekken van Daley Blind, zoon van commissaris Danny Blind, als nieuwe speler van Ajax. Het eerste geval is niet van materiële betekenis, het tweede wel. In beide gevallen is erop toegezien dat de transacties tot stand zijn gekomen tegen op de markt gebruikelijke condities, dat de betrokken commissaris niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betreffende onderwerp en dat ook overigens de relevante beste practice bepalingen uit de Code zijn nageleefd.

Beloning
Commissarissen van Ajax ontvangen geen beloning.

Besluiten onderworpen aan RvC goedkeuring:
Een aantal besluiten van de directie is onderworpen aan goedkeuring door de raad van commissarissen. Bijvoorbeeld: het nemen van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking die van ingrijpende betekenis is, statutenwijziging, het aanvragen van het faillissement, een voorstel tot fusie. Verwezen wordt naar bijlage 4 bij het reglement van de raad van commissarissen dat op de website van Ajax is geplaatst.

Commissies:
De raad van commissarissen kent drie commissies. De auditcommissie, de beloningscommissie en de selectie- en benoemingscommissie. De functie van deze commissies is om de besluitvorming door de raad van commissarissen voor te bereiden. Voor de betreffende commissies zijn reglementen opgesteld die geplaatst zijn op de website van Ajax.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Jaarlijks wordt binnen zes maanden na einde van het boekjaar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gehouden. Op de agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen: (i) behandeling van het jaarverslag, (ii) vaststelling van de jaarrekening, (iii) voorstel bestemming resultaat, (iv) décharge van de directie en (v) décharge van de raad van commissarissen. De vergadering wordt bijeen geroepen door de directie of de raad van commissarissen. Oproeping vindt plaats niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de vergadering. De oproeping vindt plaats door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging op de website van Ajax. De vergadering wordt gehouden in Amsterdam, Ouder-Amstel of op de luchthaven Schiphol. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder die zich tijdig en op de bij oproeping voorgeschreven wijze heeft aangemeld is bevoegd de AVA bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. In de oproeping wordt de uiterste datum van aanmelding vermeld. Deze datum is niet vroeger gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping wordt bepaald dat als stem- en/of vergadergerechtigden zullen gelden zij die op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering (“het registratietijdstip”) deze rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de vennootschap daartoe aangewezen (deel)register. Ook het registratietijdstip wordt in de oproeping vermeld. Naast persoonlijke aanwezigheid in de vergadering is het mogelijk om de vergaderrechten uit te oefenen door een schriftelijk gevolmachtigde, waaronder mede wordt verstaan een elektronische volmacht. De wijze van volmachtverlening en het uiterste tijdstip dat de vennootschap de volmacht moet hebben ontvangen worden in de oproeping bepaald. Iedere stemgerechtigde, of zijn vertegenwoordiger, moet de presentielijst tekenen. De AVA wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen. Is ook deze afwezig dan wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van c is bevoegd voor een AVA een andere voorzitter aan te wijzen. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Van het verhandelde in de AVA worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten bewijze daarvan door hen getekend. De vastgestelde notulen worden op de website van de vennootschap geplaatst. Op verzoek worden de conceptnotulen binnen drie maanden na de vergadering aan aandeelhouders ter beschikking gesteld zodat zij op de conceptnotulen kunnen reageren. Indien, in afwijking van het voorgaande, een notarieel proces-verbaal van de vergadering wordt opgemaakt, dan wordt het proces-verbaal door de voorzitter mede ondertekend en op de website van de vennootschap geplaatst. De directie en de raad van commissarissen verschaffen de AVA alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien een beroep wordt gedaan op het bestaan van een zwaarwichtig belang als hiervoor bedoeld, dan wordt dit gemotiveerd toegelicht.

Indien de directie ten minste zestig dagen vóór die van de vergadering schriftelijk een met redenen omkleed verzoek daartoe heeft ontvangen van aandeelhouders die alleen of gezamenlijk voldoen aan de wettelijke minimum drempel (vertegenwoordiging van ten minste 3% van het geplaatste kapitaal), wordt het in het verzoek genoemde onderwerp op de agenda geplaatst. Op grond van de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid kan de directie het verzoek afwijzen.

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1.6. van de Code geldt: “Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met het bestuur. Wanneer één of meer aandeelhouders het voornemen hebben de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer bestuurders of commissarissen, wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (de responstijd). De mogelijkheid van het inroepen van de responstijd geldt ook voor een voornemen als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering op grond van artikel 2:110 BW. De desbetreffende aandeelhouder respecteert de door het bestuur ingeroepen responstijd, bedoeld in best practice bepaling 4.1.7.”

Indien de directie een responstijd inroept, zal deze maximaal 180 dagen bedragen te rekenen vanaf het tijdstip dat de directie door één of meer aandeelhouders is geïnformeerd over het verzoek om het betreffende onderwerp op de agenda te plaatsten tot aan de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin het onderwerp zal worden behandeld. De directie gebruikt deze periode voor beraadslaging en constructief overleg. De responstijd wordt per algemene vergadering slechts eenmaal ingeroepen en geldt niet ten aanzien van een aangelegenheid waarvoor reeds eerder een responstijd is ingeroepen.

Beschermingsmaatregelen

De beschermingsmaatregelen tegen een overname van de zeggenschap over Ajax houden verband met:

 • Het op Ajax toepasselijke structuurregime.
 • Het belang van 73% dat de vereniging AFC Ajax in de vennootschap houdt.
 • Het bijzonder aandeel dat de vereniging AFC Ajax in de vennootschap houdt.
 • De mogelijkheid om financieringspreferente aandelen uit te geven.

Een overname van de zeggenschap over Ajax of de wens daartoe is niet actueel. Daarom wordt het schetsen van de omstandigheden waaronder Ajax een beroep zou doen op de genoemde beschermingsmaatregelen op dit moment geen zinvolle exercitie geacht. Ajax kent geen gecertificeerde aandelen.

MVO

Naast de Ajax Foundation kent Ajax onder meer de volgende MVO-beleidsonderdelen:

 • Ajax waarborgt de privacy van en communiceert met supporters, leden, sponsoren en andere stakeholders. Hierbij worden wettelijke voorschriften uiteraard nageleefd.
 • De tevredenheid van werknemers wordt structureel gepeild onder meer met behulp van informatie die de ondernemingsraad vergaart en in overlegvergaderingen met de directie deelt.
 • Ten aanzien van duurzaamheid ondersteunt Ajax het beleid op dit gebied, zoals de Johan Cruijff ArenA dit uitwerkt met behulp van onder andere windenergie en zonnepanelen ten behoeve van een duurzaam stadion.


Artikel 10 van de EU overnamerichtlijn

 1. 1.aAandelen

Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld:
45.000.000 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45
14.999.999 preferente aandelen van nominaal EUR 0,45
1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45

Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld:
18.333.332 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45
1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45

Aan de gewone aandelen zijn geen bijzonder winstrechten of zeggenschapsrechten verbonden. Het bijzonder aandeel wordt gehouden door de vereniging Amsterdamsche Football Club “Ajax”. Aan de goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel zijn onderworpen besluiten van de directie van de vennootschap omtrent:

 1. a.wijziging van een handelsnaam van de vennootschap;
 2. b.wijziging van de bestaande kernactiviteiten van de vennootschap;
 3. c.wijziging van het logo, de clubkleuren rood-wit en/of het tenue gedragen tijdens thuiswedstrijden bestaande uit een wit shirt met verticaal rode baan over borst en rug, rode kraag en rode mouwomslagen, alsmede een witte broek en witte kousen met rode omslag;
 4. d.wijziging van de bestaande stadionlocatie te Amsterdam;
 5. e.wijziging van de structuur van de op topvoetbal gerichte jeugdopleiding alsmede wijzigingen in de ten behoeve van deze jeugdopleiding gebruikte accommodaties en faciliteiten;
 6. f.wezelijke wijzigingen in de structuur van het functioneren van jeugd- en amateurelftallen;
 7. g.de verstrekking, wijziging en intrekking van licenties en sublicenties;
 8. h.het doen van een voorstel tot statutenwijziging.

 1. 1.bPreferente aandelen
  Per balansdatum waren geen preferente aandelen uitgegeven. Preferente aandelen worden uitsluitend uitgegeven voor financieringsdoeleinden. Naast stemrecht geven de preferente aandelen recht op een preferent dividend uit de winst.
 1. 2.Beperking door de vennootschap van de overdracht van aandelen.

Het bijzonder aandeel kan worden overgedragen aan de vennootschap. Iedere andere overdracht dan die aan de vennootschap kan slechts geschieden met goedkeuring van de directie en de raad van commissarissen. Bij gebreke van die goedkeuring vervallen de rechten die in de statuten aan de houder van het bijzonder aandeel als zodanig zijn toegekend.

 1. 3.Deelnemingen waarvoor een wettelijke meldingsplicht bestaat.

Op grond van het register van de AFM worden direct of indirect substantiële deelnemingen in de vennootschap gehouden door de navolgende meldingsplichtigen:

Vereniging AFC Ajax

73,00%

NN Group N.V.

5,29%

Invesco Ltd.

4,99%

M.C.M. Strating - Schulte Fischedick

3,01%

R.E. Strating

3,01%

I.E. Strating

3,01%

 1. 4.Bijzonder zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen en de naam van de gerechtigde (zie hierboven sub 1).
 1. 5.Het mechanisme voor controle van een regeling die rechten toekent aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, wanneer de controle niet rechtstreeks door de werknemers wordt uitgeoefend.

Er is thans geen werknemersaandelenparticipatieplan of optieplan operationeel.

 1. 6.Beperking van stemrecht, termijnen voor de uitoefening van stemrecht, uitgifte (met medewerking van de vennootschap) van certificaten van aandelen.

Uit de statuten van de vereniging AFC Ajax vloeit voort dat een besluitvorming omtrent een voorstel tot uitoefening van stemrecht op het bijzonder aandeel in de vennootschap is opgedragen aan de bestuursraad van de vereniging. Een dergelijk besluit wordt genomen in een vergadering van de bestuursraad waarin ten minste vijf bestuursleden aanwezig zijn en kan alleen worden genomen indien niet meer dan één bestuurslid tegenstemt.

 1. 7.Elke overeenkomst met een aandeelhouder, voor zover aan de vennootschap bekend, die aanleiding kan geven tot beperking van de overdracht van aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen of tot beperking van het stemrecht.

Dergelijke overeenkomsten zijn de vennootschap niet bekend.

 1. 8.Voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging van de statuten.
 1. 8.aBestuurders (benoeming, schorsing, ontslag)

De raad van commissarissen benoemt de leden van de directie. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de directie niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig zijn. Indien in een eerste vergadering waarvoor een voorstel tot ontslag van een lid van de directie staat geagendeerd, niet alle commissarissen aanwezig zijn, kan het voorstel worden geplaatst op de agenda van een tweede vergade­ring waarin geldig over het voorstel kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige commissarissen. De raad van commissarissen kan een lid van de directie schorsen. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing. Een lid van de directie treedt af uiterlijk op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt. Op de benoeming en het ontslag van de leden van de directie is voorts artikel 158 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 1. 8.bCommissarissen (benoeming)

De commissarissen worden, op voordracht van de raad van commissarissen, benoemd door de algemene vergadering dan wel, indien lid 6 van dit artikel toepassing vindt, door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen maakt de voordracht bekend aan de ondernemingsraad en aan de algemene vergadering. Iedere aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt daarbij rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor die plaats het in lid 4 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het hiervoor bepaalde in lid 4 van dit artikel. De algemene vergadering kan met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen hun stem aan de kandidaat onthouden maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2, 4 en 5 van dit artikel zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het hierna bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 24, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het versterkte aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van lid 4. De toelichting bij de agenda voor een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een voorstel tot benoeming van een commissaris aan de orde wordt gesteld, moet ten minste de navolgende punten bevatten:

 1. a.mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal of is ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
 2. b.de naam van de persoon die de Raad van Commissarissen wenst voor te dragen, onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan;
 3. c.de motivering van de voordracht;
 4. d.de gegevens betreffende de voorgedragen kandidaat als bedoeld in lid 3.

De agenda voor een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een voorstel tot benoeming van een commissaris aan de orde wordt gesteld moet ten minste de navolgende punten bevatten:

 1. a.gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
 2. b.onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbeveling doet: het voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen op de voordracht geplaatste kandidaat.

De oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders mag eerst geschieden indien vaststaat dat de raad van commissarissen de ondernemingsraad gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld een aanbeveling te doen casu quo, indien sprake is van een voorgenomen benoeming met betrekking waartoe de ondernemingsraad een versterkt recht van aanbeveling als bedoeld in lid 4 heeft, een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon door de raad van commissarissen op de voordracht is geplaatst of de ondernemingsraad te kennen heeft gegeven geen gebruik te maken van haar in dat lid bedoelde versterkte recht van aanbeveling.

 1. 8.cCommissarissen (aftreden en opzeggen van het vertrouwen)

Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit dient met redenen omkleed te zijn. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3 van dit artikel. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de directie, de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 22.

 1. 8.dStatutenwijziging

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedge­keurd door de raad van commissarissen. Een besluit tot wijziging van de statuten waarbij één of meer van de aan het bijzonder aandeel verbonden rechten wijzigingen zouden ondergaan, de naam van de vennootschap wordt gewijzigd of het doel van de vennootschap wordt gewijzigd kan niet worden genomen dan na verkregen goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede te Amsterdam ter plaatste bij de oproeping te bepalen ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar wor­den gesteld voor aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers en pand­houders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop der vergadering.

 1. 9.Bevoegdheden van de leden van het bestuur, met name of zij tot uitgifte of inkoop van aandelen kunnen overgaan.

De directie is belast met het besturen van de vennootschap en vertegenwoordigt de vennootschap, onverminderd het bepaalde in de wet en de statuten. Voor wat betreft de uitgifte van aandelen en de verkrijging van eigen aandelen vloeit uit de statuten het navolgende voort.

 1. 9.aUitgifte van aandelen

Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de directie. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze bevoegdheid van de directie betreft alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaren. De aanwijzing van de directie als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij deze aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. Eindigt de bevoegdheid van de directie, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergade­ring. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Op uitgifte van aandelen en op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is voorts artikel 96, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepas­sing.

 1. 9.bEigen aandelen

De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:

 1. a.het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs, en
 2. b.het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werkne­mers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Verkrijging of vervreemding van eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de directie. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in lid 2. Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 89a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d en 118, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 1. 10.Belangrijke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en die tot stand komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over de vennootschap nadat een openbaar bod in de zin van artikel 6a of artikel 6e van de Wte 1995 is uitgebracht, alsmede de gevolgen van die overeenkomsten, tenzij de overeenkomsten of gevolgen zodanig van aard zijn dat de vennootschap door de mededeling ernstig wordt geschaad.

Bij overeenkomsten als boven genoemd is de vennootschap geen partij.

 1. 11.Elke overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder of werknemer die voorziet in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod in de zin van artikel 6a of artikel 6e van de Wte 1995.

De vennootschap heeft een overeenkomst als boven genoemd niet gesloten met een bestuurder of werknemer.

De Nederlandse corporate governance code

Op 8 december 2016 werd een nieuwe Code gepubliceerd die in werking is getreden op 1 januari 2017. De Code kan worden gedownload via http://www.mccg.nl.

Zoals in de Code is bepaald geldt dat corporate governance moet worden toegesneden op de individuele bedrijfsspecifieke omstandigheden waardoor het gerechtvaardigd kan zijn dat bepaalde artikelen van de Code niet van toepassing zijn of daarvan wordt afgeweken.

Ajax onderschrijft in beginsel de principes van de code en voldoet aan de meeste best practice bepalingen. Van een klein aantal principes en best practice bepalingen wordt door Ajax afgeweken. Ten aanzien daarvan wordt hierna gemotiveerd toegelicht waarom Ajax van de betreffende bepaling afwijkt.

2.1.2. De betreffende gegevens van de commissarissen zijn vermeld in deze corporate governance verklaring.

2.7.2. Ajax meent dat regels, voor bezit van en transacties in andere effecten dan die uitgegeven door de “eigen” vennootschap, bij Ajax geen wezenlijke bijdrage leveren aan goede corporate governance.

3.3. en 3.3.1. Commissarissen ontvangen bij Ajax geen beloning. Daarover is eerder in de algemene vergadering van aandeelhouders van gedachten gewisseld. Op voorhand staat vast dat een voorstel voor een passende beloning, die de tijdsbesteding en verantwoordelijkheden van de functie reflecteert, niet kan rekenen op steun van de daarvoor vereiste meerderheid. Dit met instemming overigens van alle commissarissen.

3.4. en 3.4.1. In het verslag van de raad van commissarissen, dat als onderdeel van het jaarverslag op de website wordt geplaatst, wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid. Naast de wettelijk voorgeschreven informatie inzake de beloning (te vinden op pagina # van het jaarverslag) zijn ook de belangrijkste elementen van de overeenkomsten met de bestuurders (op pagina #) in het jaarverslag vermeld.

4.2.6. De beschermingsmaatregelen zijn vermeld in deze corporate governance verklaring.

< Verwachtingen
Verslag van de Raad van Commissarissen >