Menu

Balans

Vergoedingssommen zijn gestegen met € 33,4 miljoen naar € 88,0 miljoen door investeringen in aankopen van spelers. Ajax heeft in 2017/2018 onder meer ook geïnvesteerd in de aankoop van Perr Schuurs, Hassane Bandé, Zakaria Labyad en Dennis Johnsen.

De financiële vaste activa zijn met € 18,6 miljoen gestegen met name door de toename van de langlopende vorderingen uit transfers van spelers en lening aan de ArenA.
De post debiteuren is per 30 juni 2018 met € 13,1 miljoen toegenomen met name door nog te ontvangen betalingen uit transfers. Ajax heeft op 30 juni 2018 € 12,2 miljoen aan liquide middelen. Dit betreft een daling van € 52,3 miljoen ten opzichte van 30 juni 2017. De daling is veroorzaakt doordat opbrengsten uit transfers in termijnen worden ontvangen en investeringen in spelers grotendeels direct worden betaald. Daarnaast heeft een grote betaling aan vennootschapsbelasting plaatsgevonden. De kortlopende verplichtingen zijn gestegen met € 20,9 miljoen als gevolg van nog te betalen transferverplichtingen en een vooruitgefactureerde transfersom. Na verwerking van het resultaat van € 1,2 miljoen winst in het eigen vermogen maakt dit 58,4% uit van het balanstotaal.

Ajax Cape Town − Zuid Afrika

Ajax Cape Town is, met een belang van 51% van Ajax Amsterdam, voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen en kent de volgende vennootschappelijke kerncijfers. De omzet bedraagt € 4,6 miljoen. Hiervan is € 2,2 miljoen uit televisieopbrengsten, € 1,8 miljoen uit sponsoring en het restant uit kaartverkoop, merchandising, premie-inkomsten en overige baten voortgekomen. De personele lasten zijn € 2,9 miljoen en de wedstrijdkosten € 1,5 miljoen. Het saldo vergoedingssommen bedraagt € 1,4 miljoen.
Het totale positieve resultaat bedraagt € 0,5 miljoen na belasting.

< Belastingen
Verwachtingen >