Menu

Bestuurdersverklaring

Het directieverslag vermeld op pagina # van dit jaarverslag geldt als bestuursverslag in de zin van artikel 391 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In overeenstemming met best practice bepaling 1.4.3. van de Code en onder verwijzing naar het directieverslag en de daarin opgenomen risicoparagraaf verklaart de directie, dat:

i. het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

ii. voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat;

iii. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en

iv. in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.

Na afloop van het boekjaar is het eerste elftal van Ajax Cape Town gedegradeerd naar de National First Division (NFD), hetgeen een forse daling van sponsor- en tv-inkomsten zal hebben. Het bestuur heeft op basis van cashflowprognose en door kostenbesparende maatregelen vastgesteld dat de continuïteit van deze deelneming voor 2018-2019 gewaarborgd is.

Hierbij wordt aangetekend dat het voorgaande niet betekent dat dit systeem en deze procedures de absolute zekerheid geven dat de operationele en strategische doelstellingen van Ajax worden gerealiseerd en evenmin dat deze alle onjuistheden, slordigheden, fouten, fraude, niet naleving van toepasselijke wet en regelgeving zouden kunnen voorkomen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het risicobeheersysteem en de voornaamste geïdentificeerde risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

In overeenstemming met artikel 5:25c paragraaf 2 sub c van de wet financieel toezicht bevestigt de directie naar beste weten dat de jaarrekening 2017-2018 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 30 juni 2018 en het resultaat over het boekjaar 2017-2018 en dat het directieverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum (30 juni 2018), de gang van zaken gedurende het boekjaar 2017-2018 van de vennootschap en dat in het directieverslag de wezenlijke risico’s waarmee Ajax wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Amsterdam, 28 september 2018

De directie

Edwin van der Sar
Rutger Arisz
Jeroen Slop
Marc Overmars
Menno Geelen

< Verwachtingen
Verslag van de Raad van Commissarissen >