Menu

Bedrijfslasten

Inkoopwaarde omzet

De inkoopwaarde omzet is toegenomen met € 0,5 miljoen naar € 7,5 miljoen door de stijging van de merchandise omzet en hogere productiekosten Ajax TV.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Deze post is afgenomen met € 2,3 miljoen van € 55,1 miljoen naar € 52,8 miljoen.
De spelerssalarissen zijn afgenomen met € 2,0 miljoen. De spelerspremies zijn afgenomen met € 2,6 miljoen. De stijging in de kosten van de technische staf en medische staf van € 0,3 miljoen is het gevolg van de wisseling in de bezetting. Voor het overig personeel geldt dat de salarislasten zijn afgenomen met € 0,1 miljoen. Bij Ajax Amsterdam is het aantal FTE’s per 30 juni gestegen van 324 naar 356. De stijging van 32 FTE’s bestaat uit: spelers (9), technische staf (7), Ajax Coaching Academy (4), Sponsoring (3), Facilitair (3), Merchandise (3), en Media (3).

Afschrijvingen

De afschrijvingen op vaste activa bedragen € 3,2 miljoen.

Overige bedrijfskosten

De totale overige bedrijfskosten zijn afgenomen met € 2,9 miljoen naar € 41,7 miljoen.

De belangrijkste onderdelen van de overige bedrijfskosten zijn:

 • Overige personeelskosten
  Deze zijn gedaald met € 1,2 miljoen naar € 4,4 miljoen, mede door een verbeterd resultaat uit de exploitatie van de leaseauto’s. In de overige personeelskosten is de premie opgenomen voor de verzekering ter dekking van het risico van arbeidsongeschiktheid spelers. De dekking bestaat uit de transferwaarde van de speler en de door te betalen salariskosten.
 • Wedstrijdkosten
  Deze zijn afgenomen met € 5,6 miljoen naar € 11,7 miljoen door minder wedstrijden in Europees verband.
 • Huisvestingskosten
  Deze kosten zijn gedaald met € 0,4 miljoen, met name doordat de afdracht uit recette afhankelijke huur lager was.
 • Beheer- en administratiekosten
  Deze kosten zijn ten opzichte van vorig boekjaar gestegen met € 4,3 miljoen vooral door gestegen verkoopkosten, advieskosten, automatiseringskosten en door een reservering voor de herbouw van het supportershome.
< Omzet
Vergoedingssommen >